Thursday , March 30 2023

Liceul Alimentar sparge greva profesorilor

N liderul sindical Emil Sahleanu spune c\ au fost solicit\ri din partea colegilor profesori s\ se reia orele [i neag\ zvonurile c\ ar fi vorba de o presiune de la conducerea jude]ean\ a Sindicatului „Spiru Haret”

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ este una din pu]inele unit\]i de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava care va renun]a la greva general\ anun]at\ de cadrele didactice din cauz\ c\ nu [i-au primit salariile. Conducerea sindicatului a hot\r=t acest lucru dup\ mai multe discu]ii care au avut loc at=t `n cursul zilei de joi, c=t [i a celei de vineri. Liderul sindical Emil Sahleanu a confirmat aceast\ hot\r=re [i a declarat c\ au fost cereri venite `n acest sens din pareta colegilor, motiv pentru care s-a decis ca de luni s\ se reia activitatea la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\. Principala grupare sindical\ din Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\, condus\ de Emil Sahleanu, este afiliat\ la Sindicatului Jude]ean Înv\]\mânt „Spiru Haret” iar `n urma hot\r=rii luate de aceasta [i anume ca de luni s\ `ntrerup\ greva general\ au fost nevoi]i s\ revin\ la ore [i ceilal]i profesori din alte sindicate. ~ntrebat dac\ hot\r=rea luat\ este `n urma unor presiuni de la nivelul conducerii sindicatului „Spiru Haret”, a[a cum a fost un zvon `n acest sens, Emil Sahleanu a spus c\ nu se poate pune problema `n acest fel deoarece nu este permis de legisla]ie o ingerin]\ `n acest sens [i c\ hot\r=rea intr\rii [i ie[irii din grev\ are un alt parcurs procedural, ce ]ine `n primul r=nd de consultarea membrilor de sindicat, nu de o hot\r=re a biroului jude]ean al sindicatului. Pe de alt\ parte, un alt membru din conducerea sindicatului de la liceul respectiv [i anume Gicu Pl\mad\, a spus c\ nu a fost o hot\r=re unanim\ nici `n r=ndul profesorilor de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ [i c\ unii profesori ar fi dorit s\ r\m=n\ `n grev\ din moment ce salariile nu le-au fost pl\tite integral, a[a cum era normal.
Pe de alt\ parte, av=nd `n vedere referendumul declan[at `n r=ndul membrilor de sindicat la [colile din municipiul Suceava afiliate la Sindicatul Jude]ean „Bucovina – R\d\u]i”, a reie[it urm\toarea situa]ie: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava – Grev\ general\ pe timp nelimitat, Colegiul Tehnic Petru Mu[at Suceava – Grev\ general\ pe timp nelimitat, {coala Nr.11 Miron Costin Suceava – Grev\ general\ pe timp nelimitat, Colegiul Na]ional Mihai Eminescu Suceava – Grev\ general\ `n data de luni, 21.03.2011. Grupa sindical\ din fiecare unitate a notificat conducerea [colii despre acest protest [i asigur\ func]ionarea celorlalte servicii conform legisla]iei `n vigoare. Pe timpul protestului `n unitate exist\ comitetul de grev\ [i afi[e la intrare care anun]\ p\rin]ii [i elevii despre protest. (Dan PRICOPE)

Vezi si

În luna martie au murit 12 suceveni diagnosticați cu COVID, cât în lunile ianuarie și februarie la un loc

În perioada 1-29 martie s-au înregistrat 12 decese printre sucevenii diagnosticați cu Covid 19. În …

No comments

  1. la Colegiul Econimc” Dimitrie Cantemir” este greva pe 21.03.2011???

  2. Deci luni 21.03.2011 este greva la CTIA ?

  3. Ieri ati stabilit ca nu mai e greva azi dimineata e greva? Va da Sahleanu asta sarmale de veniti in fiecare zi la sedinta? Mai aveti si duminica una? Da’ luni?

  4. Membrii grupei sindicale a SJI “Spiru Haret” din Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară au hotărât în şedinţa din această dimineaţă cu majoritate de voturi continuarea grevei pe termen nelimitat.
    În urma acestei decizii, luni 21.03.2011 este grevă şi nu se fac ore.
    Lider de sindicat, Emil Sahleanu

  5. Sahleanu asta e ceva ruda cu ticaloasa de Sahleanu care a fost la inspectorat? DAca DA, se explica clar atitudinea astuia. E aservit ISJ.