Friday , July 1 2022

Luhan despre programul „Erasmus”: „Acest program european se va bucura de o larga participare din partea tinerilor români”

Europarlamentarul Petru Luhan, în calitate de vicepre[edinte al tinerilor europarlamentari PPE, sus]ine programul european “Erasmus pentru tinerii antreprenori”, care î[i propune s\ stimuleze spiritul antreprenorial, competitivitatea [i dezvoltarea companiilor nou înfiin]ate, precum [i a IMM-urilor din Uniunea European\.
“Acest program reprezint\ o [ans\ pentru tinerii întreprinzători care doresc s\ lanseze sau s\ dezvolte o afacere. De asemenea, este o oportunitate pentru tinerii români care doresc s\ beneficieze de experien]a în afaceri a altor tineri europeni sau a întreprinderilor europene moderne. Sunt convins c\, a[a cum programul Erasmus pentru mobilitate universitar\ a avut un succes enorm  în rândul tinerilor din România, [i acest program european se va bucura de o larg\ participare din partea tinerilor români” consider\ Petru Luhan, care a adus în discu]ie acest program [i în cadrul Inter-Grupului pentru Tineret al Parlamentului European.
Europarlamentarul Petru Luhan îi invit\ pe tinerii antreprenori s\ acceseze site-ul www.luhan.ro sau  www.erasmus-antrepreneurs.eu [i s\ aplice la acest program de schimb de experien]\.
“Voi avea mai multe întâlniri cu organiza]iile de tineri din România [i îi voi încuraja s\ participe la acest program. Pentru România este esen]ial ca în aceast\ perioad\ s\ valorifice fondurile structurale pe care le prime[te de la Uniunea European\ [i s\ încurajeze participarea cet\]enilor la acest gen de programe”, a concluzionat Petru Luhan.
Programul “Erasmus pentru tinerii antreprenori” este o ini]iativă a Comisiei Europene [i a Parlamentului European, care ofer\ tinerilor antreprenori [ansa unui schimb de experien]\ transfrontalier la nivelul Uniunii Europene, în vederea acumul\rii de experien]\ în domeniul afacerilor. De asemenea, antreprenorii experimenta]i pot aplica pentru a-[i diversifica afacerea, pentru a-[i dezvolta activitatea [i pentru formarea unor noi leg\turi la nivel european. Acest program le va permite tinerilor antreprenori europeni s\ petreac\ pân\ la 6 luni de munc\ al\turi de un antreprenor experimentat dintr-un alt stat UE, pentru a înv\]a cum s\ î[i dezvolte [i s\ î[i îmbun\t\]easc\ propria afacere.Antreprenorii noi [i cei experimenta]i pot candida pentru program pe site-ul http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/, [i vor stabili contactul cu organiza]ia de intermediere pe care o doresc, completând formularul online.
Când se ajunge la o în]elegere (planuri de lucru, sarcini, responsabilit\]i), se poate realiza vizita în str\in\tate. Aplican]ii trebuie s\ ]in\ cont de urm\toarele criterii: s\ fie persoane hot\r=te s\ înceap\ propria lor afacere sau care au ini]iat-o în ultimii 3 ani. Trebuie s\ demonstreze un background educa]ional [i profesional solid [i s\ aib\ o idee de afaceri viabil\, s\ fie rezident permanent într-unul din statele membre UE [i s\ î[i demonstreze motiva]ia de a lucra împreun\ cu un antreprenor experimentat din alt stat al Uniunii.Beneficiile aduse de acest program sunt utile, practice [i numeroase.
Perioada de pân\ la 6 luni de desf\[urare a programului în compania unui antreprenor experimentat [i care a avut succes în domeniul s\u, în alt stat membru, în perspectiva acumul\rii unor cuno[tin]e de baz\ pentru dezvoltarea propriei întreprinderi este de mare folos perioadei de ini]iere a oric\rei întreprinderi mici [i mijlocii.
De asemenea, în]elegerea cadrului legislativ din alt stat membru, îmbun\t\]irea cuno[tin]elor limbilor str\ine, apartenen]a la o re]ea european\ de antreprenori de succes, precum [i oportunit\]ile de colaborare [i dezvoltare a unei afaceri transfrontaliere sunt doar unele dintre avantajele acestui program.

Vezi si

IPJ Suceava scoate la concurs 28 de posturi de AGENT și OFIȚER de POLIȚIE 

Inspectoratul de Poliție Judetean Suceava a anunțat că, începând cu data de 29 iunie 2022,  …