Saturday , April 13 2024

Litigiul dintre proprietarii de teren din Suceava si Botosani va ajunge in instanta

N o comisie comun\ format\ din autorit\]i din Suceava [i Boto[ani a constatat c\ titlurile de proprietate emise pe suprafe]e de teren din jude]ul Boto[ani pentru care au titluri de proprietate locuitori din comuna H=n]e[ti au fost emise legal, cazul urm=nd s\ fie solu]ionat de instan]\

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, Comisia comun\, format\ din reprezentan]i ai Institu]iilor Prefectului din jude]ele Suceava [i Boto[ani, ai ADS Suceava [i Boto[ani [i ai Oficiilor de Cadastru din Suceava [i Boto[ani, a verificat punerea `n posesie a terenurilor `n cauz\, pe baza Legii 1/2000 [i a constatat c\ punerile `n posesie au fost f\cute cu respectarea legisla]iei. “Av=nd `n vedere c\, pe aceea[i suprafa]\ de teren, au fost eliberate dou\ titluri de proprietate, at=t de Comisia Jude]ean\ pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor Suceava, c=t [i de Comisia Jude]ean\ Boto[ani, li s-a comunicat reprezentan]ilor locuitorilor din comuna H=n]e[ti c\ doar instan]a de judecat\ poate rezolva litigiul”, se arat\ `n comunicat.
C=teva zeci de locuitori ai comunei sucevene H=n]e[ti au protestat, `n urm\ cu o s\pt\m=n\, `n fa]a Prefecturii Suceava, solicit=nd autorit\]ilor s\ le solu]ioneze problema propriet\]ilor pe care le de]in `n jude]ul Boto[ani, `n condi]iile `n care terenul pe care `l de]in apar]ine acum unei firme private, dup\ ce au constatat, `n urm\ cu o lun\ , c\ terenurile pe care le foloseau au intrat `n posesia unei firme care a `nceput s\ le lucreze. Locuitorii din H=n]e[ti de]in titluri de proprietate pe aceste terenuri `ncep=nd cu anul 1992, emise de Comisia jude]ean\ de fond funciar Suceava, care i-a pus `n proprietate pe raza jude]ului Boto[ani, de[i nu avea competen]\.
Terenul respectiv era `nregistrat `n baza ADS Boto[ani, iar dup\ apari]ia Legii 1/2000 mai mul]i proprietari de terenuri care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate au fost pu[i `n posesie cu parcele din acest teren. Proprietarii de teren din H=n]e[ti sus]in c\ terenurile au fost dintotdeauna ale lor, dar `n acest caz, `n urma re`mp\r]irii administrativ-teritoriale a ]\rii din 1968, suprafe]ele de teren au fost incluse `n jude]ul Boto[ani, [i nu `n cel al jude]ului Suceava, iar ace[tia ar fi trebuit s\ fie pu[i `n posesie de c\tre autorit\]ile din Boto[ani, [i nu de cele din Suceava.
~n urm\ cu o s\pt\m=n\, prefec]ii de Suceava [i Boto[ani au analizat documentele, `n urma c\rora s-a constatat c\ 376 de cet\]eni din jude]ul Suceava de]in 236,31 hectare pe raza teritorial\ a comunei V=rfu C=mpului din jude]ul Boto[ani. Din aceast\ suprafa]\, 186 de hectare de teren sunt `n litigiu, fiind revendicate de 286 cet\]eni din comuna H=n]e[ti. Acest teren revendicat a fost pus `n posesie pe baza Legii 1/2000 unui num\r de zece cet\]eni [i `n prezent este intrat `n circuitul civil. `n aceste condi]ii, s-a decis constituirea unei comisii comune care s\ stabileasc\ legalitatea titlurilor de proprietate emise, care a constatat, mar]i, c\ litigiul poate fi solu]ionat doar de instan]\. (D.P.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …