Monday , May 27 2024

Lectii de viata si sfaturi de viitor din partea principelui Radu Duda pentru elevii Colegiului “Stefan cel Mare” Suceava

N principele Radu [i principesa Margareta s-au aflat ieri `n Suceava [i au vizitat Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, apoi Universitatea sucevean\ [i {coala cu clasele I-VIII “Regina Elisabeta” din R\d\u]i n principele le-a atras aten]ia “[tefani[tilor” c\ au marele avantaj c\ se pot conecta la internet, dar c\ acest lucru presupune [i r\spunderi [i c\ povestea celor doi tineri de 17 ani care au inventat motorul de c\utare Google este un exemplu demn de urmat

Un ultim eveniment organizat pentru a marca cei 150 de ani de activitate a Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava a avut loc ieri. Invita]ii de onoare au fost Alte]ele Sale Regale principesa Mo[tenitoare Margareta a Rom=niei [i principele Radu Duda.
Gazda evenimentului, directorul Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava, profesorul Dan Popescu, a declarat c\ “aceasta este cea de a doua vizit\ a reprezentan]ilor Casei Regale a României în acest colegiu. ~n urm\ cu 75 de ani, tot în luna octombrie, Regele Carol al II lea, înso]it de principele Mihai I, principele Nicolai, dar [i de primul ministru Gheorghe T\t\r\scu au onorat s\rb\torirea Colegiului [i au plantat castanii din zona [colii. Un alt motiv important este c\ Alte]ele Sale Regale au un deosebit respect pentru institu]ia educa]iei”.
Principele Radu [i principesa Margareta s-au aflat ieri `n Suceava [i au vizitat Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, apoi Universitatea sucevean\ [i {coala cu clasele I-VIII “Regina Elisabeta” din R\d\u]i.
Principele Radu a `nceput discursul s\u vorbindu-le elevilor [i profesorilor Colegiului “{tefan cel Mare” despre diferen]a “enorm\” care exist\ între principiile care guverneaz\ institu]iile publice din România [i [coal\. “{coala nu este o institu]ie a democra]iei, [coala este o institu]ie a libert\]ii. Este o diferen]\ foarte mare între cele dou\ subiecte, între cele dou\ virtu]i, între cele dou\ instrumente. Libertatea este o virtute pe care, ast\zi, la vârsta de 18 ani, o gusta]i în cea mai mare m\sur\, iar democra]ia este un instrument prin care se asigur\, într-o societate sau într-o institu]ie, o guvernare cât mai just\”, a spus principele Radu, ad\ug=nd c\ nu toate principiile care se aplic\ unei institu]ii publice, cum sunt prim\riile sau ministerele, se pot aplica unei [coli.
Prin]ul Radu a spus c\ “[coala este un loc unde are primul cuvânt prestigiul, autoritatea profesional\, competen]a, calitatea lucrului f\cut”, ar\tând c\ nu cantitatea este cea care guverneaz\ via]a [colii.
“În ace[ti 150 de ani de activitate ai liceului, ce l-a f\cut solid [i etern, a fost contribu]ia [tiin]ific\, talentul [i excelen]a min]ilor [i inimilor care s-au pus împreun\ ca s\ v\ fac\ pe dumneavoastr\, ast\zi, în 2010, s\ purta]i în piept pecetea. A[a se construie[te prestigiul: prin sute de ani de trud\. De aceea o institu]ie de 5 sau 10 sau 15 ani vechime nu are cum s\ concureze cu dumneavoastr\, chiar dac\ are merite”, a spus principele Radu, subliniind c\ acestea sunt [i virtu]ile unei institu]ii precum Casa Regal\.
N povestea Google, un model pentru tinerii liceeni recomandat de principele Radu
Schimb=nd un pic macazul discu]iei, principele le-a atras aten]ia elevilor c\ au marele avantaj c\ se pot conecta la internet, dar c\ acest lucru presupune [i r\spunderi [i c\ povestea celor doi tineri de 17 ani care au inventat motorul de c\utare Google este un exemplu demn de urmat.
“Cu atât mai pu]in ve]i fi ierta]i de genera]iile viitoare dac\ ve]i rata s\ face]i România modern\, când ave]i toate aceste instrumente”, a spus principele Radu, amintindu-le elevilor c\ motorul de c\utare Google a fost inventat de doi adolescen]i de vârsta lor, din Sillicon Valley- California.
Principele Radu i-a îndemnat pe tineri s\-[i foloseasc\ entuziasmul, energia [i talentul pentru a crea lucruri utile care pot schimba via]a celor din jurul lor, din comunitatea în care tr\iesc, subliniind c\ vor avea o [ans\ în viitor doar dac\ vor [ti s\ cultive tradi]iile, identitatea [i valorile.
Principesa Margareta le-a spus tinerilor suceveni c\ un rol mare îl are exemplul personal.
~n `ncheiere, principele Radu a `ntrebat elevii de clasa a XII-a prezen]i `n sal\ pe ce drum o vor lua dup\ finalizarea liceului, ace[tia opt=nd pentru facult\]i de medicin\, psihologie, avia]ie sau [tiin]e politice, at=t din ]ar\, c=t [i din str\in\tate. Un elev a m\rturisit c\ [i-a depus dosare la universit\]i din afara ]\rii, depunând aplica]ii [i la cea din Edinburgh-Sco]ia, unde principesa Margareta a urmat studiile universitare [i masteratul în Sociologie, {tiinte Politice [i Drept Interna]ional. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Adrian Popoiu și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de primar la Siret. Flutur: Orașul se află pe drumul cel bun și va avea autostradă

Adrian Popoiu a avut duminică, 26 mai, lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar …