Tuesday , November 29 2022

Lista celor aproape o suta de strazi din Suceava pe care se vor efectua lucrari de extindere a retelelor de apa si canalizare

cele mai multe din str\zile din municipiul Suceava pe care se va interveni în perioada 2011 – 2013 în vederea unor lucr\ri de extindere a re]elelor de apa sau de canalizare sunt neasfaltate [i, prin urmare, dupa finalizarea lucr\rilor vor trebui betonate sau asfaltate „Re]elele de apa potabila din municipiul Suceava se vor extinde pe o lungime de aproximativ 25 de kilometri, la fel ca [i re]elele de canalizare. Pe l=nga aceasta, se vor face [i lucr\ri de reabilitare la re]ele de apa [i de canalizare din Suceava [i care nu au putut fi incluse în prima faza a proiectului ISPA”, a declarat primarul Ion Lungu

Încep=nd din cea de-a doua jum\tate a acestui an [i continu=nd cu anii urm\tori, aproape o suta de str\zi din municipiul Suceava vor fi sparte pentru a se face lucr\rile de reabilitare [i de extindere a re]elelor de apa potabila [i de canalizare. Este vorba, mai exact, de 83 de str\zi unde se vor face lucr\ri de extindere sau de reabilitare a re]elelor de apa potabila [i, totodat\, de 74 de str\zi unde se vor face lucr\ri la re]eaua de canalizare. Este vorba despre un proiecxt foarte amplu pe care Prim\ria municipiului Suceava inten]ioneaza sa îl demareze încep=nd din acest an, c=nd spera ca se vor finaliza demersurile pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile. Acestea vor fi atrase pentru mai multe localit\]i din jude], printr-un Program Opera]ional Sectorial.
Autorit\]ile jude]ene [i locale estimeaza ca este posibil ca înca din acest an sa se dea drumul la finan]are. Prin urmare, procedurile de organizare a licita]iilor [i de a se atribui lucr\rile vor putea fi încheiate tot în acest an. Cu toate acestea, grosul lucr\rilor de extindere [i de reabilitare a canaliz\rii [i a re]elei de apa potabila va fi în anii 2012 [i 2013. Imaginea municipiului Suceava în urm\torii ani va continua sa r\m=na cea de [antier, la fel ca în anii trecu]i. Una din pu]inele diferen]e va fi ca majoritatea lucr\rilor se vor face în cu totul alte zone dec=t s-au f\cut p=na în acest an, de[i vor fi [i de la aceasta regula unele excep]ii notabile cum ar fi strada Alexandru cel Bun, numai ca distan]a pe care se va interveni va fi una destul de mic\.
La majoritatea str\zilor incluse în acest proiect se vor realiza lucr\ri în ambele sec]iuni – apa [i canalizare – de[i exista cazuri în care unele str\zi sunt incluse doar în proiectul de reabilitare a re]elei de apa potabila iar alte cazuri în care alte str\zi sunt incluse în proiectul de extindere sau de reabilitare al canaliz\rii. În total, 99 de str\zi de pe raza municipiului re[edin]a de jude] sunt incluse în acest proiect, în buna m\sura fiind vorba de zone care nu au avut p=na acum niciodata re]ele de apa potabila sau de canalizare. Totu[i, exista [i c=teva excep]ii, fiind vorba de por]iuni din str\zi unde lucr\ri de reabilitare a conductelor nu au putut fi finan]ate prin aplica]ia ISPA – un proiect derulat, de asemenea, tot cu fonduri europene alocate înca din perioada de pre-aderare.
În total, conform unor calcule realizare de ACET SA Suceava, vor fi lucr\ri de reabilitare [i extindere a re]elei de apa pe o distan]a de 31,171 de kilometri iar pentru canalizare vor fi lucr\ri de extindere [i de reabilitare pe o distan]a de 31,595 de kilometri. „Urmeaza ca în acest an sa demar\m cea de-a doua faza a proiectului de extindere [i de reabilitare a re]elelor de apa [i de canalizare. Re]elele de apa potabila din municipiul Suceava se vor extinde pe o lungime de aproximativ 25 de kilometri, la fel ca [i re]elele de canalizare. Pe l=nga aceasta, se vor face [i lucr\ri de reabilitare la re]ele de apa [i de canalizare din Suceava [i care nu au putut fi incluse în prima faza a proiectului ISPA. Cu siguran]a este un proiect ambi]ios în care sunt incluse zone care p=na acum nu au avut re]ele de apa [i de canalizare”, a declarat primarul Ion Lungu.
Aproape tot cartierul I]cani va fi inclus în acest program amplu demarat de Prim\ria municipiului Suceava [i finan]at, în propor]ie de 98%, cu granturi atrase de la Uniunea European\. Majoritatea str\zilor din I]cani unde se vor face lucr\ri la re]elele de apa potabila sunt incluse [i în proiectul de reabilitare [i extindere a re]elelor de canalizare. Excep]ie vor face str\zile Epaminonda Bucevschi, Emil Racovi]\, Grigore Cob\lcescu [i Mitocelului unde se vor face doar lucr\ri privind apa potabil\. Celelalte str\zi din I]cani – 28 Noiembrie, Alexandru Vlahu]\, Aron Pumnul, Alexandru Voievidca, Aurel Vlaicu, Aviatorului, Barbu {t. Delavrancea, C-tin Moraru, Crinului, Decebal, Depoului, Dragomirna, Eraclie Porumbescu, I.L. Caragiale, Gheorghe {tefan, Liliacului, Lipoveni, Livezilor, Merilor, Mic[unelelor, Mitocului, Mitropolit Dosoftei, Muncitorului, Perilor, Stadionului, Zefirului, Bernat Andrei [i Vasile Lupu – vor fi incluse at=t în proiectul de extindere/reabilitare a re]e]elor de apa potabil\, c=t [i de canalizare.
De altfel, cu pu]ine excep]ii, str\zile din I]cani vor trebui incluse în partea de extindere a re]elelor de utilit\]i întruc=t acest cartier era una din pu]inele zone ale Sucevei unde nu erau astfel de utilit\]i [i unde, în ultimii ani, nu s-au putut include multe str\zi în cadrul ISPA. Cele mai mari [i ample lucr\ri din acest cartier [i care, probabil, vor [i dura cel mai mult sunt planificate a se face pe strada C-tin Moraru – 1.402 metri de re]ea de apa potabila [i înca 320 de metri de canalizare; Aurel Vlaicu – 932 de metri de canalizare [i 389 de metri de apa potabil\; Depoului – 1.272 de metri de re]ea de apa potabila [i 948 de metri de canalizare [i Eraclie Porumbescu – 779 de metri de re]ea de apa potabila [i 824 de metri de canalizare. La polul opus se situeaza strada Mitocelului unde este planificata o lucrare de numai 8 metri de re]ea de apa potabila sau Emil Racovi]a cu 137 de metri de re]ea de apa potabila iar în cazul str\zii Grigore Cob\lcescu vor fi lucr\ri pe o distan]a de 151 de metri, doar la re]eaua de apa potabil\. În general, la majoritatea str\zilor din I]cani unde sunt planificate lucr\ri de extindere a re]elelor de apa [i de canalizare se vor face lucr\ri a c\ror distan]e vor fi în jurul a doua sau trei sute de metri
Pe l=nga acest cartier, [antiere vor fi deschise în peste 60 de str\zi din Burdujeni, Centru, Obcini [i Zamca. În ce prive[te Burdujeniul, aici sunt incluse pu]in peste 20 de str\zi, din zone precum sunt cartierele de case situate paralel cu strada Gheorghe Doja ori în zone precum Lani[te sau c=teva por]iuni din Burdujeni sat unde nu s-a intervenit prin proiectul ISPA. Pe strada Pictor Panaiteanu se vor face lucr\ri doar la canalizare, fiind de altfel lucr\ri ample, pe o distan]a de 1.064 de metri. Pe Aleea Dumbr\vii se vor face doar lucr\ri la re]eaua de ap\, lucr\ri care pot fi considerate ample datorita distan]ei mari pe care se va interveni, fiind vorba de 1.129 de metri. {i în zona Lani[te, pe care ACET [i Prim\ria o are men]ionata ca fiind „Burdujeni 3”, vor fi lucr\ri ample de extindere a re]elei de apa potabila pe o lungime de 1.155 de metri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …