Sunday , September 25 2022

Lupta lui Severin cu Justitia

N `ntr-un deceniu, a avut [apte dosare penale pe rolul instan]elor, `n patru a fost condamnat definitiv, `ntr-unul doar `n prima instan]\ n pedepsele totale primite dep\[esc 25 de ani n primele trei condamn\ri au fost contopite la doi ani [i jum\tate n ce-a de-a patra, de trei ani [i jum\tate, pedeapsa cea mai grea `n dosarul Funda]iei Olanda Rom=nia, este contestat\ de ap\r\torii lui Severin Tcaciuc, pentru c\ nu a f\cut obiectul extr\d\rii din Austria a afaceristului n `n alt dosar de evaziune fiscal\, la Truck Trans, Severin SRL [i Bucovina Turism Severin, a `ncasat `n total 13 ani, urm=nd s\ execute doar cinci n alte dou\ dosare bat pasul pe loc la Judec\toria Suceava n n  conducerea Po[tei Rom=ne a fost chiar amendat\ de instan]\ pentru c\ cita]iile `n aceste dou\ dosare nu au ajuns la so]ia lui Severin, coinculpata Aneta Tcaciuc, `n Austria

C=te dosare au trecut pe sub ochii judec\torilor a c\ror titular a fost [i este omul de afaceri sucevean `ncarcerat `n Penitenciarul Boto[ani? Greu de num\rat. Dac\ lu\m `n calcul doar dosarele penale `n care a fost inculpat, mai  c\ nu ajung degetele de la ambele m=ini.
Lui Severin Tcaciuc i s-a refuzat liberarea condi]ionat\, vineri, de c\tre Judec\toria Boto[ani, dup\ ce anterior solicitarea lui primise aviz favorabil de la comisia constituit\ `n acest scop, `n Peniteciar. Argumentele lui Severin – isp\[irea frac]iei de dou\ treimi din pedeapsa rezultant\, de doi ani [i jum\tate de `nchisoare stabilit\ prin contopirea pedepselor `n baza c\rora a fost extr\dat `n August 2009 din Austria. Argumentele instan]ei, care a decis s\ `l mai ]in\ pe Severin `n pu[c\rie p=n\ cel pu]in pe data de 5 iunie a acestui an, urmeaz\ s\ le afl\m `n aceste zile, dup\ ce motivarea hot\r=rii va fi redactat\.
P=n\ atunci, avem un bun prilej s\ revedem cum [i pentru ce a ajuns afaceristul sucevean `n penitenciar [i ce i se preg\te[te `n viitor.
P=n\ c=nd a revenit `n ]ar\, adus cu for]a din Austria, Severin Tcaciuc avea emise pe numele s\u un num\r de patru condamn\ri la pedepse cu `nchisoarea.
N Condamn\rile “de tinere]e” ale lui Severin Tcaciuc
Prima, dat=nd din 2002 `n care a `ncasat 2 ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de furt, fiind acuzat de aceast\ infrac]iune de consilierul juridic, actual avocat, Dorin Andronic. Doi ani mai t=rziu, `n 2004, Tcaciuc a mai ob]inut `nc\ o condamnare de doi ani, pentru ultraj, dup\ ce `n 1997 l-a agresat pe poli]istul de atunci Dumitru Corneliu Ilisei.
O alt\ condamnare s-a pronun]at pe numele s\u `n anul 2004,  de aceast\ dat\ venit\ din lungul [ir al doarelor de infrac]ionalitate economic\, prin care  Severin Tcaciuc trebuia s\ isp\[easc\ o pedeaps\ de doi ani [i [ase luni de `nchisoare, vizeaz\ ac]iunile sale [i a lui  Ioan Moro[an, cel dint=i administrator, al doilea director economic la SC Severin SRL Bosanci [i SC Transporturi Auto Caravan SA F\lticeni. Aceasta a r\mas definitiv\ dup\ ce Curtea de Apel T=rgu Mure[ a respins recursurile `naintate de cei doi.
S-a ajuns acolo dup\ ce Curtea Suprem\ de Justi]ie, actuala ~nalt\ Curte de Casa]ie, a dispus str\mutarea dosarelor de la Tribunalul Suceava la Tribunalul Harghita. Judec\torii harghiteni au confirmat sentin]ele exprimate anterior de Judec\toria Suceava, decizie care a fost `ns\ atacat\ cu recurs at`t de Severin Tcaciuc, c`t [i de Ioan Moro[anu.
Tribunalul Harghita s-a pronun]at `nc\ din data de 9 martie 2004 `n cele dou\ dosare str\mutate de la instan]ele sucevene, prin care Severin Tcaciuc fusese condamnat, `n luna noiembrie a anului 2002, la executarea, `n total la patru ani [i jum\tate de `nchisoare pentru infrac]iuni de evaziune fiscal\, instigare la evaziune fiscal\ [i utilizarea bunurilor [i creditelor societ\]ii `n interes propriu. ~n ambele cazuri, Tribunalul a respins apelurile `naintate de Severin Tcaciuc. ~n dosarul viz`nd afacerile lui Severin Tcaciuc f\cute prin intermediul SC TA CARAVAN SA F\lticeni, instan]a a admis apelul `naintat de Parchetul de pe l`ng\ Judec\toria Suceava stabilind c\ din pedeapsa aplicat\ NU se va deduce perioada `n care Severin Tcaciuc a fost `n arest preventiv. R\m=ne de v\zut dac\ nu cumva, chiar acest “NU”, constituie cumva cuiul lui pepelea `n dosarul liber\rii condi]ionate a afaceristului sucevean.
