Sunday , April 14 2024

Mai putin de 10% din scolile sucevene au asigurata paza cu firme specializate sau paznici

N doar `n 76 de [coli din cele 866 din jude] este asigurat\ paza cu personal propriu sau firme de paz\ n cele mai multe unit\]i de `nv\]\m=nt, 200 la num\r, se bazeaz\ pe iluminatul de securitate, alte 93 beneficiaz\ de sisteme tehnice de alarmare [i doar `n 73 de [coli exist\ sisteme de supraveghere video n pe de alt\ parte, unele unit\]i [colare au primit sesiz\ri din partea p\rin]ilor privind necesitatea intensific\rii m\surilor de securitate a elevilor
Din 866 unit\]i de `nv\]\m=nt ce vor func]iona `n noul an [colar, doar 8,7% au asigurat\ paza cu personal propriu sau firme de paz\. Potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, doar `n 76 de [coli este asigurat\ paza în unitate cu personal propriu sau firme de paz\. Cele mai multe unit\]i de `nv\]\m=nt, 200 la num\r, se bazeaz\ pe iluminatul de securitate, alte 93 beneficiaz\ de sisteme tehnice de alarmare [i doar `n 73 de [coli exist\ sisteme de supraveghere video.
„În categoria m\surilor de asigurare a securit\]ii unit\]ilor de înv\]\mânt, pentru func]ionarea acestora în bune condi]ii în noul an [colar, au fost dispuse urm\toarele: asigurarea pazei în unitate cu personal propriu sau firme de paz\-76 unit\]i, iluminatul de securitate `n aproximativ 200 unit\]i, securizarea spa]iilor [colare-165 unit\]i, sisteme de supraveghere video `n 73 unit\]i, sisteme tehnice de alarmare-93 unit\]i, realizarea împrejmuirilor de securitate – cu excep]ia gr\dini]elor GPP nr. 1 [i 2 Gura Humorului [i GPP nr.1 [i 2 Cîmpulung Moldovenesc – [i înregistrarea [i legitimarea persoanelor str\ine în toate unit\]ile [colare”, men]ioneaz\ Inspectoratul {colar Suceava `ntr-un raport `ntocmit s\pt\m=na trecut\ cu privire la stadiul preg\tirii unit\]ilor de `nv\]\m=nt pentru `nceperea anului [colar 2010-2011.
N p\rin]ii au cerut intensificarea m\surilor de securitate a elevilor
Motivul pentru care o bun\ parte din [coli a renun]at la paznici sau la serviciile firmelor de paz\ specializate `l constituie economiile bugetare impuse de prim\rii, `n condi]iile de recesiune. ~nc\ de anul trecut au fost disponibiliza]i `n num\r destul de mare paznicii din [coli, pu]ine reu[ind s\-[i p\streze unul-doi paznici, `ns\ ace[tia nu sunt suficien]i, ]in=nd cont c\ securitatea unit\]ilor trebuie asigurat\ 24 de ore din 24, nu doar `n timpul orelor de curs.
„Noi suntem la limit\ cu num\rul de personal nedidactic [i auxiliar. Cel mai r\u e cu portarii pentru c\ avem doar doi, astfel c\ `n timpul zilei mai fac cu schimbul femeile de servici [i muncitorii, pentru c\ au prev\zut `n fi[a postului”, a declarat Cr\i]a Buda Niga, directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\ Suceava.
Pe de alt\ parte, unele unit\]i [colare au primit sesiz\ri din partea p\rin]ilor privind necesitatea intensific\rii m\surilor de securitate a elevilor. Potrivit I{J Suceava, ar fi vorba despre Grupul {colar Bivol\rie, Grupul [colar „Tom[a Vod\” Solca, Colegiul Na]ional „La]cu Vod\” Siret, Colegiul Na]ional „Eudoxiu Hurmuzachi” R\d\u]i [i unit\]ile [colare din localit\]ile C=mpulung Moldovenesc, Sadova, Moldova Suli]a, Breaza, Moldovi]a, Vatra Dornei, Bro[teni, Frasin, Ostra, C=rlibaba, Cioc\ne[ti, Vatra Moldovi]ei, Gura Humorului, Mân\stirea Humorului, Capu C=mpului, Boroaia, P\ltinoasa. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …