Tuesday , December 6 2022

Masini confiscate, devalizate sub ochii Politiei de Frontiera

I

ntr-o noapte de la `nceputul acestei luni, ho]i neidentifica]i deocamdat\ au furat oglinzile retrovizoare, casetofoanele [i alte dot\ri ale ma[inilor confiscate de poli]i[tii de frontier\ sire]eni, ]inute “sub paz\” `n parcarea sectorului Poli]iei de Frontier\ Siret u “s-a deschis un dosar pe linie de furt, cauza este `n cercetare”, a explicat sec inspectorul [ef al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, comisar [ef Cezar Ciorteanu u `n luna martie a acestui an, din parcarea V\mii Siret, unde sunt depozitate alte ma[ini confiscate pentru opera]iuni de contraband\, o ma[in\ a unei ucrainence a fost luat\ de aceasta f\r\ niciun deranj [i trecut\ peste grani]\, f\r\ ca cineva s\ sesizeze incidentul t
Modul `n care `[i fac treaba func]ionarii pl\ti]i din banul public la grani]a rom=no – ucrainean\, fie ace[tia vame[i sau poli]i[ti de frontier\, a f\cut deja `nconjurul ]\rii, dup\ ce la `nceputul lunii februarie a acestui an 66 de poli]i[ti de frontier\ [i vame[i au fost re]inu]i, o bun\ parte dintre ei aresta]i [i to]i trimi[i `n judecat\ pentru luare de mit\ [i alte infrac]iuni. Se a[tepta ca, dup\ aceast\ demonstra]ie, `n Punctul de Trecere a Frontierei Siret s\ se instaleze o atmosfer\ de interes pentru munca pe care poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii o presteaz\ `n interesul Rom=niei, efort pentru care sunt pl\ti]i.
Un eveniment recent relev\ faptul c\ apeten]a pentru a-[i face treaba a poli]i[tilor de la Sectorul Poli]iei de Frontier\ (SPF) Siret este departe de standardele minime care ar trebui s\ fie respectate de orice angajat al statului. La `nceputul acestei luni, ho]ii au luat cu asalt ma[inile confiscate de Poli]ia de Frontier\ [i puse la p\strare `n parcarea SPF Siret. Au furat ce au putut – oglinzile retrovizoare, un casetofon din interiorul unui automobil, alte dot\ri pe care le-au considerat valorificabile f\r\ ca poli]i[tii de frontier\ s\ simt\ ceva. “S-a deschis un dosar pe linie de furt, cauza este `n cercetare”, a explicat sec inspectorul [ef al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, comisar [ef Cezar Ciorteanu.
Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, comisarul Ilie Poroch Seri]an, a confirmat evenimentul: “La `nceputul lunii iunie, au fost sustrase de la ma[inile confiscaste [i aflate `n parcarea SPF Siret mai multe oglinzi retrovizoare, un casetofon [i alte obiecte din dotarea autoturismelor. S-a demarat o anchet\ pentru descoperirea celor care sunt autorii acestor fapte. S-a deschis o anchet\ intern\ privind poli]i[tii de frontier\ responsabili de paza obiectivului respectiv”, a declarat comisarul Poroch Seri]an.
~n parcarea SPF Siret sunt garate circa zece ma[ini confiscate din acte de contraband\.
Cum [i-a recuperat ma[ina tupeista Tatiana pe sub nasul vame[ilor [i poli]i[tilor de frontier\
La `nceputul lunii aprilie a acestui an, Obiectiv a relatat cum, pe sub nasul vame[ilor [i poli]i[tilor de frontier\ rom=ni, o femeie din Ucraina, a c\rei ma[in\ fusese confiscat\ pentru contraband\ cu ]ig\ri, a intrat cu tupeu `n Rom=nia, [i-a g\sit ma[ina parcat\ la marginea benzii de ie[ire din ]ar\, s-a urcat `n automobil [i a demarat c\tre Ucraina, f\r\ s\ fie `ntrebat\ de nimeni. Incidentul, petrecut `n martie a.c., a fost pus pe seama “ce]ii” de afar\.
Subiectul este `n continuare `n cea]\ total\ chiar dac\, de mai multe s\pt\m=ni, Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava, care a preluat ancheta evenimentului d\dea asigur\ri c\ problema va fi clarificat\ `n scurt\ vreme. Ieri, institu]ia s-a declarat pe jum\tate `nvins\, `n cercetarea acestui eveniment care, p=n\ c=nd va fi limpezit, las\ o umbr\ de `ndoial\ asupra bunelor inten]ii `n ceea ce prive[te vigilen]a la grani]ele ]\rii,  at=t din partea vame[ilor, c=t [i a poli]i[tilor de frontier\.
Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Poli]iei de Frontier\ Suceava, comisarul Ilie Poroch Seri]an, a explicat, luna trecut\, c\ ofi]erii `ns\rcina]i cu investigarea cazului din unitatea pe care o reprezint\ “au f\cut adrese c\tre vam\, cer=nd s\ li se dea detalii asupra modului `n care este organizat\ paza parc\rii unde sunt depozitate ma[inile confiscate sau re]inute, cine a fost de paz\ `n noaptea respectiv\, cine a fost de serviciu `n cadrul v\mii `n acea noapte. Nu s-a primit niciun r\spuns”, a explicat Ilie Poroch – Seri]an. El a ar\tat c\ lucr\torii vamali care au fost `n acea noapte de tur\ ar putea s\ fie cerceta]i penal pentru neglijen]\ `n serviciu.
Ultima [ans\ pentru a se ob]ine aceste informa]ii esen]iale pentru demararea m\car a anchetei ar fi apelarea la un procuror prin intermediul c\ruia s\ se emit\ solicit\ri oficiale de la Parchet, fiindc\, se vede treaba, pentru lucr\torii vamali, solicit\rile venite de la vecinii din curtea PTF Siret – poli]i[tii de frontier\, nu sunt luate `n seam\.
~n noaptea de 28 spre 29 martie a.c., ucraineanca Tatiana Zeneko ce `[i pusese la dispozi]ie automobilul Volkswagen Caddy pentru contraband\ [i care a fost prins la intrarea `n ]ar\ burdu[it cu ]ig\ri aduse din ]ara vecin\ `n data de 29 ianuarie a.c., a intrat `n Rom=nia s\ `[i recupereze ma[ina confiscat\. Cu tupeu, femeia [i-a recuperat automobilul chiar de sub nasul vame[ilor [i poli]i[tilor de frontier\. Ucraieanca a intrat `n Rom=nia f\r\ s\ fie deranjat\ de nimeni [i de pe o alee a punctului vamal, unde era parcat\ ma[ina confiscat\, cu al doilea r=nd de chei a deschis portiera, a pornit ma[ina [i a plecat spre ]ara natal\ f\r\ s\ fie luat\ `n seam\.
Ulterior, vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ s-au acuzat reciproc, mut=nd responsalibitatea pazei ma[inilor confiscate, parcate `n Vama Siret de la unii la al]ii. ~n cele din urm\, s-a c\zut de acord c\ `n noaptea de 28-29 martie, c=nd temerara ucraineanc\ a intrat `n Rom=nia s\ `[i recupereze ma[ina ce `i fusese confiscat\, a fost o cea]\ at=t de deas\ `nc=t nici bravii vame[i [i nici nu mai pu]in curajo[ii poli]i[ti de frontier\ nu s-au `ncumetat s\ ias\ afar\ din gheretele lor, ca nu cumva s\ se aleag\ cu un guturai. (Neculai RO{CA)

Vezi si

De Moș Nicolae, Gheorghe Flutur a dus daruri unei tinere familii din Șcheia care are cvadrupleți

Marți, 6 decembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat familia Balan, o familie …

No comments

  1. La cat de bine sunt platiti ce si cat ati vrea sa faca?

  2. Asta pentru ca toti vacarii au ajuns politisti . Nimeni nu mai verifica persoanele candidate la scolile de politie si nimeni nu se mai ocupa de comportamentul angajatilor de la Interne .