Saturday , April 20 2024

Loial Impex va realiza lucrarile de 9,5 milioane de lei de la Spitalul Judetean Suceava

N firma sucevean\ Loial Impex a fost desemnat\ c=[tig\toarea licita]iei, ea fiind cea care va realiza investi]iile de 9,5 milioane de lei de la Spitalul Jude]ean Suceava n managerul Spitalului Jude]ean Suceava, Vasile R`mbu, a precizat c\ era necesar\ o asemenea reabilitare, deoarece nu s-a intervenit la re]eaua electric\ din Spitalul Nou din anul 1966

Pe site-ul E – licita]ie.ro, Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Sf=ntul Ioan cel Nou Suceava a anun]at, `n urm\ cu c=teva s\pt\m=ni, c\ scoate la licita]ie una dintre cele mai importante lucr\ri de investi]ii din jude]ul nostru, `n valoare de 9,7 milioane de lei noi – 2,5 milioane de euro. Obiectul licita]iei promovate pe site-ul respectiv, viza repara]ii capitale, proiectare [i execu]ie, instala]ii electrice Spitalul nou. Ofertele au fost deschise la data de 15 noiembrie 2010, iar la aceast\ licita]ie au participat dou\ societ\]i, anume SC Polystart Impex SRL Craiova (aproximativ 5,7 milioane de lei) [i SC Loial Impex SRL Suceava (5,6 milioane de lei). Firma sucevean\ Loial Impex a fost desemnat\ c=[tig\toarea licita]iei, ea fiind cea care va realiza investi]iile de 9,5 milioane de lei de la Spitalul Jude]ean Suceava.
~n aceast\ sum\, de 9,5 milioane de lei, intr\ elaborarea proiectului de execu]ie a lucr\rilor de repara]ii capitale; asigurarea asisten]ei tehnice din partea proiectantului pe toat\ durata execu]iei lucr\rilor; realizarea lucr\rilor de repara]ii capitale la instala]iile electrice `n spitalul nou. Managerul Spitalului Jude]ean Suceava, Vasile R`mbu, a precizat c\ era necesar\ o asemenea reabilitare, deoarece nu s-a intervenit la re]eaua electric\ din Spitalul Nou din anul 1966, de c=nd aceast\ cl\dire a fost preluat\ de c\tre Spitalul Jude]ean [i, a mai ad\ugat c\ exista `n orice moment riscul de a se `nt=mpla un „fenomen” nepl\cut, ca de pild\ un scurt circuit, sau mai grav chiar un incendiu.
Durata acordului cadru pentru realizarea acestei investi]ii este de trei ani `n condi]iile `n care valoarea estimat\ a lucr\rilor, de la proiectare la execu]ie va costa 9.72 milioane lei f\r\ TVA.
Managerul Spitalului Jude]ean Suceava, Vasile R=mbu, a declarat c\ exist\ deja fonduri pentru demararea investi]iei `n acest an: 1,5 milioane de lei de la Ministerul S\n\t\]ii [i 750.000 de lei, cot\ de cofinan]are de 5%, din partea Consiliului Jude]ean. Vasile R=mbu a ar\tat c\ vizeaz\ o repara]ie capital\ `n ceea ce prive[te instala]iile de prevenire a incendiilor, de avertizare a asistentelor medicale de la capul bolnavului, refacerea sistemului de iluminat interior dar `n acela[i timp [i comensurarea consumului de energie. ~n acela[i proiect se vizeaz\ [i refacerea cablajului de alimentare cu energie electric\ `n `ntreg spitalul. “Este o licita]ie multianual\, durata realiz\rii proiectului este de trei ani, `n func]ie de cum vom face rost de bani [i se va face pe mai multe secven]e”, a declarat managerul Vasile R=mbu.
El a spus c\ prefer\ ca firma c=[tig\toare s\ asigure at=t proiectarea c=t [i execu]ia lucr\rilor, pentru a se scoate maxim de eficien]\ din banii acorda]i `n acest an. “Dorin]a este ca firma care face proiectarea s\ se ocupe [i de executarea lucr\rilor, s\ fie o societate care dispune de resurse umane [i materiale corespunz\toare pentru finalizarea unei investi]ii de o asemenea anvergur\”, a mai opinat Vasile R=mbu. (Iuliana ILCU)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. Surprinzator. Firma din Craiova porneste de la 5.700.000 lei ,iar cea din Suceava de la 5.600.000 lei. Mai sa fie diferenta de 100.000 lei. Se vede din avion ca s-au comunicat indicatorii de participare licitatie. Rusine Dinu Patriciu.