Thursday , December 1 2022

Lucrarile de stabilizare a podului de la Burdujeni ar putea fi terminate saptamana viitoare

N acestea ar `nsemna doar finalizarea primei etape a lucr\rilor de reabilitare a celui mai mare pod rutier din Suceava, cea de-a doua etap\ de ridicare la nivelul ini]ial urm=nd s\ aib\ loc doar dac\ Prim\ria va ob]ine finan]are n primarul Ion Lungu a spus c\ `n ultima perioad\ nu s-au mai `nregistrat niciun fel de date care s\ duc\ la ideea c\ podul continu\ s\ se afunde, ci s-a stabilizat la actualul nivel `n urma lucr\rilor de consolidare din prima etap\

Podul de la Burdujeni mai are nevoie de cel pu]in trei milioane de lei pentru a se demara cea de-a doua etap\ de reabilitare. Potrivit primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, prima etap\ este `n faza final\ de finalizare, sper=ndu-se c\ nu vor mai ap\rea condi]ii meteo care s\ `ngreuneze mersul lucr\rilor iar `n cursul s\pt\m=nii viitoare s\ poat\ s\ fie terminate toate lucr\rile din prima etap\.
P=n\ acum, Prim\ria municipiului Suceava are de achitat c\tre constructorul COLAS circa trei milioane de lei, `ns\ nu au fost emise toate facturile pentru lucr\rile aferente primei etape. Potrivit unui deviz de lucr\ri la care a f\cut trimitere primarul Ion Lungu, este de a[teptat ca suma final\ pentru realizarea primei etape de reabilitare a podului de peste r=ul Suceava s\ coste `n jurul a cinci milioane de lei.
Reamintim c\ la c=teva s\pt\m=ni dup\ inunda]iile din vara anului trecut, principalul pod rutier din municipiul Suceava a `nceput s\ dea semne c\ se `nfund\ iar carosabilul ar\ta `n zona pilonului afectat de inunda]ii ca o covat\. Fenomenul s-a amplificat, motiv pentru care Prim\ria Suceava a luat decizia s\ interzic\ traficul greu pe acest pod rutier, excep]ie f\c=nd doar autobuzele care circul\ spre Burdujeni.
Imediat dup\ ce s-a luat aceast\ m\sur\, s-au `nceput demersurile pentru consolidarea podului. Ini]ial, proiectantul a considerat c\ trebuie turna]i trei piloni `n aval [i trei piloni `n amonte pentru a se stabiliza podul. Astfel, suma necesar\ pentru lucr\rile ce implicau devierea r=ului Suceava din zona pilonului [i, ulterior, turnarea pilonilor au fost estimate la circa trei milioane de lei. Pentru dou\ treimi din aceast\ sum\ s-au f\cut demersuri la Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii. Ministrul Anca Boagiu a vizitat Suceava pentru a vedea mai multe obiective ce trebuiau ref\cute dup\ care primarul Ion Lungu a mers la Bucure[ti pentru a continua demersurile de deblocare a fondurilor. ~n urma acestor vizite, s-au alocat prin hot\r=re de Guvern dou\ milioane de lei.
~ntre timp, v\z=ndu-se c\ situa]ia este mai complicat\ dec=t s-a estimat la prima vedere, s-a reanalizat proiectul de reabilitare [i s-a constatat c\ trebuiau turna]i c=te cinci piloni `n aval [i cinci `n amonte. Pe l=ng\ acestea, trebuia turnat un radier la baza celor cinci piloni din aval [i `nc\ unul la cei cinci piloni din amonte. Ulterior, cele dou\ radiere trebuiau s\ fie unite, tot printr-o plac\ de beton ce urma a fi turnat\. Aceasta ar reprezenta doar prima etap\ de reabilitare a podului de la Burdujeni [i pentru care devizul de lucr\ri a fost estimat `n jurul sumei de cinci milioane de lei.
Pe de alt\ parte, frigul al\turi de cre[terea gradului de complexitate a lucr\rilor a dus la decalarea termenelor prev\zute pentru finalizarea primei etape. Ini]ial, s-a vorbit despre finalizarea p=n\ la data de 1 decembrie 2010, dup\ care se spera ca aceasta s\ aib\ loc `n jurul S\rb\torilor de Iarn\ iar `n final s-a ajuns la un termen ce mergea p=n\ `n luna martie.
Ultima parte a primei etape [i anume unirea celor dou\ radiere ar fi demarat, potrivit primarului Ion Lungu, zilele trecute [i dat fiind faptul c\ este o ameliorare a condi]iiilor meteo, sunt speran]e s\ se poat\ finaliza lucrarea `n cursul s\pt\m=nii viitoare. De asemenea, primarul spune c\ „elementele martor” puse de proiectant [i de constructor `n zona afectat\ a podului arat\ c\ acesta s-a stabilizat [i c\ nu sunt condi]ii care podul de la Burdujeni s\ se afunde mai ad=nc `n albia r=ului Suceava.
Pe de alt\ parte, marea provocare va veni pentru cea de-a doua etap\. Astfel, dup\ consolidarea pilonului afectat al principalului pod rutier din Suceava va urma `nc\ o etap\ privind ridicarea la acela[i nivel. Este vorba despre o lucrare foarte complex\ [i pentru care primarul Ion Lungu a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ nu are, momentan, acoperire financiar\. „C\ut\m fonduri pentru finan]area lucr\rilor. Avem nevoie de minim dou\ – trei milioane de lei. Ca [i `n prima etap\, de consolidare [i stabilizare a pilonului, [i lucr\rile de ridicare la acela[i nivel vor fi pe situa]ii de urgen]\ [i vor fi atribuite prin `ncredin]are direct\, cel mai probabil tot firmei COLAS care a realizat lucr\rile la poria etap\”, a declarat Ion Lungu.
Practic, `n urma realiz\rii celei de-a doua etape, podul nu ar mai trebui s\ aib\ aspectul de covat\, lucru care este tot mai vizibil `ndeosebi pe sensul de drum de la Burdujeni spre centrul ora[ului. Referindu-se la aceast\ etap\, primarul a spus c\ nu este exclus ca lucr\rile s\ se fac\ cu prec\dere pe timp de noapte. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …