Sunday , November 27 2022

Lidl se deschide la finele lunii iulie

N este vorba despre magazinul care se va construi `n zona Maraton, un alt demers fiind f\cut pentru a se deschide un magazin la ie[irea din Burdujeni spre Boto[ani

Magazinul LIDL care se construie[te, `n prezent, `n zona Maraton de la limita comunei {cheia cu municipiul Suceava va putea fi deschis `n partea a doua a verii. Surse din mediul economic sucevean au avansat ca fiind cea mai probabil\ dat\ ziua de 27 iulie, termen p=n\ la care cei de la General Construct – firma care a c=[tigat contractul de execu]ie a lucr\rilor – va trebui s\ aib\ deja finalizat `ntregul proiect. Reprezentan]ii firmei de constru]ii au evitat s\ fac\ orice comentariu iar managerul de proiect, Cristi Bitoleanu, a motivat spun=nd c\ sunt clauze confiden]iale care `l `mpiedic\ s\ fac\ publice informa]ii cu privire la termenele de finalizare [i la costurile precise ale investi]iei `ntruc=t sunt semnate `n acest sens contracte care include clauze de confiden]ialitate. Totu[i, managerul de proiect a spus c\ nu exist\ sub nicio form\ riscul ca s\ nu se respecte termenele prev\zute `n contract [i `n autoriza]ia de construire eliberat\ de Prim\ria comunei {cheia.
Reamintim c\ lucr\rile la magazinul LIDL au `nceput anul trecut, dup\ ce mai multe cl\diri, inclusiv fosta discotec\ Maraton au fost demolate. Sumele vehiculate pentru care s-au v=ndut cl\dirile respective au fost, la aceea vreme, `ntre 0,8 [i 1,1 milioane de euro. ~ntre timp, LIDL a reluat o serie de demersuri pe care le-a f\cut cu mai bine de doi ani `n urm\ o alt\ societate `n vederea ridic\rii a `nc\ unui magazin la ie[irea din Burdujeni spre Boto[ani. Magazinul urma s\ fie construit `n franciz\, `ns\ nu s-a mai f\cut iar cu c=teva luni `n urm\, reprezentan]ii LIDL au cerut Prim\riei Suceava un nou certificat de urbanism `n vederea deveierii unor conducte de gaz care treceau pe terenul respectiv.
Men]ion\m c\ LIDL este la ora actual\ unul din cei mai puternici juc\tori de pe pia]a rom=neasc\ de retail, fiind cunoscut demersul s\u de preluare a lan]ului de magazine PLUS – cel mai mare din ]ar\. ~n jude]ul Suceava, magazine PLUS au fost construite cu c=]iva ani `n urm\ la C=mpulung Moldovenesc [i la F\lticeni. (D.P.)

Vezi si

Foresta câștigă cu 2-0, pe Areni, în fața celor de la Șomuz Fălticeni. Bucovina Rădăuți –  Viitorul Darabani: 4-0

Fotbaliștii antrenați de Dorin Goian s-au impus sâmbătă cu 2-0 în fața  celor de la …

No comments

  1. iar reclama la firma de constructii?? mai bine dati urmatorul titlu FIRMA SPONSOR AL TUTUROR PARTIDELOR LA GUVERNARE MAI LOVESTE INCA UN CONTRACT GRAS, dupa ce a rupt stilu cu centru orasului