Saturday , March 2 2024

Lupta clientilor “de consum” cu bancile a inceput la Suceava din fata BCR

In fata sediilor BCR din Suceava au fost distribuite pliante ale Comunitatii de lupta impotriva politicii de creditare a Bancii Comerciale Romane
lupta clien]ilor beneficiari de credite “de consum” cu b\ncile a început la Suceava cu pliante distribuite în fa]a BCR, celor nemul]umi]i de clauzele abuzive introduse în contractele de credit ini]iatorii ac]iunii concertate la nivel na]ional vor sa explice celorlal]i beneficiari de credite faptul ca Ordonan]a de urgen]a 50 / 2010 privind contractele de credit pentru  consumatori este ]inuta sub tejgea de bancheri, ca nu cumva prevederile acesteia sa ajunga la urechile acestora n  “b\ncile vor fi suficient de responsabile [i atente astfel încât sa se evite procesele, care prezinta un risc reputa]ional pentru banca [i sistemul bancar în totalitate”, apreciaza un avocat angajat deja în lupta dintre clien]i [i structurile bancare
Campania ini]iata la nivel na]ional, mai înt=i pe forumurile de discu]ii  de pe internet, concretizata zilele acestea prin ac]iuni în instan]a împotriva b\ncilor comerciale care introduc clauze abuzive în contractele de credit a prins un cap de pod [i la Suceava.
Din cele 300 de clien]i ai BCR care au decis sa ac]ioneze în instan]a banca dar totodata sa faca cunoscute drepturile pe care clien]ii acestor structuri bancare le au [i care nu le sunt aduse la cuno[tin]\, suceveanul Cristian Dochi]ei, s-a manifestat cel mai activ. În jude]ul Suceava, el a str=ns în jurul s\u deja 10 persoane care sunt dispuse sa participe la ac]iunea juridica dar [i la protestul ini]iat, dorind sa arate, inclusiv prin ac]iuni stradale, în ce mod insitu]iile bancare ac]ioneaza în defavoarea clien]ilor lor.
“Încep=nd cu data de 3 septembrie am demarat campania de informare a popula]iei cu privire la Ordonan]a de urgen]a 50 / 2010 privind contractele de credit pentru  consumatori. Campania are ca scop dezv\luirea clauzelor abuzive incluse în  contractele de credit ale b\ncilor din Romania.
Pentru acest scop am tip\rit 5.000 de pliante informative pe care am început sa le distribuim în fata sediului BCR din Suceava.

Intentia noastra este de a aduce la cuno[tinta publicului larg c=teva din prevederile acestei ordonan]e, dintre care amintim: Dobanda creditului # EURIBOR/ROBOR/LOBOR ^ marja fixa existenta în contract (marja nu se schimba [i nu poate fi m\rit\, doar mic[orata : conform OUG 50/2010, art. 37, litera a) si art. 35, litera a) si litera b); Eliminarea comisionului de risc (daca acesta este prev\zut în contractul de credit împreuna cu comisionul de administrare) acesta devenind nul de drept din data de 21 iunie 2010, deoarece în OUG 50/2010, art. 36 acesta nu exista în lista de comisioane acceptate, comisionul de administrare fiind prezent; Modificarea comisioanelor de rambursare anticipata în 0% pentru creditele cu dob=nda variabila [i maxim 1% pentru creditele cu dobanda fix\”, a explicat Cristian Dochi]ei.
El a mai ar\tat [i alte modific\ri declan[ate prin aplicare OUG 50/2010. Astfel, banca trebuie sa aleaga între comisionul de administrare prev\zut în
contract [i comisionul de cont curent (conform OUG 50/2010, art. 36), el apreciind c\, bineîn]eles va fi preferat comisionul cel mai mare, adica cel prevazut în contract –  comisionul de administrare. Pe de alta parte, banca trebuie sa restituie toate comisioanele percepute ilegal dupa data de 21 iunie 2010, adica comisioanele de risc [i comisioanele de administrare sau comisioanele de cont curent. Banca trebuie sa p\streze valoarea comisionului de administrare din contractele de credit curente (o modificare nu poate fi f\cuta f\r\  notificare scrisa nominala [i f\ra acceptul scris al beneficiarului [i nu poate adauga alte comisioane.
Suceveanul Cristian Dochi]ei a explicata ca reprezinta un grup de clien]i nemultumiti ai BCR care actioneaza banca în judecat\.
La nivel na]ional au fost str=nse deja peste 1000 de semn\turi pe o peti]ie adresata instan]ei în acest sens. În Suceava, încep=nd de ieri, în fa]a sediului BCR s-a început distribuirea de flyere con]in=nd mesaje c\tre clien]ii b\ncilor care nu î[i cunosc înca drepturile [i de aceea sunt du[i de nas de bancheri, fiind pu[i la plata unor sume care nu au acoperire legal\.
Clien]ii b\ncilor vor mandata avoca]ii sa negocieze [i sa îi reprezinte în procese colective
Clien]ii nemul]umi]i vor mandata avoca]ii sa negocieze cu b\ncile [i, eventual, sa îi reprezinte în procese colective, dupa ce unele discu]ii purtate direct cu reprezentan]ii institu]iilor de credit nu au ajuns la niciun rezultat.
“Luni voi semna contractul de asisten]a juridic\, pentru circa 300 de clien]i ai BCR. Totodat\, lista clien]ilor Volksbank cu care voi semna în curând a fost limitata de asemenea la aproximativ 300 de persoane, din cauza ca s-ar dep\[i anumite limite de gestionare administrativa a unui eventual proces”, a declarat avocatul Gheorghe Piperea.
El a precizat ca va exista o încercare de negociere, iar daca aceasta va e[ua atunci se va ajunge la proces.  Piperea a spus ca plângerile clien]ilor nu au nicio leg\tura cu Ordonan]a de Urgen]a 50 privind creditele de consum, ci cu unele clauze, considerate abuzive, care încalca legi mai vechi.
“De exemplu, în unele contracte dobânda este variabila [i stabilita în func]ie de indicele de referin]a al b\ncii, afi[at doar la sediul institu]iei. O lege din anul 2000 stabile[te ca clauzele opace, confuze, care depind de banca sunt nule”, a ar\tat avocatul.
Totodat\, el spera ca b\ncile vor fi suficient de responsabile [i atente astfel încât sa se evite procesele, care ar fi “un co[mar” pentru toata lumea.
“Astfel de procese prezinta un risc reputa]ional pentru banca [i sistemul bancar în totalitate”, a apreciat avocatul.
Clien]ii Volksbank sunt primii care au început o ampla ofensiva împotriva b\ncii, prin organizarea în grupuri pe internet unde discuta despre problemele pe care le întâmpina în rela]ia cu institu]ia de credit. Ulterior, exemplul lor a fost urmat de clien]i ai BCR, Bancpost, Raiffeisen [i Banca Transilvania.
Mai mult, clien]ii Volksbank [i ai BCR s-au întâlnit s\pt\mâna trecut\, iar în urma presiunii realizate num\rul celor care fac parte din grupurile de pe yahoo a urcat de la circa 600 la aproape 1.500 persoane [i, respectiv, de la sub 400 la aproape 500 de persoane.
Conducerea Volksbank a acceptat sa discute cu clien]ii nemul]umi]i, dar în timpul întâlnirii care a durat peste trei ore nu a venit cu o oferta concret\.
“Au f\cut întâlnirea pentru imagine. Nu ne-au oferit nicio solu]ie, de[i ne-au spus ca prefera sa nu existe un proces, sa se ajunga la o în]elegere amiabil\. Totu[i, ei au spus ca vor remedia o parte din probleme, fiind destul de receptivi”, a declarat unul dintre clien]ii participan]i la întâlnire.
El a mai spus ca unii dintre reprezentan]ii grupului de clien]i ai Volksbank vor încerca sa g\seasca ni[te clauze comune împreuna cu departamentul legislativ al b\ncii.
Clien]ii Volksbank reclama mai multe neregularit\]i în contracte, printre care perceperea comisionului de risc [i aplicarea incorecta a unor formule de calcul în urma c\reia sumele de plata sunt mai mari decât ar trebui. Unii clien]i ai b\ncii au câ[tigat înainte de apari]ia Ordonan]ei 50 procese împotriva institu]iei, ceea ce arata ca unele numul]umiri legate de contractele de creditare nu au leg\tura cu noile reglement\ri.
Un alt grup pe yahoo este format din clien]ii Raiffeisen, acesta fiind înfiin]at la mijlocul s\pt\mânii [i adunând pâna în prezent mai pu]in de 100 de persoane.
Pre[edintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, a declarat ca [tie despre situa]ia existenta [i ca banca are aproximativ 1,3 milioane de clien]i cu credite.
“Suntem mereu deschi[i la dialog, dar r\mâne la latitudinea clien]ilor daca acesta este modul în care vor sa discute cu noi”, a continuat van Groningen, precizând ca banca nu este gata sa negocieze costul creditului cu fiecare client.
El a precizat ca sunt anumi]i oameni care considera ca datorita noilor reglement\ri pot renegocia toate costurile, lucru care nu este adev\rat [i care îmbog\]e[te avoca]ii.
“Noile reglement\ri sunt legate de transparen]\, nu au nimic de-a face cu ieftinirea creditelor [i renegocierea contractele existente. Se uita scopul. (…) Daca cineva spune ca ma va da în judecat\, atunci sa ma dea în judecata [i vom vedea ce se întâmpla în instan]\”, a ad\ugat [eful Raiffeisen, men]ionând ca banca are 600 de procese deschise în România.
El a mai spus ca transparen]a, promovata de legisla]ia european\, poate duce în timp la ieftinirea creditelor. (N.R.)
[poll id=”14″]

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …

No comments

  1. Mai multe informatii despre aceasta campanie pot fi urmarite pe http://www.creditbcr.ro