Friday , October 7 2022

Macheta a Cetatii de Scaun, realizata cu banii destinati, initial, proiectului de reabilitare a Casei Memoriale Simion Florea Marian

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava va da 65.000 de lei pentru  realizarea unei machete a Cet\]ii de Scaun a Sucevei, a[a cum va ar\ta dup\ lucr\rile de restaurare care se vor desf\[ura `n cadrul proiectului pentru care administra]ia jude]ean\ [i cea local\ a ob]inuit o finan]are prin intermediul Programului Opera]ional Regional (POR). ~n [edin]a de ieri a CJ Suceava s-a adoptat un proiect de hot\r=re `n acest sens, `n baza unei adrese trimis\ `n prima parte a lunii august de Muzeul Bucovinei.
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, consider\ c\ p=n\ `n 2014, c=nd se vor finaliza lucr\rile de la Cetatea de Scaun, macheta modernizat\ a obiectivului ar reprezenta un punct de atrac]ie pentru turi[ti. „Acest lucru este motivat de faptul c\, pe perioada 2011 – 2014 `n care se deruleaz\ proiectul de reabilitare a Cet\]ii de Scaun a Sucevei [i a zonei de protec]ie a acesteia, finan]at din fonduri externe nerambursabile, obiectivul nu va putea fi vizitat, iar o machet\ cu Cetatea de Scaun dup\ restaurare ar putea reprezenta un punct de atrac]ie, un bun material educativ, dar [i un mijloc de promovare a obiectivului”, se arat\ `n raportul la proiectul de hot\r=re semnat de pre[edintele Consiliului Jude]ean.
Men]ion\m faptul c\ finan]area a fost posibil\ dup\ ce conducerea Muzeului Bucovinei a renun]at la actualizarea studiului de fezabilitate [i `ntocmirea proiectului tehnic de reabilitare a Casei memoriale „Simion Florea Marian” [i a solicitat alocarea sumei respective din lista de investi]ii `n vederea realiz\rii machetei amintite. Aceasta este motivat\ prin aceea c\ pentru obiectivul de investi]ii nu a fost g\sit\ `nc\ o surs\ de finan]are. (D.P.)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …