Monday , December 4 2023

Mars de Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati

Aproximativ 300 de persoane cu handicap din jude]ul  Suceava [i  `nso]itori ai acestora au participat, `n prima parte a zilei de ieri la cea de-a cincea  edi]ie a “Mar[ului persoanelor cu dizabilit\]i  “, sub deviza “Pledoarie pentru demnitate” [i  a avut ca scop marcarea Zilei Interna]ionale a Persoanelor cu dizabilit\]i.

Organizatorii sper\ ca manifestarea s\ aib\ un impact din ce `n ce mai mare, de la un an la altul. Pur [i simplu, persoanele cu handicap vor s\ sensibilizeze opinia public\ [i s\ arate c\ prejudec\]ile societ\]ii fa]\ de cei care au anumite dizabilit\]i nu s`nt justificate. În jude]ul Suceava tr\iesc, în familii [i în centrele Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, aproximativ 9.500 de  adul]i [i 2.700 de copii cu dizabilit\]i. Organiza]ia Na]iunilor Unite a declarat în 1992, ziua de 3 decembrie ca “Zi Interna]ional\ a persoanelor cu dizablit\]i”. Asocia]ia “P\rin]ilor cu Copii cu Nevoi Speciale” Suceava în parteneriat cu Asocia]ia “Blijdorp România” Suceava, s-au reunit, timp de dou\ ore , `ntre  10.30 – 12.30 în fa]a Prim\riei, de unde împreun\ au pornit  pe jos p=n\ la Consiliul Jude]ean.
Pre[edintele Asocia]iei „P\rin]ilor cu copii cu nevoi speciale”, Eugenia Hodoroab\ a declarat c\ simbolul acestei ac]iuni  a fost  o inim\ ro[ie purtat\ `n piept, care deschide propriile inimi spre `n]elegerea durerii, a nevoilor [i neputin]elor acestor oameni `mbr\cate `n haina curajului cu care tr\iesc fiecare zi. “ Dorim s\ ne integr\m, s\ fim privi]i normal, s\ avem [i noi acelea[i drepturi [i obliga]ii ca orice cet\]ean. Nu vrem mil\, nu vrem s\ revendic\m nimic, nu urm\rim un scop politic, dorim doar s\ fim v\zu]i. Exist\m [i trebuie ]inut cont [i  de noi”, a spus pre[edintele Asocia]iei, Eugenia Hodoroab\.Partenerii tradi]ionali ai manifest\rii  au fost {coala Gen. Nr.1 Suceava, Colegiul Na]ional “Mihai Eminescu” , Colegiul Naţional “Spiru Haret”, {coala General\ “Ion Creang\” , Funda]ia “O Noua Via]\” Siret, A.R.E.A.S. Suceava, Şcoala General\ Nr.11 Suceava, {coala “Filadelfia”. Elevi unit\]ilor [colare implicate `n ac]iune au împ\r]it  trec\torilor inimioare din hârtie cu mesajul “Ziua Interna]ional\ a persoanelor cu handicap – Pledoarie pentru demnitate”. Manifestarea de la Suceava  promite s\ aib\ o amploare tot mai mare de la an la an. (C. SCOR}ARIU)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …