Thursday , December 8 2022

Licitatii importante pentru Suceava, `ngreunate de birocratia de la nivel central

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ lucrurile se mi[c\ foarte greu la Autoritatea Na]ional\ de Reglementare [i Monitorizare a Achizi]iilor Publice [i c\ de aceea trebuie g\site solu]ii pentru celeritate
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, c\ numeroase licita]ii care ar trebui s\ fie organizate de municipalitate sunt `n `nt=rziere `ntruc=t nu se prime[te `n timp rezonabil avizul ANRMAP care s\ permit\ publicarea pe SEAP a anun]urilor de licita]ie. “Lucrurile se mi[c\ foarte greu la ANRMAP”, a spus Lungu `ntr-o conferin]\ de pres\, preciz=nd c\ autorit\]ile care doresc s\ organizeze licita]ii trebuie s\ a[tepte foarte mult avizul acestei autorit\]i, fiind dep\[it termenul de 14 zile. El a ar\tat c\ din aceast\ cauz\ licita]iile pentru repara]ii de str\zi din ora[, de `ntre]inere a iluminatului public, de dotare a Poli]iei locale cu autoturisme sau alte licita]ii ini]iate de Prim\rie sunt `n a[teptare. „Am discutat [i cu al]i primari [i vom face o interven]ie prin Asocia]ia Municipiilor din Rom=nia s\ se g\seasc\ solu]ii de celeritate la ANRMAP”, a spus Ion Lungu.
De la finele lunii septembrie 2011, Autoritatea Na]ional\ de Reglementare [i Monitorizare a Achizi]iilor Publice (ANRMAP) evalueaz\ documenta]ia de atribuire a contractelor de achizi]ie public\ `nainte de transmiterea spre publicare a invita]iei/anun]ului de participare. Evaluarea vizeaz\ conformitatea cu legisla]ia aplicabil\ `n domeniul achizi]iilor publice a documenta]iei de atribuire aferente contractelor de achizi]ie public\ care vor intra sub inciden]a prevederilor OU 34/2006 [i va fi realizat\ prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul Sistemului Electronic de Achizi]ii Publice. ~n acest sens, operatorul SEAP are obliga]ia ca, p=n\ la publicarea invita]iei/anun]ului de participare, s\ asigure numai ANRMAP accesul imediat [i nerestric]ionat la documenta]ia de atribuire [i notele justificative prev\zute de legisla]ia `n domeniul achizi]iilor publice, `nc\rcate integral de c\tre autorit\]ile contractante [i semnate cu semn\tur\ electronic\. ~n termen de maximum 14 zile de la data primirii documenta]iei `n SEAP, Autoritatea are obliga]ia de a emite autorit\]ii contractante acceptul `n vederea ini]ierii procedurii de atribuire, dac\ prevederile din documenta]ia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizi]iile publice, [i de a informa autoritatea contractant\ asupra neconformit\]ilor constatate la nivelul documenta]iei de atribuire [i a motivului pentru care acestea nu sunt `n concordan]\ cu prevederile legale. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

  1. nu mai acordati lucrari la SC. FLOR CONSTRUCT. varza toate lucrarile pe care le-au facut .Daca nu va vine sa credeti mergeti prin burdujeni ,George Enescu, zamca, centru, lucrari ce nu au tinut nici macar 2 ani ,dar bani gairla si fraieri toti tac

  2. da din cauza ca nu se inteleg la cit? ,cum? ,si cind? , ca dor trebuie -vin alegerile