Wednesday , October 5 2022

Marius Zgaianu, difuzat de mai multe televiziuni nationale de Revelion si Craciun

N interpretul sucevean de muzic\ popular\ Marius Zg=ianu, recent premiat cu Discul de Aur pentru v=nz\rile la un album de muzic\ specific\ perioadei s\rb\torilor de iarn\, a realizat un nou material pe care inten]ioneaz\ s\ `l promoveze, deocamdat\, pe televiziuni [i mai multe posturi centrale s-au ar\tat interesate s\-l difuzeze

Cunoscutul interpret sucevean de muzic\ popular\, Marius Zg=ianu, a realizat o performan]\ notabil\ pentru cariera sa, `n zilele de Cr\ciun [i Revelion urm=nd a fi difuzat pe mai multe posturi centrale de televiziune, printre melodiile ce vor putea fi vizionate num\r=ndu-se [i piese recent filmate. „Sunt calupuri dintr-un material mai amplu, intitulat < Poveste de Iarn\ – S\rb\tori `n Bucovina … cu Marius Zg=ianu > [i care va fi lansat anul viitor. Materialul a fost finalizat, dar am considerat c\ este mai bine ca, deocamdat\, piesele s\ fie promovate pe diverse posturi de televiziune. Unele televiziuni vor prezenta chiar `n perioada s\rb\torilor de Cr\ciun sau de Anul Nou. V\ pot spune c\ este o reu[it\, fiind vorba de un material de durat\ mare, peste o or\ [i jum\tate, structurat `n trei p\r]i, cu obiceiuri de Ajunul Cr\ciunului, Anul Nou [i diminea]a Sf=ntului Vasile, at=t sorcova, c=t [i jocurile care odinioar\ erau pe la sat”, spune Marius Zg=ianu.
Filmarea `ncepe cu imaginea lui Marius Zg=ianu care st\ l=ng\ un br\du] dintr-o cas\ ]\r\neasc\ de la munte `[i aduce aminte de iernile copil\riei. Amintirile sunt asociate cu c=ntece specifice perioadei de iarn\ din care nu lipsesc peisajele natuale autentice ale Bucovinei. „Am prezentat materialul pe care la anul `l voi scoate pe DVD unor oameni de televiziune de la Bucure[ti [i aproape c\ nu le-a venit s\ cread\ ochilor c=nd au v\zut c\ tot materialul s-a filmat `ntr-un cadru c=t mai autentic cu putin]\, cu p\duri `nz\pezite [i case rustice. Cu excep]ia Str\jerilor Bucovinei din Pojor=ta, to]i ceilal]i participan]i la film\ri sunt localnici din Vicovu de Jos, Molid, Vama, Frasin [i Moldova – Suli]a. A fost o munc\ mult\, dar cred c\ rezultatul a meritat. Cei de la televiziuni au fost `nc=nta]i s\ difuzeze p\r]i mai mari sau mici din material iar pe TVR Interna]ional va fi difuzat materialul `n `ntregime”, spune Marius Zg=ianu.
Obiceiurile [i c=ntecele specifice din Ajunul Cr\ciunului au fost filmate la Vicov [i la Vama, `n zile `n care tocmai se a[ternuse ninsoare, pe la case ]\r\ne[ti situate `n a[a fel `nc=t s\ se vad\ c=t mai pu]in sau chiar deloc re]ele electrice sau alte elemente ce ]in de modernism. Una din loca]ii este casa familiei Jucan din Vama care are peste dou\ secole vechime, cu o curte foarte mare. Obiceiurile din Ajunul Anului Nou la gospodari din Vama, fiind vorba de ur\turi, jocul caprelor [i cerbului, c\lu]ilor [i ursului. Una din cele mai pitore[ti [i spectaculoase loca]ii `n care s-a filmat este Moldova – Suli]a unde s-au `nregistrat toate obiceiurile din diminea]a Sf=ntului Vasile. „Gospodarii care au fost la film\ri nu sunt actori sau membri de la ansambluri artistice, ci sunt oameni ai locului, autentici [i simpli. Am preferat a[a pentru c\ am dorit s\ fie c=t mai natural [i s\ nu fie nimic for]at”, explic\ Marius Zg=ianu.
~n ce prive[te difuzarea acestui material sau a unor p\r]i din acesta la diverse posturi de televiziune, Marius Zg=ianu spune c\ programul apari]iilor pentru perioada Revelionului va fi pus pe site-ul s\u: www.mariuszgaianu.ro. Spre exemplu, `n data de 24 decembrie, calupuri din acest material recent vor fi difuzate pe postul N24, la ora 17 [i la ora 23, urm=nd ca a doua zi s\ fie difuzate `n reluare la ora 08 [i, apoi, `n noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 02.30. ~n data de 25 decembrie, Marius Zg=ianu va fi difuzat pe Etno TV, la ora 11 iar `n 31 decembrie, la acela[i post de televiziune, dar la ora 16. Tot `n data de 31 decembrie, la N24 va fi difuzat de la ora 16.30. Tot de la aceea[i or\, dar pe posturile TVR 3 [i TVR Ia[i, Marius Zg=ianu va fi difuzat, `ns\ cu alte film\ri f\cute, recent, la o pensiune din M\lini. Una din cele mai de amvergur\ particip\ri a lui Marius Zg=ianu va fi la programul de Revelion de la Etno TV, ce va `ncepe la ora 21, interpretul sucevean de muzic\ popular\ spun=nd c\ este o mega-produc]ie realizat\ de aceast\ televiziune [i la care au fost invita]i s\ participe numai arti[ti cunoscu]i [i consacra]i `n domeniul muzicii folclorice [i etno. Apari]ii dese vor fi [i la programul de Revelion de la N24, de la ora 21.30. O alt\ apari]ie considerat\ un succes de c\tre Marius Zg=ianu va fi la emisiunea „Acces Direct” de la Antena 1, difuzat\ `n data de 31 decembrie, `n preambulul programului de Revelion. Emisiunea respectiv\ are invita]i de marc\ precum Stela Popescu [i Alexandru Ar[inel, Monica Anghel, Maria Dragomiroiu, Nicoleta Voica, Anda Adam [i Andreea B\lan iar Marius Zg=ianu va fi cel care va deschide emisiunea cu o ur\tur\ specific\ zonei Bucovinei. Din punctul s\u de vedere, una din cele mai mari reu[ite, poate chiar cea mai mare, va fi difuzarea complet\ pentru rom=nii din Diaspora a materialului < Poveste de Iarn\ – S\rb\tori `n Bucovina … cu Marius Zg=ianu > care se va face `n data de 31 ianuarie, ora 14.50, pe postul de televiziune TVR Interna]ional iar `n data de 2 ianuarie va fi o reluare, `ncep=nd cu ora 04.20.
Reamintim c\ Marius Zg=ianu este, de profesie, poli]ist iar înclina]iile artistice le-a pus `n valoare cu c=]iva ani `n urm\ [i, recent, a reu[it o performan]a deosebita în domeniul muzicii populare, cel pu]in pe plan local `n compara]ie cu interpre]i de v=rste comparabile, [i anume de a vinde peste 12.000 de unit\]i din albumul „S\rb\tori în Bucovina”, produs de casa de discuri Ana Sound. Succesul peste a[tept\ri i-a adus t=n\rului interpret de muzic\ popular\ „Discul de aur”, distric]ie ce se acord\ pentru v=nz\ri de minim 10.000 de discuri, performan]\ greu de realizat `n condi]iile pirateriei `n domeniu. Discul de Aur i-a fost decernat în cadrul unei edi]ii emisiunii „Sa va aminti]i duminica”, ce a avut loc cu aproximativ dou\ luni `n urm\, la postul de televiziune Na]ional TV, prezentat\ de Corina Chiriac [i realizat\ de Florentina Satmari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …