Sunday , September 25 2022

Licitatia pentru construirea unei noi centrale termice a Sucevei va fi pe 25 noiembrie

N totodat\, pe data de 29 noiembrie va fi organziat\ licita]ia de concesionare a actualului CET c\tre un investitor capabil s\ `l modernizeze
Licita]ia pentru desemnarea firmei care va realiza o nou\ central\ electric\ de termoficare (CET) de `nalt\ eficien]\ care va asigura `nc\lzirea Sucevei va avea loc pe 25 noiembrie. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a declarat c\ principalul criteriu de departajare a ofertelor va fi pre]ul gigacaloriei la gardul centralei. De asemenea, firma care va c=[tiga licita]ia va trebui s\ fac\ dovada c\ are asigurat combustibilul pentru cel pu]in 10 ani, `ns\ noua central\ va putea func]iona fie pe gaz metan, fie pe biomas\ `n func]ie de cum va hot\r` firma c=[tig\toare a licita]iei. Potrivit primarului, Consiliul Local Suceava va pune la dispozi]ie terenul [i SC Termica SA Suceava va asigura utilit\]ile necesare.
De asemenea, pe 29 noiembrie va avea loc licita]ia de concesionare a actualului CET, pentru o durat\ de 40 de ani, unui investitor care s\ o retehnologizeze `n vederea producerii `n principal de energie electric\. Criteriul de departajare este valoarea redeven]ei oferit\ Consiliului Local Suceava, investi]iile ce vor trebui f\cute fiind de minimum 30 de milioane de euro `n primii doi ani de zile astfel `nc=t s\ se poat\ func]iona pe `ntreaga perioad\ a anului `n sistem de cogenerare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primarul Lungu și Paul Koller, directorul general la SC Ambro SA, vor constitui Clubul Francofon al Oamenilor de Afaceri din Suceava

 Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat, la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură …