Sunday , March 3 2024

Litigiul intre proprietarii de teren din Suceava si Botosani va ajunge in instanta

Locuitorii din Hantesti detin titluri de proprietate pe aceste terenuri incepand cu anul 1992, emise de Comisia judeteana de fond funciar Suceava

N o comisie comun\ format\ din autorit\]i din Suceava [i Boto[ani a constatat c\ titlurile de proprietate emise pe suprafe]e de teren din jude]ul Boto[ani pentru care au titluri de proprietate locuitori din comuna H=n]e[ti au fost emise legal, cazul urm=nd s\ fie solu]ionat de instan]\

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, Comisia comun\, format\ din reprezentan]i ai Institu]iilor Prefectului din jude]ele Suceava [i Boto[ani, ai ADS Suceava [i Boto[ani [i ai Oficiilor de Cadastru din Suceava [i Boto[ani, a verificat punerea `n posesie a terenurilor `n cauz\, pe baza Legii 1/2000 [i a constatat c\ punerile `n posesie au fost f\cute cu respectarea legisla]iei. “Av=nd `n vedere c\, pe aceea[i suprafa]\ de teren, au fost eliberate dou\ titluri de proprietate, at=t de Comisia Jude]ean\ pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor Suceava, c=t [i de Comisia Jude]ean\ Boto[ani, li s-a comunicat reprezentan]ilor locuitorilor din comuna H=n]e[ti c\ doar instan]a de judecat\ poate rezolva litigiul”, se arat\ `n comunicat.
C=teva zeci de locuitori ai comunei sucevene H=n]e[ti au protestat, `n urm\ cu o s\pt\m=n\, `n fa]a Prefecturii Suceava, solicit=nd autorit\]ilor s\ le solu]ioneze problema propriet\]ilor pe care le de]in `n jude]ul Boto[ani, `n condi]iile `n care terenul pe care `l de]in apar]ine acum unei firme private, dup\ ce au constatat, `n urm\ cu o lun\ , c\ terenurile pe care le foloseau au intrat `n posesia unei firme care a `nceput s\ le lucreze. Locuitorii din H=n]e[ti de]in titluri de proprietate pe aceste terenuri `ncep=nd cu anul 1992, emise de Comisia jude]ean\ de fond funciar Suceava, care i-a pus `n proprietate pe raza jude]ului Boto[ani, de[i nu avea competen]\.
Terenul respectiv era `nregistrat `n baza ADS Boto[ani, iar dup\ apari]ia Legii 1/2000 mai mul]i proprietari de terenuri care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate au fost pu[i `n posesie cu parcele din acest teren. Proprietarii de teren din H=n]e[ti sus]in c\ terenurile au fost dintotdeauna ale lor, dar `n acest caz, `n urma re`mp\r]irii administrativ-teritoriale a ]\rii din 1968, suprafe]ele de teren au fost incluse `n jude]ul Boto[ani, [i nu `n cel al jude]ului Suceava, iar ace[tia ar fi trebuit s\ fie pu[i `n posesie de c\tre autorit\]ile din Boto[ani, [i nu de cele din Suceava.
~n urm\ cu o s\pt\m=n\, prefec]ii de Suceava [i Boto[ani au analizat documentele, `n urma c\rora s-a constatat c\ 376 de cet\]eni din jude]ul Suceava de]in 236,31 hectare pe raza teritorial\ a comunei V=rfu C=mpului din jude]ul Boto[ani. Din aceast\ suprafa]\, 186 de hectare de teren sunt `n litigiu, fiind revendicate de 286 cet\]eni din comuna H=n]e[ti. Acest teren revendicat a fost pus `n posesie pe baza Legii 1/2000 unui num\r de zece cet\]eni [i `n prezent este intrat `n circuitul civil. `n aceste condi]ii, s-a decis constituirea unei comisii comune care s\ stabileasc\ legalitatea titlurilor de proprietate emise, care a constatat, mar]i, c\ litigiul poate fi solu]ionat doar de instan]\. (D.P.)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …