Friday , December 8 2023

Maria Basescu a adus ieri paturi si lenjerie de pat pentru sinistratii din Serbauti

N so]ia [efului statului a fost `nt=mpinat\ cu p=ine [i sare de trei fra]i orfani n Maria B\sescu a  mai adus cadou familiei Vladimir [i Cecilia Ivanasciuc  a c\rei cas\ a fost inaugurat\ o icoan\ cu Maica Domnului n Maria B\sescu  le-a urat s\ se bucure de noile case [i s\ nu mai treac\ prin asemnea necazuri n
Maria B\sescu, so]ia pre[edintelui Traian B\sescu, a ajuns, mar]i  la orele amiezii , în localitatea C\line[ti Arini, comuna  {erb\u]i, unde a adus un camion cu mobil\ [i lenjerie de pat pentru cele [apte familii sinistrate  în urma inunda]iilor din vara acestui an. Prima Doamn\
a împ\r]it personal celor [apte familii paturi, lenjerii, p\turi [i perne, precizând c\ toate sunt donate de fiica sa, Ioana B\sescu. Ea a luat masa în casa terminat\ [i al c\rei beneficiar este familia Ivanisciuc. În casa acestei familii, Maria B\sescu a fost servit\ cu sarmale. Ea le-a oferit celor 7 familii câte o icoan\ [i le-a împ\rţit unor copii din comun\ pr\jituri. So]ia [efului statului le-a urat s\ se bucure de noile case [i s\ nu mai treac\ prin asemnea necazuri.
Al\turi de Prima doamn\ s-au aflat pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur,prefectul jude]ului, Sorin Popescu, primarii localit\ilor D\rm\ne[ti [i {erb\u]i, consilierul PDL, Sorina Barbu  [i localnici.
Maria B\sescu a fost `nt=mpinat\  cu p=ine [i sare de c\tre trei fra]i orfani, to]i copii de nota zece la [coal\. Prima Doamn\ a primit cadou din partea autorit\]ilor locale o icoan\ cu Maica Domnului [i un [tergar tradi]ional.  Trebuie precizat c\ cei trei fra]i mai au acas\ `nc\ [ase fra]i, r\m=n=nd f\r\ ambii p\rin]i (f\r\ tat\ `n urm\ cu patru ani, iar f\r\ mam\ `n urm\ cu dou\ luni ), fiind acum `n grija surorilor mai mari. Rebenciuc Radu, `n v=rst\ de 8 ani, Nicoleta , `n v=rst\ de 10 ani [i Georgiana, de 12 ani, sunt to]i copii de nota zece la [coal\ iar `n fa]a Primei doamne au venit `mbr\ca]i `n costume populare tradi]ionale.  Georgiana  a  fost cea  care a adresat un mesaj de primire din partea s\tenilor. “Primi]i, prin simbolul sacru al p=inii [i al s\rii, c\ldura [i recuno[tin]a [erb\u]enilor. V\ apreciem m\rinimia [i generozitatea – pline de discre]ie – care au readus bucurie [i noi speran]e `n sufletele unor oameni incerca]i de soart\. Pentru noi, [erb\u]enii, o cas\ nu e doar una d\post, ci este `mplinirea vie]i ca oameni, ca p\rin]i, ca fii ai acestei comunit\]i”, a spus feti]a.
Un sobor format din trei preo]i a oficiat de slujb\ de sfin]ire a uneia din cele [apte case reconstruite în comun\. Maria B\sescu a  mai adus cadou familiei  a c\rei cas\ a fost sfin]it\, fiind vorba de Vladimir [i Cecilia Ivanasciuc, o icoan\ cu Maica Domnului.
~n interiorul locuin]ei, Maria B\sescu le-a ar\tat localnicilor fotografii din perioada respectiv\, cu bunica Maria Dobrovolski Rusu care s-a refugiat `n timpul celui de-al doilea r\zboi mondial de la Arbore, la {erb\u]I, cu mama ei, Aurora, [i unchiul , Rusu {erban Arbore, fost pictor.
N “V\ urez s\ le st\p=ni]i s\n\to[i [i s\ nu mai trece]i prin asemenea necazuri”, a fost urarea Mariei B\sescu c\tre sinistra]i
So]ia  pre[edintelui a împ\r]it personal celor [apte familii r\mase f\r\ case paturi, lenjerii, p\turi [i perne, precizând c\ toate sunt donate de Ioana B\sescu. Fiecare familie a mai primit cadou din partea Primei doamne  c=te un tablou pictat –fotografiat , `n memoria unchiului ei, Rusu {erban Arbore,  fost pictor. Ea le-a explicat sinistra]ilor c\ fratele mamei a fost pasionat de pictur\ [i a l\sat `n urma sa numeroase tablouri de valoare. ~n memoria unchiului, Maria B\sescu a deschis o funda]ie care poart\ numele artistului. Apoi, ea le-a oferit copiilor pr\jituri [i le-a urat sinistra]ilor  s\ se bucure de noile case [i s\ nu mai treac\ prin asemnea necazuri.” V\ urez s\ le st\p=ni]i s\n\to[i [i s\ nu mai trece]i prin asemenea necazuri” le-a spus so]ia [efului statului sinistra]ilor.
N „Am vrut s\ fugim din acest loc c=nd am v\zut p\m=ntul gol”
Cecilia [i Vladimir Ivanasciuc, ambii trecu]i de 60 de ani, au o fiic\ `n v=rst\ de 35 de ani, fiind prima din cele [apte familii  sinistrate  din comuna {erb\u]i care se va  muta `n aceste zile `n casa nou\. De mai bine de trei luni de c\nd gospod\ria le-a fost aproape distrus\ `n totalitate de ape, familia Ivanasciuc a  locuit la o cumnat\, iar ulterior `ntr-o c\m\ru]\ improvizat\ `n fosta locuin]\ afectat\ de furia naturii. „ Am fost chema]i aici de c\tre primar dup\ ce casa ne-a fost distrus\ de ape. Ni s-a spus c\ aici ni se va construi o nou\ locuin]\, c\ nu mai avem ce sta `n acea zon\, fiind [i loca]ie inundabil\ [i am vrut s\ fugim de aici. Era p\m\ntul gol, nu am crezut nicio clip\ c\ a[ putea avea o  nou\ locuin]\. Am avut noroc de primar, de autorit\]i c\ au venit s\ vad\ cum merg lucr\rile [i acum de so]ia [efului statului. Conteaz\ foarte mult ajutorul pe care l-am primit. Acum avem [i mobil\ [i frigider, doar s\ avem s\n\tate s\ le putem st\p=ni ”, ne-a spus Cecilia Ivanasciuc. Al\turi de aceast\ familie, gard `n gard,  va locui `ntr-o alt\ cas\ Rodica Rusu, fiica celor doi b\tr=ni lua]i de viitur\ [i mama feti]ei de 16 ani care a fost prins\ de un vecin `n timp ce plutea pe ap\. Femeia, mam\ a patru copii , nu poate uita nicio clip\ momentele dramatice prin care au trecut cei care au adus-o pe lume dar [i feti]a ei. Ieri, cu doar un sfert de or\ de sosirea so]iei Pre[edintelui , Rodic\i  i s-a f\cut r\u.  Rudele venite s\ asiste la sfin]irea caselor au stropit-o cu ap\ iar dup\ c=teva minute [i-a revenit.
~ntre sinistra]i se afl\ [i doi b\tr=ni, dealtfel fiind  cea mai `n v=rst\ familie, Margareta [i Vasile S\nduleac, de 75 [i respectiv 85 de ani. Cu ei va locui [i o alt\ rud\ care nu are cas\. Aflat\ la v=rsta a treia, familia S\nduleac spune c\ din pensia lor de CAP nu ar fi avut posibilitatea s\ adune nici s\ toarne funda]ia casei, dar\mite s\ vad\ o cas\ aproape finalizat\.  “M\ rog la Dumnezeu s\ ne mut\m, unde am stat apa a distrus tot ce aveam. Nu mai avem nimic, noroc de alimentele primite [i de restul de ajutoare. Am avut multe adunate `n vechea gospod\rie, dar apa a f\cut pr\p\d.Sper\m s\ ne mut\m p=n\ `n iarn\,  de[i mai este c=te ceva de lucru”, s-a pl=ns Margareta S\nduleac.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava,Gheoghe Flutur a declarat c\ `n comuna {erb\u]i  au fost distruse de inunda]ii [apte case, iar `n toate aceste case ref\cute sinistra]ii vor locui p=n\ la venirea iernii chiar dac\ mai este ceva de lucru la unele dintre ele.  Casele sunt reconstruite atât cu materiale de construc]ii primite de la Guvern, cât [i cu cele din dona]ii.
Trebuie reamintit c\ `n 15 iulie, Maria B\sescu a mai adus un transport cu ajutoare în comuna sucevean\ {erb\u]i.
Maria B\sescu declara c\ cele câteva TIR-uri cu materiale de construc]ii au fost colectate de Ioana B\sescu, dar c\ ea a fost cea care a venit cu acest transport pentru c\ are mai mult timp liber decât fiica sa.
De la {erb\u]i, Prima Doamn\ a mers ieri `n Burdujeni-sat pentru a-[i vizita p\rin]ii, Aurora [i Gheorghe Andru[c\. “Profit de faptul c\ am fost aici [i trec zece minute [i pe la p\rin]i.~mi este dor de ei chiar dac\ vorbim la telefon destul de des “, ne-a spus Maria B\sescu. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …

No comments

  1. Daca e tanti Maria ce mai cauta si pup c(t)ur asta de fluturel pe-aci?…
    Sa treaca la treaba, sa mai lase activismul asta de partid expirat!…
    La sapa nene, la coasa, dar nu numai atunci cand e presa pe langa el…