Friday , June 21 2024

Lungu vrea `n continuare dialog cu sindicatele de la SC Termica privind centrala pe biomasa si privatizarea actualului CET

Sindicatele din societatea de termoficare a Sucevei au evitat s\ fac\ declara]ii dup\ `ntrevederea de ieri cu primarul, preciz=nd doar c\ afirma]iile sale nu sunt `mp\rt\[ite [i de ei [i vor comunica punctul de vedere `ntr-o conferin]\ separat\ n printre punctele de divergen]\ `ntre primar [i sindicate a fost cel legat de subven]iile pentru diferen]a de pre] dintre pre]ul real al energiei termice [i cel pe care `l pl\te[te popula]ia, primarul [i sindicatele prezent=nd variante diferite cu privire la suma de bani datorat\ de municipalitate n nici de la noua central\ pe biomas\ sindicatele nu s-au ar\tat `nc=ntate, avans=nd ideea unui necesar foarte mare [i a competi]iei cu alte structuri din jude]

Primarul Sucevei, Ion Lungu, vrea ca s\ continue discu]iile `ntre administra]ia local\ [i sindicatele de la societatea sucevean\ de termoficare. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu conform c\ruia discu]iile care au avut loc cu reprezentan]ii sindicatelor de la SC Termica SA Suceava au fost clarificatoare, de[i nu au fost identificate puncte comune `n toate chestiunile discutate.
O `ntrevedere pe aceast\ tem\ a avut loc, vineri, 10 februarie, ambele p\r]i respect=nd cele convenite la precedenta `nt=lnire care a avut loc ca urmare a unui portest organizat de sindicatul „Prometeu” `n parcarea Prim\riei Suceava. „Ne dorim, pe termen scurt, ca s\ trecem cu bine aceast\ iarn\ [i vom avea discu]ii cu conducerea societ\]ii pentru a stabili cantit\]ile exacte de c\rbune. Am f\cut `mpreun\ cu conducerea societ\]ii Termica o adres\ ferm\ celor de la ADREM Invest pentru a ne comunica, `n m\sura `n care realizeaz\ noua central\ termic\, dac\ vor putea da `n folosin]\ o capacitate de produc]ie p=n\ `n iarna viitoare. A[tept\m un r\spuns, dup\ care vom avea, din nou, o discu]ie cu sindicatele”, a declarat Ion Lungu.
Potrivit celor spuse de primar, va trebui stabilit\ o strategie pe termen scurt `n ce prive[te func]ionarea [i asigurarea serviciilor de termoficare `n iarna viitoare [i alta, pe termen lung, cu privire la asigurarea serviciului de `nc\lzire pentru iernile urm\toare. Ion Lungu a declarat c\ a informat sindicatele cu privire la o posibil\ scoatere la licita]ie pentru modernizarea actualului CET, preciz=nd c\ are informa]ii c\ sunt firme care ar dori acest lucru.
Discu]iile care vor fi purtate pe aceast\ tem\ se vor axa cu privire la nivelul investi]iilor care trebuie realizate pentru mdoernizarea CET-ului. Asta pentru c\, potrivit primarului Ion Lungu, sindicatele sus]in c\ ar fi nevoie de o sum\ de circa 30 de milioane de euro, pe c=nd unii speciali[ti ai SC Termica au avansat sume de cel pu]in 100 de milioane de euro. „Vrem s\ avem aceste discu]ii clarificatoare pentru a vedea cum putem s\ salv\m societatea de termoficare pe actuala structur\ (a CET-ului – n.red.)”, a declarat Ion Lungu. El a ad\ugat c\ o discu]ie `n acest sens, pentru creionarea nivelului minim al investi]iilor la societatea de termoficare pentru modernizarea CET-ului, va avea loc `n cursul lunii martie.
La discu]iile de ieri, s-au abordat [i probleme legate de noua central\ pe biomas\, sindicatele fiind sceptice cu privire la acest proiect. Liderul sindical Iord\nel Secrieru a spus c\ exist\ riscul de a se intra `n concuren]\ cu celelalte societ\]i din jude] care au nevoie, de asemenea, de biomas\ pentru activitatea lor. De asemenea, din calculele prezentate de speciali[tii de la sindicatul „prometeu” ar fi rezultat c\ este nevoie de o hal\ imens\ de cel pu]in un kilometru lungime pentru a se putea asigura aprovizionarea [i stocarea biomasei `n condi]ii c=t de c=t optime iar necesarul pentru un an ar fi de cel pu]in opt sute de hectare de p\dure.
Pe de alt\ parte, Ion Lungu a spus c\ au fost discu]ii cu sindicatele pe marginea sumelor care au fost alocate, `n ultimii ani, la SC Termica SA Suceava, cu privire la subven]iile pentru diferen]a de pre], dar [i pentru banii `n contul energiei termice furnizate `n sistem centralizat unit\]ilor din subordinea Prim\riei. „Am pl\tit 33 de milioane de lei din bugetul local, nu din alte surse, pentru subven]iile la energia termic\. Asta `n condi]iile `n care am `ncasat, direct, din taxele [i impozitele pl\tite de popula]ie, 20 de milioane de lei. Pe l=ng\ aceasta, consumul de energie termic\ achitat\ a fost de 25 de milioane de lei”, a declarat primarul Sucevei. Primarul a prezentat, `ns\, cifre diferite la `ntreederea cu sindicatele fa]\ de datele pe care acestea le aveau referitor la banii pe care municipalitatea `i mai are de achitat `n contul subven]iei. Practic, acesta a fost `nc\ un punct de divergen]\ `ntre primar [i sindicate, al\turi de cel cu privire la centrala pe biomas\. De asemenea, nici `n leg\tur\ cu centrala actual\ care func]ioneaz\ pe huil\ nu s-a ajuns la un consens, mai ales cu privire la sumele necesare pentru modernizare, precum [i accesarea fondurilor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 77% dintre elevii Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au primit distincții la finalul anului școlar

La nivelul liceului, 44 de elevi (aproape 5%) au încheiat anul școlar cu media 10. …

No comments

  1. Hara hara pana trece iarna. Dupa aceea, Gemanari trimite oamenii acasa, lasa orasul fara apa calda, asa a facut anul trecut, sub pretextul ca mai face reparatii. E prea scump gazul si mai bine semneaza facturi gen 5000 ron un rahat de oring de 125 mm. Intre timp Placinta se screme cu noa centrala care va fi la sfantu` asteapta.