Acestea au fost infrac]iunile pentru care s-a dispus extr\darea lui Severin din Austria, `n luna august  a anului 2009.
N Condamnarea la trei ani [i jum\tate de `nchisoare, `n dosarul Funda]iei Olanda – Rom=nia, contestat\ de ap\r\torii lui Severin, pus\ la p\strare de Justi]ia rom=n\
Dar `n intervalul de timp `n care d=nsul  era fugar, instan]ele rom=ne[ti s-au mai pronun]at odat\, definitiv, `ntr-un dosar viz=nd alte infrac]iuni economice, de aceast\ dat\ s\v=r[ite la Funda]ia Olanda – Rom=nia. ~n acest dosar Severin Tcaciuc a fost condamnat la trei ani [i jum\tate de `nchisoare pentru evaziune fiscal\, condamnare r\mas\ de asemenea definitiv\. Pentru c\ nu a f\cut obiectul extr\d\rii, ap\r\torii afaceristului sus]in c\ acesta nu ar mai trebuie s\ execute aceast\ pedeaps\, invoc=nd `n ap\rarea sus]inerilor lor prevederi ale legisla]iei europene, care spun c\ o persoan\ nu poate s\ execute `n ]ara unde a fost extr\dat\ dec=t acea pedeaps\ pentru care s-a emis mandatul de extr\dare.
Cu toate acestea, c=nd a fosnt `ncarcerat la Boto[ani s-a folosit un mandat de executare a pedepsei cu `nchisoarea de trei ani [i [ase luni, chit c\ aceast\ pedeaps\ nu au avut-o `n vedere austriecii atunci c=nd l-au trimis pe Severin acas\. ~n multe procese purtate pe aceast\ tem\ prin mai multe instan]e de la Boto[ani, Suceava [i Miercurea Ciuc, ar fi r\mas stabilit ca Tcaciuc s\ execute doar pedeapsa de doi ani [i [ase lui, `n acest sens emi]=ndu-se la sf=r[itul anului trecut, un nou mandat de executare. Motiv de bucurie `n tab\ra ap\r\torilor lui Severin, rapid curmat\ `ns\, dup\ ce s\pt\m=na trecut\ judec\torii i-au refuzat punerea `n libertate, de[i, sus]ine tab\ra lui Severin, aproape toat\ luna decembrie, acesta a fost de]inut ilegal `n penitenciar.
N Condamnarea cea mai mare, de cinci ani de `nchisoare, este abia pe drum
Timpul trece [i, chiar dac\ de aceast\ dat\ cu vitez\ mai domoal\, celelalte procese penale ale lui Severin Tcaciuc `[i urmeaz\ cursul.
~ntr-unul dintre acestea s-a dat chiar [i o prim\ sentin]\, `n prim\vara anului 2009, cu c=teva luni `nainte ca afaceristul sucevean s\ fie extr\dat.
Acesta a fost condamnat al\turi de  un alt cunoscut afacerist local, Constantin Bujoreanu, patron la Auto Oil SRL Bosanci, la mai mul]i ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\. Atât benzin\riile lui Severin cât [i cea apar]inând cons\teanului s\u, Constantin Bujoreanu, se aprovizionau cu combustibili contraf\cu]i pe care îi justificau în contabilitate cu facturi false aduse de la SC LINEL IMPEX SRL, unde administratori erau Petrescu Maria [i Merca[ Ion, trimi[i de asemenea în judecat\ pentru fals, în[el\ciune [i complicitate la evaziune fiscal\.  Afacerile –sau derulat `n anii 2001 – 2001.
Judec\toria Miercurea Ciuc l-a g\sit vinovat pe Severin Tcaciuc pentru trei infrac]iuni, dou\ de evaziune fiscal\ [i una de instigare la în[el\ciune privind calitatea m\rfurilor, pedepsele cumulate fiind de 13 ani de închisoare. Pentru instigare la `n[el\ciune pentru calitatea m\rfurilor [i pentru una din faptele de evaziune fiscal\, Severin a primit c=te patru ani de închisoare, în timp ce pentru a doua infrac]iune de evaziune fiscal\ afaceristul a fot condamnat la cinci ani de pu[c\rie
Instan]a a stabilit c\  afaceristul sucevean va avea de stat în pu[c\rie cinci ani. Trebuie men]ionat c\ solu]ia dat\ de judec\torii din Miercurea Ciuc nu este definitiv\ [i mai poate fi atacat\ cu apel [i recurs la instan]ele superioare.
Ultimul dosar în care a fost condamnat Severin Tcaciuc era trimis `n instan]\ `nc\ din 2003. Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel suceava au stabilit atunci c\ `n perioada 1997 – 2001, afaceristul sucevean s-a sustras de la plata obliga]iilor fiscale c\tre stat `n sum\ total\ de de peste 12 miliarde de lei vechi. ~n plus, Sevein a mai ridicat din casieria firmelor Severin SRL Bosanci [i Seven American Trading  f\r\ documente justificative, suma de 36 miliarde de lei vechi, ce au fost folosi]i `n interes personal.
~n acest dosar, Tcaciuc a depus recurs, cauza fiind `n continuare pe rolul Tribunalului Miercurea Ciuc, urm\torul termen fiind programat `n a doua jum\tate a acestei luni.
Dac\ tragem linie `n acest moment, rezult\ c\ `n total, cuantumul pedespelor la care a fost condamnat Severin Tcaciuc, f\r\ a lua `n calcul faptul c\ `n Rom=nia, `n cadrul aceluia[i dosar se execut\ pedeapsa cea mai grea iar dac\ sumt mai multe mandate de executare, acestea se pot contopi, Tcaciuc Severin a acumulat `n total peste 25 de ani de `nchisoare. Cea mai mare, din lungul [ir de condamn\ri prinun]ate, este cea de cinci ani de `nchisoare, care se judec\ `n apel la Tribunalul Miercurea Ciuc.
N  Conducerea Po[tei Rom=ne, amendat\ pentru c\ cita]iile nu au ajuns la Aneta Tcaciuc, `n Austria
Pe rolul Judec\toriei Suceava, Severin Tcaciuc, `mpotriv\ cu so]ia lui, Aneta – rezident\ `n acest moment `n Austria [i de neg\sit, deocamdat\, pentru a fi citat\, `mpreun\ cu nelipsitul fost director economic al firmelor afaceristului, Ioan Moro[an,  au `nc\ dou\ dosare viz=nd infrac]iuni de evaziune fiscal\.
Acestea bat pasul pe loc din anul 2008. Unul dintre acestea a fost `nregistrat `n luna martie a acelui an [i vizeaz\ activit\]i ilegale de natur\ economic\  la societ\]ile Truck Trans, Severin SRL, Bucovina Turism Severin, Transport Auto Severin, inculpa]i fiind Severin Tcaciuc, Aneta Tcaciuc, Ioan Moro[an precum [i Angela Coca Magope] iar cel de-al doilea, `nregistrat `n luna septembrie a anului 2008, vizeaz\ infrac]iuni de evaziune fiscal\ la acelea[i firme, inculpa]ii fiind aceia[i, cu excep]ia Angelei Magope].
Singurul lucru notabil la ultimele termene stabilite de Judec\toria Suceava la cele dou\ dosare `l constituie un incident cu cei din conducerea Companiei Na]ionale Po[ta Rom=n\, care a fost de altfel amendat\ cu o sum\ ustur\toare.
Astfel, la termenele din 18 octombrie anul trecut, judec\torii au stabilit c\ se va trimite Ministerului Justi]iei cererea de acordare a asisten]ei judiciare în materie penal\ pentru înaintarea acesteia instan]ei competente din Austria în vederea ob]inerii consim]\mântului statului austriac, pentru judecarea Anetei Tcaciuc `n aceste cauze [i c\ se va reveni cu adres\ c\tre conducerea Companiei Na]ionale Po[ta Român\, cu men]iunea lipsei confirm\rii de primire pentru citarea inculpatei Tcaciuc Aneta pentru termenele din acea zi, sub sanc]iunea amend\rii conduc\torului unit\]ii pentru necomunicarea rela]iilor solicitate. ~n data de  29 noiembrei  2010, instan]a sucevean\ a dispus sanc]ionarea, `n foecare dintre cele dou\ dosare, cu amend\ judiciar\ în cuantum de 2000 lei pe conduc\torul Companiei Na]ionale de Po[t\. Totodat\, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lâng\ Judec\toria Suceava pentru a efectua cercet\ri pentru identificarea [i tragerea la r\spundere penal\ a f\ptuitorilor sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de re]inere sau distrugere sau al oric\rei alte infrac]iuni ce va rezulta în urma anchetei desf\[urate, având în vedere lipsa confirm\rilor de primire a recomandatelor trimise în vederea cit\rii Anetei Tcaciuc de la adresa din Austria. Ambele cauze au fost am=ntate p=n\ pe data de 24 ianuarie 2011. Cinci condamn\ri, din care patru definitive, alte dou\ dosare pe rol, acesta ar constitui lista scurt\ a dosarelor penale `n care Severin a avut sau are calitatea de inculpat. Majoritatea rezult\ din activitatea de infrac]ionalitate economic\ s\v=r[it\ de afaceristul sucevean prin intermediul firmelor sale, `n colaborare cu membri ai familiei ori cu alte persoane pe care [i i-a f\cut executan]i ai ordinelor sale. C=nd se va pune punct la ultima fraz\ din saga acestui controversat om de afaceri sucevean, este greu de `ntrev\zut. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …