Wednesday , October 5 2022

Lucrarile la fatada noua a Spitalului Judetean au fost terminate

Inaugurarea a fost f\cut\ s=mb\t\ diminea]\ chiar de primul ministru Victor Ponta, care a apreciat calitatea lucr\rii n antreprenor a fost firma sucevean\ General Construct, principalul finan]ator fiind Ministerul S\n\t\]ii n lucr\rile au costat `n total 5,159 milioane de lei

Una dintre cele mai importante lucr\ri de modernizare a Spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” din Suceava, finalizate `n toamna acestui an [i prezentate primului ministru Victor Ponta, o constituie reabilitarea fa]adei exterioare a cl\dirii. Investi]ia, `n valoare total\ de 5,159 milioane de lei, a fost realizat\ de firma sucevean\ General Construct. De altfel, la cobor=rea din ma[ina cu care a intrat `n curtea Spitalului, primul ministru Victor Ponta, a apreciat modul `n care arat\ exteriorul cl\dirii proasp\t reabilitat\ termic [i a ]inut s\ str=ng\ m=na, printre cei dint=i, patronului firmei de construc]ii, Viorel Nu]u.
}o]i sucevenii cunosc modul `n care ar\ta, p=n\ `n prima parte a acestui an fa]ada Spitalului Jude]ean. Co[covit\, `mb\tr=nit\ de cei 44 ani de via]\, cu ferestrele din lemn putrezite. ~n aceste condi]ii s-a impus realizarea acestor lucr\ri de repara]ii capitale, stabilinduse c\ fa]adele exterioare erau degradate `n propor]ie de circa 65%, iar fa]adele cu expunere nordic\ ajunseser\ la un nivel de degradare [i mai mare, de 80-85%. De men]ionat c\ `n cei 44 de ani de la darea `n folosin]\ a cl\dirii nu s-a efectuat nicio repara]ie la fa]adele exterioare.
Func]ie de fondurile sporadice din anii preceden]i s-a `nlocuit parte din t=mpl\ria din lemn a ferestrelor cu geamuri termoizolante. Numai c\ aici nu s-a putut prelucra corespunz\tor zona de la exterior a `mbin\rii geam – perete din cauza imposibilit\]ii accesului, `n acest fel, eficien]a energetic\ a ferestrei noi fiind par]ial compromis\.
Scopul realiz\rii acestei investi]ii a fost, dup\ cum a explicat managerul Spitalului Jude]ean, economistul Vasile R=mbu, `n principal, economia de energie termic\ [i `mbun\t\]irea condi]iilor de microclimat, la care se adaug\ [i o nou\ imagine a cl\dirii. Astfel, cu ocazia lucr\rilor de reabilitare termic\ s-a rezolvat [i refacerea cromatic\ a fa]adei [i s-a definitivat etan[area exterioar\ la t=mpl\ria deja schimbat\ unde, cum am spus, nu au fost condi]ii de acces pe fa]ad\.
Conform estim\rilor f\cute de proiectan]i, dup\ realizarea lucr\rilor de reabilitare termic\, se va reduce consumul de energie pentru asigurarea microclimatului [i costurile cu minim 25%, diminu=ndu-se corespunz\tor [i cheltuielile de exploatare. “Reabilitarea termic\ a fa]adelor spitalului `ntrege[te programul spitalului care vizeaz\ diminuarea consumului de energie pentru asigurarea microclimatului [i implicit a costurilor de exploatare, demarat odat\ cu execu]ia acum trei ani a terasei inversate c=nd s-a montat peste termoizola]ia veche un strat de 12 centimetri de polistiren extrudat”, a explicat Vasile R=mbu.
Lucr\rile realizate de firma General Construct, apreciate de toat\ echipa venit\ s=mb\t\ de la Bucure[ti, `n frunte cu premierul Victor Ponta, au fost finan]ate cu 4,349 de milioane de lei noi de la Ministerul S\n\t\]ii, 230.000 de lei, cot\ cofinan]are de la Consiliul Jude]ean Suceava [i 580.000 de lei, venituri proprii ale Spitalului Jude]ean. (Neculai RO{CA)

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …