Tuesday , November 28 2023

Manastirea de la Voronet dateaza din perioada lui Alexandru cel Bun

N cercet\rile din 1967 au demonstrat c\ biserica lui {tefan cel Mare este a doua biseric\ a a[ez\m=ntului monastic `ntemeiat la Vorone], dar nu se [tia c=t de timpurie era biserica anterioar\ [i se estima c\ putea data de la 1450 n potrivit unor recente cercet\ri arheologice coordonate de Florin H\u [i {tefan Dejan, de la Muzeul Bucovinei, s-a putut stabili c\ [i Vorone]ul dateaz\ din perioada lui Alexandru cel Bun, construc]ia fiind ulterior distrus\ [i apoi ref\cut\ de {tefan cel Mare n Florin H\u a spus c\ `n prim\vara anului 2011 vor fi continuate cercet\rile arheologice `n zona Vorone]

A[ez\m=ntul monastic de la Vorone] dateaz\ din perioada domniei lui Alexandru cel Bun, cel mai probabil din perioada 1400 – 1410, arat\ cercet\rile recente ale arheologilor suceveni, biserica actual\ fiind construit\ `n 1488 de {tefan cel Mare peste temelia primei biserici distrus\ de un incendiu.
O echip\ de arheologi ai Muzeului Bucovinei, coordonat\ de Florin H\u [i {tefan Dejan, a finalizat, s=mb\t\, o cercetare arheologic\ preventiv\ la M\n\stirea Vorone], unde pe traseul vechilor chilii de pe latura de sud a monumentului se va ridica un nou corp de chilii `n aceea[i pozi]ie topografic\. Arheologul Florin H\u a declarat, luni, c\ cercet\rile au fost f\cute `ntr-o zon\ unde au mai fost f\cute s\p\turi `n perioada 1961 – 1963 [i, respectiv 1964 – 1967 de Radu Heitel [i Nicolae N. Pu[ca[u, care la acea dat\ au avut ca obiectiv principal s\ afle dac\ biserica construit\ `n 1488 de {tefan cel Mare este prima sau dac\ sub aceasta existase una anterioar\.
Cercet\rile din 1967 au demonstrat c\ biserica lui {tefan cel Mare este a doua biseric\ a a[ez\m=ntului monastic `ntemeiat la Vorone], dar nu se [tia c=t de timpurile era biserica anterioar\ [i se estima c\ putea data de la 1450. „Faptul `n sine era cunoscut pentru c\ exista un document din 22 ianuarie 1472 `n care apare men]iunea expres\ a m\n\stirii [i a stare]ului Misail. Cercet\rile din anii 60 au demonstrat c\ a fost o biseric\ anterioar\ care probabil a fost distrus\ `n contextul anului 1485 [i apoi, la pu]in timp dup\, a debutat construc]ia bisericii lui {tefan cel Mare”, a spus Florin H\u. El a ar\tat c\ cercet\rile finalizate recent `ntr-unul dintre ansamblurile dat=nd din perioade de dinainte de 1488 arat\ c\ acesta dateaz\ mult mai devreme dec=t s-a putut proba.
n Distrus de Baiazid al II-lea, reconstruit de {tefan cel Mare, „Vorone]ul de acum arat\ `ns\ ca [i cel de la 1547” din perioada Mitropolitului Grigore Ro[ca
Astfel, Florin H\u a spus c\ o pivni]\ cu laturile de 7,3 metri [i 6,1 metri, cercetat\ acum, dateaz\ de la `nceputul domniei lui Alexandru cel Bun, cel mai probabil din 1400 – 1410. Arheologul sucevean a precizat c\ `n urma analizei s-a stabilit c\ la Vorone] a avut loc un incendiu devastator [i se presupune c\ acesta s-a produs `n 1475 sau, cel mai probabil, `n 1485, c=nd Baiazid al II-lea a dat foc inclusiv t=rgului Suceava.
Florin H\u a spus c\ la 1485 au ars nu numai biserica veche, cu temelie de piatr\ [i construc]ia din lemn, dar [i construc]iile anex\ [i chiliile. Biserica nou\ a fost construit\ de {tefan cel Mare `ntre 24 mai [i 24 septembrie 1488, iar `n acela[i an, sau cel mai t=rziu `n 1489, se refac [i chiliile, a spus arheologul sucevean, care a precizat c\ {tefan cel Mare nu a f\cut dec=t s\ refac\, pe aceea[i funda]ie ce data din perioada lui Alexandru cel Bun, `ntreaga construc]ie, dar [i pivni]a, dar dup\ orizontul tehnicii `n care tr\ia. Florin H\u a ar\tat c\ pivni]a din perioada lui Alexandru cel Bun era acoperit\ cu grinzi de lemn, iar {tefan cel Mare a reboltit-o cu dou\ travee semicilindrice axate pe patru piloni de piatr\ cu c\r\mid\. Totodat\, pivni]ei i se adaug\ dou\ corpuri anex\ la est [i vest.
Lucr\rile au continuat la Vorone] `n etape ulterioare, cea mai important\ fiind cea f\cut\ de Grigore Ro[ca `n 1547, c=nd bisericii i se adaug\ pridvorul [i pictura exterioar\ de valoare universal\. Tot la 1547 s-au desf\[urat lucr\ri [i pe corpul de chilii, a mai spus Florin H\u. „Vorone]ul de acum arat\ ca [i cel de la 1547”, a precizat arheologul sucevean. El a mai declarat c\ cercet\rile aduc un argument `n plus c\ a[ez\m=ntul monastic de la Vorone] din vremea lui Alexandru cel Bun era un a[ez\m=nt boieresc, [i nu domnesc [i nu exclude ca acesta s\ fi fost construit de boierul B`rl\ de la H=rl\u, un boier important din perioada de final a domniei lui Petru Mu[at. „Se [tie c\ prima ctitorie de la Vorone] nu a fost domneasc\. Este un studiu recent la Ia[i `n acest sens”, a mai spus Florin H\u.
n Florin H\u: „Antedatarea Vorone]ului nu este surprinz\toare, `ns\ m\n\stirea r\m=ne o provocare maxim\ `ntruc=t au r\mas zone necercetate arheologic”
~n ce prive[te descoperirea de acum, Florin H\u s-a declarat `nc=ntat, dar a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ mai sunt alte provoc\ri `n domeniul arheologic `n zona m\n\stirii. De altfel, rezultatul acestor cercet\ri arheologice ar veni `n sprijinul unor teorii mai vechi cu privire la consolidarea vechii eparhii a Moldovei `n raport cu Patriarhia din Constantinopol. „Suntem bucuro[i c\ am putut antedata acest a[ez\m=nt monastic, dar nu ne surprinde pentru c\ exist\ [i alte cazuri cum ar fi Moldovi]a [i M\n\stirea Humorului, edificate tot pe vremea lui Alexandru cel Bun [i, ulterior, reconstruite `n perioada domniei lui Petru Rare[, chiar dac\ nu chiar pe locul vechilor funda]ii, ci `n apropiere. Putem considera c\ [i Vorone]ul apare al\turi de celelalte dou\ m\n\stiri `n contextul consolid\rii Mitropoliei Moldovei pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, a[ez\mintele monastice fiind `ns\ `n preocuparea ctitoriceasc\ a unor boieri”, a mai spus Florin H\u.
Florin H\u a mai spus c\ din prim\vara anului 2011 vor fi continuate cercet\rile arheologice `n zona Vorone] pentru a se definitiva modul `n care a evoluat planimetric, volumetric [i cronologic `ntregul ansamblu de pe latura de sud a monumentului. Pe de alt\ parte, el a spus c\ `n cursul anului viitor, cercet\rile arheologice se vor face pe o arie de cel pu]in dou\ ori mai mare dec=t `n acest an, `n contextul inten]iei de a se ridica un nou corp de chilii pe traseul vechilor funda]ii ale chiliilor. Motivul pentru care nu au continuat cercet\rile anul acesta ar fi legat, conform celor spuse de Florin H\u, de condi]iile meteo.
Florin H\u a explicat c\ nu se cunoa[te cu exactitate traseul zidului de incint\ vechi al m\n\stirii, nici unde a existat turnul care marca intrarea `n incinta m\n\stirii sau turnul original al clopotni]ei ansamblului. „Vorone] r\m=ne o provocare maxim\ `ntruc=t zona incintei de vest, nord [i est au r\mas necercetate din punct de vedere arheologic”, a ad\ugat Florin H\u. (Dan PRICOPE)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …