Wednesday , November 30 2022

Mai mult clor `n apa potabila din Radauti

Dup\ ce la `nceputul lunii a fost vorba despre aceea[i situa]ie `n F\lticeni, din cauza lucr\rilor care vor fi executate la re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ de firma SC ACET SA `n R\d\u]i, cantitatea de clor folosit\ pentru dezinfectarea va fi m\rit\ de la 0,5 mg/l la 0,7 mg/l n directorul DSP, dr. Ludovic Abi]ei, a declarat c\ aceast\ cantitate nu pune `n pericol s\n\tatea consumatorilor

 
SC ACET SA Suceava – Agen]ia R\d\u]i a solicitat Direc]iei de S\n\tate Public\ cre[terea cantit\]ii de clor care va fi folosit\ pentru dezinfectarea apei potabile la Sta]ia de tratare M\neu]i pe timpul lucr\rilor care vor fi execute `n zon\. Este vorba despre o derogare de la `ncadrarea `n parametrii chimici ai clorului rezidual liber, la ie[irea din Sta]ia respectiv\, care ar fi trebuit s\ ating\ valoarea maxim\ de 0,5 mg/l, dar care pe perioada lucr\rilor vor atinge valoarea maxim\ de 0,7 mg/l.
Reprezentan]ii DSP au comunicat c\ solicitarea derog\rii are drept motiva]ie Implementarea Master Planului – fonduri de coeziune care prevede reabilitarea [i optimizarea sistemelor de alimentare cu ap\. Lucr\rilor vor avea drept ]int\ reabilitarea c=mpului de pu]uri M\neu]i, extinderea [i reabilitarea unit\]ii de clorinare, modernizarea rezervoarelor, reabilitarea [i extinderea re]elelor de distribu]ie [i contorizarea utilizatorilor.
Valoarea solicitat\ de 0,7 mg/l a fost aprobat\ de speciali[tii din DSP, care au luat `n calcul efectele asupra apei potabile a lucr\rilor `n curs de execu]ie [i a celor programate, rolul de dezinfectant al clorului, dar [i rolul de sistem tampon pe conducte al acestei subtan]e. Efectele posibile asupra s\n\t\]ii consumatorilor din R\d\u]i sunt nule, directorul DSP, dr. Ludovic Abi]ei, declar=nd c\ la consumator nu va ajunge o cantitate periculoas\ de clor. “Cantitatea a fost m\rit\ la ie[irea din sta]ia de tratare, dar scade pe parcurs, astfel `nc=t la consumator ajunge `n parametri acceptabili. Dac\ nu am fi crescut valoarea dezinfectantului `n apa potabil\, din cauza lucr\rilor pe re]eaua de alimentare cu ap\, cantitatea de clor care ar fi ajuns la consumator ar fi fost prea mic\ [i ar fi pus `n pericol s\n\tatea popula]iei”, a mai spus dr. Abi]ei.
Directorul SC ACET SA, Liviu R\ileanu, a declarat c\ este vorba despre o m\sur\ de precau]ie care nu comport\ niciun efect negativ pentru consumatori, `ntruc=t `n cazul unor lucr\ri de reabilitare este posibil\ pierderea dezinfectantului pe cursul re]elei de alimentare. El a mai completat c\ valoarea crescut\ a clorului va fi men]inut\ timp de doi ani, o situa]ie similar\ fiind `n F\lticeni, unde valoare va fi men]inut\ timp de aproximativ trei ani, pe perioada 2011-2013, estimat\ pentru desf\[urarea lucr\rilor. Despre aceea[i m\sur\ a fost vorba [i anul trecut `n Suceava, c=nd s-au executat lucr\ri la re]elele de alimentare cu ap\ potabil\. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …