Monday , September 26 2022

Liceele sucevene au `nceput „vanatoarea” elevilor de clasa a VIII-a

Ca `n fiecare an, elevii claselor a VIII-a sunt oferta]i de c\tre liceele din jude], acestea din urm\, pornind de mai multe s\pt\m=ni, campanii de promovare N `n acest sens unele licee au organizat evenimente de tipul „por]i dechise”, altele [i-au suplimentat oferta educa]ional\ cu specializ\ri cu mare priz\ `n r=ndul tinerilor, iar altele s-au mul]umit s\ `ntreprind\ campanii de promovare pe internet N totodat\, [i institu]iile de `nv\]\m=nt superior, `n special din zona Moldovei, au demarat campanii `n r=ndul liceelor din jude]

Finan]area per elev `nte]e[te concuren]a dintre liceele sucevene, dat fiind faptul c\ f\r\ un num\r suficient de elevi, [colilor le va fi destul de greu s\ acopere toate cheltuielile. Astfel c\ liceele sucevene, ca în fiecare an, au pornit campanii de promovare, propunându-[i vizite `n cadrul [colilor gimnaziale din ora[ [i din jude]. Profesori, `nso]i]i de fo[ti elevi ai [colilor gazd\, actuali elevi ai liceelor promovate, au ]inut prezent\ri elevilor de la finalul ciclului gimnazial, `ncerc=nd astfel s\ coopteze un num\r c=t mai mare de viitori discipoli. Reprezentan]ii liceelor au `mp\r]it pliante [i [i-au prezentat oferta educa]ional\ pentru anii viitori, misiunea institu]iei, performan]ele elevilor, facilit\]i [i condi]ii de studiu. ~n mare parte promisiunile coincid: performan]\, profesori serio[i, condi]ii moderne [i dot\ri de top.
Totodat\, pentru ai convinge pe viitorii absolven]i ai ciclului gimnazial c\ dispun de cele mai bune dot\ri [i de cea mai modern\ infrastructur\, unele licee organizeaz\ „Por]i deschise”, evenimente `n cadrul c\rora elevii claselor a VIII-a, `nso]i]i de profesori pot vizita institu]iile de `nv\]\m=nt, pot asista la cursuri sau la diverse activit\]i sau pot vizita s\lile, cabinetele [i laboratoarele liceelor.
Tot pentru a “recruta” c=t mai mul]i elevi, `n special colegiile tehnice din jude], au inclus `n oferta educa]ional\ pentru anul [colar viitor specializ\ri cu mare priz\ `n r=ndul elevilor, precum stilist, designer mobil\, tehnician desenator `n construc]ii sau ecolog. La r=ndul lor, colegiile na]ionale propun o serie de specializ\ri atractive precum jurnalismul, managementul afacerilor, grafic\ digital\ sau studii europene
Platformele online, mijloace eficiente de promovare a ofertelor liceelor
Dat fiind faptul c\ orice informa]ie se afl\ la doar un „click” distan]\, liceele sucevene au demarat campanii de promovare [i prin intermediul propriilor pagini online sau prin intermediul site-urilor de socializare. Cu mici excep]ii, site-urile unit\]ilor de înv\]\mânt din municipiul nu las\ de dorit. Meniurile paginilor electronice sunt `n mare parte la fel [i con]in informa]ii despre oferta [colii, performan]ele elevilor sau dot\rile unit\]ilor de `nv\]\m=nt.
Desigur, parte din liceele sucevene nu mizeaz\ prea mult pe promovarea din spa]iul virtual, dat fiind faptul c\ paginile electronice ale institu]iilor fie sunt goale, fie con]in informa]ii neactualizate.
~ndeajuns de inspirate, multe dintre liceele sucevene dispun de pagini pe unele site-uri de socializare extrem de populare `n r=ndul tinerilor.
Anul acesta circa 7.800 de elevi suceveni vor `ncheia ciclul gimnazial. Ace[tia vor `ncheia cursurile la data de 15 iunie, urm=nd ca 10 zile mai t=rziu s\ sus]in\ evaluarea na]ional\. Pentru înv\]\mântul liceal, la zi, au fost propuse prin planul de [colarizare, pentru toate filierele 276 clase cu 7.728 elevi.
Universit\]ile din zona Moldovei, promovate `n liceele sucevene
De[i mul]i elevi de liceu nici nu s-au apucat prea serios de `nv\]at pentru examenul de bacalaureat de la sf=r[itul lunii iunie, multe facult\]i, `n special din zona nord-estic\, au `nceput s\ deruleze ac]iuni de promovare `n liceele sucevene. Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ “Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea Tehnic\ “Gheorghe Asachi” sau Universitatea „Apollonia”, toate din Ia[i, au dat startul promov\rii `n liceele sucevene `ncep=nd `nc\ de luna trecut\. Vizate au fost mai multe licee tehnice [i colegii din jude]. Reprezentan]ii universit\]ilor [i actuali studen]i au realizat prezent\ri ale facult\]ilor, au prezentat oferta academic\ pentru anii viitori, facult\]ile acreditate, domeniile de studiu, performan]ele studen]ilor sau performan]ele în cercetarea [tiin]ific\.
Dac\ universit\]ile din zonele limitrofe [i-au prezentat ofertele chiar `n aulele liceelor, `n prezen]a elevilor, universit\]ile din ora[ele mai `ndep\rtate precum Cluj sau Bucure[ti [i-au expus oferta prin intermediul pliantelor trimise po[tal.
{i Universitatea ‘{tefan cel Mare’ din Suceava a `nceput promovarea institu]iei `n r=ndul elevilor de liceu, competi]ia „Student pentru o zi” fiind un exemplu `n acest sens. Totodat\, rectorul USV, Valentin Popa a anun]at c\ pentru cele dou\ noi specializ\ri `nfiin]ate `n cadrul Departamentului de S\n\tate [i Dezvoltare Uman\ va demara o ampl\ ac]iune de promovare.
Unul din obiectivele noii conduceri a institu]iei este acela de a-i atrage pentru a-[i continua studiile superioare `n cadrul USV pe absolven]ii din statele non-UE. Totodat\, o provocare o constituie [i atragerea absolven]ilor suceveni c\tre USV `n vederea urm\rii cursurilor `n cadrul institu]iei, o misiune nu foarte u[oar\, mul]i elevi aleg=nd alte mari centre universitare, precum Ia[i sau Cluj `n detrimentul universit\]ii locale. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Patru gospodării distruse de incendii, în mai puțin de 24 de ore

În mai puțin de 24 de ore, pompierii militari suceveni au fost nevoiți să intervină …

No comments

  1. misiune, viziune, performanta, dotari…Totul suna pompos, insa realitatea nu confirma aceste spuse