Saturday , October 1 2022

Liber la eutanasierea maidanezilor din Suceava

Soarta celor 2.000 de c=ini de pe str\zi [i a celor 1.600 din ad\postul din lunca Sucevei va subiect de referendum `n municipiul re[edin]\ de jude] n Camera Deputa]ilor a adoptat ieri legea c=inilor f\r\ st\p=n, care prevede posibilitatea eutanasierii dup\ ce autorit\]ile locale consult\ popula]ia prin sondaje de opinie, referendumuri sau adun\ri de cartier n viceprimarul Har[ovschi apreciaz\ c\ pe str\zile Sucevei b=ntuie circa 2.000 de c=ini f\r\ st\p=, dar asocia]iile de protec]ie a patrupedelor cred c\ num\rul maidanezilor este cel pu]in de 2-3 ori mai mare

Ieri, Camera Deputa]ilor a votat cu o majoritate substan]ial\ legea privind c=inii comunitari. Dac\ popula]ia va fi de acord, `n baza consult\rii prin sondaje de opinie, referendumuri sau decizii ale adun\rilor de cartier, c=inii comunitari vor putea fi eutanasia]i. Conform viceprimarului Lucian Har[ovschi, dup\ ce legea va intra `n vigoare, consiliul local al municipiului re[edin]\ de jude], ca de altfel a fiec\rei localit\]i `n parte, va stabili modalitatea `n care va fi consultat\ popula]ia `n ceea ce prive[te rezolvarea acestei probleme. Cet\]enii vor fi chema]i s\ opteze pentru trei alternative – vor s\ p\streze situa]ia actual\, `n sensul c\ animalele f\r\ st\p=n s\ b=ntuie `n continuare prin localitate, vor ca acestea s\ fie str=nse, sterilizate [i apoi plasate `ntr-un ad\post [i a treia variant\, eutanasierea acestora. “De men]ionat c\ pentru cea de-a doua variant\, aceea de ]inere `n ad\post a c=inilor dup\ sterilizare, comunitatea local\ trebuie s\ accepte cheltuieli suplimentare, `n sensul c\ o sum\ important\ din bugetul local va trebui s\ fie relocat\ pentru amenajarea acestui gen de ad\posturi, bani care ar putea fi folosi]i [i `n alte scopuri”, a declarat viceprimarul Lucian Har[ovschi.
Potrivit estim\rilor viceprimarului Har[ovschi, `n Suceava sunt pe str\zi circa 2.000 de c=ini vagabonzi. ~n ad\postul din lunca Sucevei, gestionat de funda]ia Pro Anima tr\iesc acum circa 1.600 de c=ini comunitari. Sunt probleme serioase legate de asigurarea hranei acestor animale `n condi]iile `n care asocia]iile [i funda]iile umanitare care se ocup\ de `ntre]inerea lor g\sesc tot mai greu resurse pentru a le asigura subzisten]a. Pe de alt\ parte, membri ai asocia]iilor de protec]ie a acestor patrupede sus]in c\ `n suceava ar vie]ui de fapt circa 5.000 de c=ini f\r\ st\p=n.
Viceprimarul Lucian Har[ovschi consider\ `mbucur\tor faptul c\, dup\ ce anul trecut au fost steriliza]i 1.230 de c=ini, anul acesta, `mpreun\ cu Pro Anima, al]i peste 200, nu sunt dec=t rare cazurile `n care c\]ele comunitare gestante mai fat\ pe sub ma[ini ori prin sc\rile de bloc.
Parlamentarii, doritori `n majoritate s\ rezolve problema c=inilor vagabonzi
Legea privind “solu]ia final\” pentru c=inii vagabonzi a fost luat\ `n Camera Deputa]ilor cu 168 de voturi favorabile, 111 `mpotriv\ [i 14 ab]ineri. ~nainte de acordarea votului final, deputatul PSD Aura Vasile a cerut re`ntoarcerea proiectului de lege la comisia de administra]ie, ar\t=nd c\ exist\ un demers semnat de 57 de parlamentari `n acest sens. Propunerea de re`ntoarcere la comisia de specialitate a fost `ns\ respins\ de deputa]i cu 159 de voturi `mpotriv\, 133 de voturi favorabile [i cinci ab]ineri. Pe 18 octombrie Camera Deputa]ilor a decis am=narea votului la legea c=inilor f\r\ st\p=n, la propunerea liderilor de grup ai coali]iei aflate la guvernare, pentru ca administra]iile locale s\ adune semn\turi pentru acest proiect. Potrivit raportului `ntocmit de Comisia de administra]ie asupra proiectului pentru modificarea [i completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a c=inilor f\r\ st\p=n, eutanasierea c=inilor f\r\ st\p=n se va putea realiza dup\ ce autorit\]ile locale consult\ popula]ia prin sondaje de opinie, referendumuri sau adun\ri de cartier. Propunerea prevede [i ciparea c=inilor, inclusiv a celor care au st\p=ni.
N c=inii din ad\posturi, greu de “`nfiat”
Consiliile locale au obliga]ia de a `nfiin]a `n func]ie de necesit\]i, `n termen de 60 de zile de la data intr\rii `n vigoare a actului normativ, servicii specializate pentru gestionarea c=inilor f\r\ st\p=n.
De asemenea, consiliile locale au obliga]ia de a amenaja [i de a suplimenta din fonduri proprii `n func]ie de necesit\]i ad\posturile publice pentru c=ini. C=inii vor ad\posti]i `n ad\posturile `nfiin]ate de consilii timp de 30 de zile, cu excep]ia celor revendica]i de proprietari.
“~n situa]ia `n care dup\ expirarea termenului de cazare c=inii nu au fost revendica]i sau adopta]i, ace[tia pot fi p\stra]i `n ad\posturi, returna]i `n teritoriu, eutanasia]i sau o combina]ie a acestora, conform hot\r=rii consiliilor locale, respectiv CGMB dup\ consultarea popula]iei din raza unit\]ii administrativ-teritoriale respective”, se arat\ `n proiect.
Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de `ntre]inere `n cuantumul stabilit prin hot\r=re de consiliul local.
~n cazul c=inilor nerevendica]i se prevede posibilitatea adopt\rii acestora `n termen de [apte zile de c\tre persoane fizice, juridice sau de centrele de adop]ie `nfiin]ate de organiza]iile [i funda]iile pentru protec]ia animalelor.
Pentru adoptarea c=inilor din ad\posturi trebuie `ndeplinite o serie de condi]ii, precum: prezentarea dovezii spa]iului cu condi]ii corespunz\toare de cre[tere [i ad\postire, prezentarea dovezii resurselor materiale necesare pentru `ntre]inere, prezentarea acordului asocia]iei de proprietari sau vecinilor `n cazul adopt\rii a mai mult de doi c=ini, achitarea unei taxe stabilit\ de consiliul local, `nregistrarea imediat dup\ adop]ie a c=inelui `n Registrul de eviden]\ a c=inilor cu st\p=n. De asemenea proprietarii au obliga]ia identific\rii acestora prin microcipare sau alt mijloc.
C=inii cu v=rsta de p=n\ la cinci luni vor r\m=ne `n ad\posturi p=n\ la revendicare sau adop]ie, dar nu mai t=rziu de `mplinirea v=rstei de 12 luni.
Proiectul de lege mai stipuleaz\ c\ dup\ examinarea de c\tre medicul veterinar c=inii f\r\ st\p=n grav bolnavi, incurabili, irecuperabili sau agresivi [i c\rora nu le pot fi identifica]i apar]in\torii se eutanasiaz\ `n termen de trei zile lucr\toare.
Revendicarea, adoptarea [i returnarea c=inilor `n teritoriu se va face numai dup\ ce ace[tia au fost consulta]i de medicul veterinar de liber\ practic\, deparazita]i, vaccina]i antirabic, steriliza]i [i identifica]i prin microcipare sau alt mijloc de identificare stabilit de Autoritatea Na]ional\ Sanitar\, Veterinar\ [i pentru Siguran]a Alimentelor.
Camera Deputa]ilor este for decizional `n cazul acestui proiect de lege, care a fost adoptat [i de Senat `n 2007. (O.S.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …

No comments

  1. Am incercat sa adopt un caine din adapostul din Lunca Sucevei. D-ra Cristina, tartorul acestei fundatii , a tergiversat formalitatile si in final ne-a anuntat ca patrupedul ales va fi trimis in Germania. Mai bine ar fi trimisa acolo aceasta domnisoara batrana si s-ar ocupa cineva cu adevarat de soarta acestor animale.

  2. EUTANASIEREA! E de groaza cu acesti caini comunitari care musca , fac mizerie si galgie, aproape ca nu mai poti circula din cauza lor. Cei care nu mai pot de dragul lor sa-i ia acasa sa faca ce vor cu ei si cand ii scot la plimbare sa aiba punga, matura si faras, nici unul din ei nu au asa ceva cand ies cu caini, e sub “demnitatea lor” dar eu trebuie sa le suport mizeria.
    Nici adaposturile nu sunt o solutie, mergeti si vedeti in ce conditii sunt tinuti de acesti “iubitori” ai animalelor. Pana la urma de ce trebuie sa suport din contributiile mele, asa zisele capricii a unor dezaxati care vezi doamne iubesc animalele. Atentie! S-a umplut orasul si de pisici

  3. ati fost in stare sa rezolvati problema cainilor…dar cainii sunt mai buni decat cersetorii si tiganii…astia te fura si iti dau in cap mai toti dintre ei dar cainii nu toti de musca….problema cersetorilor cand o rezolvati?

  4. Sa-i eutanasieze pe toti! Nu au ce cauta caini pe strazi si nici in lunca sucevei sa se chinuie..

  5. FOARTE BINE!!!!!!!! ASA TREBUIA FACUT DE MULTA VREME

  6. sa-i eutanasieze pe toti…ce aduc ei societatii?muscaturi…si pt ‘iubitorii de animale’ o sg idee:luatii acasa la voi,punetii in pat cu copilul datile laptic daca tot vreti sai salvati…

  7. Ineficienta acestor fundatii am vazut-o cu totii-an de an maidanezii s-au inmultit generand probleme si disconfort.Eficienta a fost in propriile buzunare…Asteptam votul sucevenilor pentru un oras curat,european!