Monday , March 27 2023

Lectii si reprosuri de la sucevenii care au plecat peste hotare

.
sucevenii care lucreaz\ în str\in\tate i-au spus lui Gheorghe Flutur c\ în ]ar\ nu au siguran]a zilei de m=ine un [ir lung de nemul]umiri a fost punctat, ieri, de cei care lucreaz\ în str\in\tate [i vin în Rom=nia, încep=nd de la mita pe care trebuie s\ o dea func]ionarilor sau prin spitale [i p=n\ la [icanele poli]i[tilor la adresa [oferilor care conduc ma[ini cu numere str\ine sucevenii ar trebui s\ în]eleag\, spun cei care lucreaz\ în str\in\tate, c\ nu e nicio ru[ine s\ î[i fac\ singuri curat în fa]a casei [i s\ nu vopseasc\ gardurile sau blocurile dup\ cum cred de cuviin]\ „Europarlamentarii italieni i-au invitat pe rom=nii din Italia la Bruxelles pentru a li se prezenta modul în care pot fi accesate fonduri europene, în timp ce europarlamentarii rom=ni nu ne-au chemat înc\”, a spus un cet\]ean care este vicepre[edinte al unei asocia]ii de rom=ni stabili]i la Torino „Prefer s\ aud critici de la voi, cei cu b\t\turi în palme, dec=t de la politicienii excesiv de odihni]i peste var\”, a spus Gheorghe Flutur
Mai mul]i suceveni care lucreaz\ în ]\ri ale Uniunii Europene [i care au participat, ieri, la o înt=lnire convocat\ de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, i-au spus acestuia, dup\ ce el le-a prezentat oportunit\]i pentru a reveni în ]ar\,  c\ nu pot reveni, motivul principal fiind nesiguran]a zilei de m=ine în Rom=nia. Discu]iile au durat aproape dou\ ore, timp în care sucevenii reziden]i în alte state [i care au venit la înt=lnirea de la Palatul Administrativ [i-au spus nemul]umirile. Unii au recunoscut c\ s-au f\cut [i progrese în anumite domenii, dar to]i s-au pl=ns de piedicile birocratice [i de mentalitatea din Rom=nia.
Primul dintre „stranierii” care au luat cuv=ntul la [edin]a de ieri a fost bos=nceanul Liviu Dumitra[, care a spus c\ lucreaz\ de 15 ani în Belgia, [i i-a spus direct lui Gheorghe Flutur c\ majoritatea rom=nilor pleca]i în str\in\tate nu vor s\ se întoarc\ pentru c\ nu au siguran]a zilei de m=ine. „Proiecte sunt, bani sunt, dar suntem îngrijora]i de viitorul copiilor no[tri. Nu le putem oferi o [coal\, nu le putem oferi servicii în s\n\tate. În caz de boal\, accidente trebuie s\ ne întoarcem în str\in\tate”, a spus Liviu Dumitra[. El a spus c\, spre deosebire de ]ara noastr\, în Belgia exist\ siguran]a zilei de m=ine. Un alt motiv pentru care unii „stranieri” nu ar reveni, cel pu]in nu prea cur=nd, în Rom=nia este instabilitatea legislativ\ combinat\ cu faptul c\ serviciile las\ de dorit. „Degeaba a]i f\cut spitalul s\ arate bine, dac\ fiecare u[\ trebuie deschis\ cu sute de euro”, a spus un alt bos=ncean care lucreaz\ de aproape un deceniu în Belgia. Acesta a spus c\, de[i nu are dec=t opt clase, a reu[it s\ înfiin]eze în Belgia dou\ firme de construc]ii pentru c\ a sim]it c\ statul belgian îl ajut\. Una din facilit\]ile la care a f\cut referire este faptul c\ în primii trei ani de activitate statul belgian nu impoziteaz\ profitul reinvestit, îns\, atunci c=nd a încercat s\ fac\ o afacere în Rom=nia, a avut sentimentul c\ statul vrea de la bun început s\ î]i ia bani din orice. „Cum vrei s\ investe[ti, vrea s\-]i dea în cap”, a spus, sec, bos=nceanul cu afaceri în Belgia despre fiscalitatea din Rom=nia. El spune c\ a venit s\ investeasc\ la un moment dat în agricultur\, dar prim\riile unde a fost i-au spus c\ nu au terenuri disponibile pentru c\ al]ii le-au preluat cu ceva timp înainte, tot pentru a face o investi]ie, îns\ nu au mai ridicat nimic [i a[teapt\ s\ se redreseze economia ca s\ poat\ demara o afacere imobiliar\. Un alt „stranier” s-a pl=ns c\ atunci c=nd a venit cu o ma[in\ ale c\rei numere de înmatriculare erau din Belgia a fost oprit pentru control de dou\ ori pe s\pt\m=n\ de Poli]ie, iar dup\ ce [i-a înmatriculat autoturismul în Rom=nia, nu a mai fost oprit deloc mai bine de dou\ luni.
n „Este criz\ [i în Atena, dar atenienii tr\iesc mult mai bine dec=t noi”
Vasile Cerlinc\, un pensionar care a participat la înt=lnire, motiv=nd c\ este tat\l a dou\ fete plecate de ani de zile la munc\ în Grecia, i-a spus lui Gheorghe Flutur c\ în]elege c\ el dore[te reîntoarcerea sucevenilor pleca]i în str\in\tate, dar consider\ c\ nu este sus]inut de Guvern [i de pre[edintele Traian B\sescu, amintind c\ pre[edintele le-a transmis celor care nu sunt mul]umi]i de via]a din Rom=nia s\ emigreze. El a spus c\ este mereu îngrijorat de situa]ia fetelor sale plecate la munc\ [i c\ acestea nu ar fi emigrat dac\ guvernan]ii nu [i-ar fi b\tut joc, referindu-se în acest caz cu prec\dere la sistemul educa]ional. „Una din fetele mele lucreaz\ în Atena la un magazin [i prime[te un salariu de 800 de euro, adic\ vreo 32 de milioane de lei vechi. Este criz\ [i în Atena, dar atenienii tr\iesc mult mai bine dec=t noi”, a spus Vasile Cerlinc\, ad\ug=nd c\ acolo este [i o respectare mai strict\ a normelor de protec]ie a muncii, magazinele încet=ndu-[i activitatea în fiecare zi c=nd este canicul\, spre deosebire de modul cum se pune problema în Rom=nia. Pe de o parte, tat\l celor dou\ fete plecate la munc\ în Grecia a spus c\ apreciaz\ investi]iile f\cute în Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, dar a ]inut s\ men]ioneze [i faptul c\ „este frumos, dar lipesc medicii”.
La r=ndul s\u, un alt sucevean care a stat zece ani în Italia [i a venit de trei ani în Rom=nia s-a pl=ns de faptul c\ „ne pierdem în lucruri mici”. El a dat ca exemplu situa]ia banal\ a unui prieten de-al s\u italian care a venit în Rom=nia s\ investeasc\ în restaurante, dar tocmai servirea din c=teva localuri sucevene i-a l\sat o impresie nepl\cut\. O alt\ situa]ie care, de asemenea, i-a l\sat italianului o impresie deloc pl\cut\ a fost un blocaj rutier pe pasarela de la I]cani. Prietenul italianului a spus c\ au stat în ma[in\ aproape dou\ ore în zona pasarelei [i au crezut, ini]ial, c\ este vorba de o lucrare de foarte mare amploare dar, de fapt, au v\zut c\ era o groap\ l=ng\ care doi muncitori st\teau rezema]i în lope]i [i nu f\ceau nimic. „Sunt [i apropouri de mit\ c=nd discut\m la vreo prim\rie, cu c=te un func]ionar”, spune cet\]eanul respectiv, care a spus c\ s-a stabilit în Mitocu Dragomirnei.
n dealurile Bucovinei stau necultivate, pe c=nd cele din Torino sunt pline de aluni, iar de pe urma afacerii tr\iesc mii de oameni
Mai mult, un cet\]ean originar din comuna Marginea, care lucreaz\ în Torino din 1992, este de p\rere c\ ar trebui organizate înt=lniri de acest fel în fiecare comun\, pentru c\ cea f\cut\ de Gheorghe Flutur nu este suficient\ la c=te probleme sunt, iar acestea ar trebui discutate pentru fiecare comunitate în parte. El a spus c\ este vicepre[edintele unei asocia]ii de rom=ni din Torino [i este dezam\git de modul în care se pune problema c=nd vine în ]ar\. „Europarlamentarii italieni i-au invitat pe rom=nii din Italia la Bruxelles pentru a li se prezenta modul în care pot fi accesate fonduri europene, în timp ce europarlamentarii rom=ni nu ne-au chemat înc\”, a ]inut s\ men]ioneze cet\]eanul respectiv. El a precizat c\ nu se sesizeaz\ o coeren]\ în politicile din Rom=nia pentru c\, pe de o parte, deputatul William Br=nz\ spune c\ ar fi bine ca rom=nii s\ r\m=n\ în str\in\tate iar, pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur îndeamn\ s\ revin\ în ]ar\ [i s\ investeasc\.
Problemele nu se opresc aici pentru c\ sunt foarte multe lucruri de f\cut în ce prive[te mentalitatea rom=nilor. „Trebuie schimbat\ mentalitatea”, a spus acesta, men]ion=nd c\ situa]ii în care trebuie s\ se dea mit\ la spitale nu sunt doar la Suceava, ci [i în alte zone iar neglijen]a în ce prive[te serviciile sanitare este foarte mare, d=nd ca exemplu situa]ia în care tat\l s\u a fost transportat la spitalul de la R\d\u]i cu ambulan]a iar, la un moment dat, u[ile nu se mai deschideau.
Nici în privin]a investi]iilor lucrurile nu stau foarte bine, pentru c\ sunt cet\]eni italieni care au stat patru luni ca s\ vad\ dac\ pot s\ demareze o investi]ie cu panouri electrice [i nu au rezolvat nimic în Suceava. De asemenea, nu se pune în valoare poten]ialul pe care îl are tot jude]ul. În timp ce în Suceava sunt dealuri care nu sunt deloc cultivate pentru c\ proprietarii de terenuri nu sunt încuraja]i, în preajma ora[ului italian Torino sunt foarte multe dealuri pe care se cultiv\ alune [i care sunt v=ndute la o firm\ ce se ocup\ de procesarea lor [i, în acest fel, sunt asigurate mii de locuri de munc\.
n „Trebuie s\ se munceasc\ mai mult [i s\ se vorbeasc\ mai pu]in”
Constantin Savu, un cet\]ean din comuna Ciprian Porumbescu, plecat la munc\ în Spania unde este rezident de zece ani a spus, la r=ndul s\u, c\ a încercat s\-[i înfiin]eze o firm\ în Rom=nia, dar c\ [i-a dat seama c\ banii pe care îi are nu-i ajung nici m\car pentru autoriza]ii. „Am crezut c\ dac\ pot s\ fac bani în Spania, pot ss\ fac o afacere [i la mine în ]ar\. Am vrut s\ investesc în zootehnie, dar nici în Europa nu se cer at=tea condi]ii cum se cer la noi. Ca s\ fac o ferm\ de vaci a trebuit s\ asigur ni[te condi]ii care nu sunt nici în Germania”, a spus, dezam\git, Constantin Savu. El a mai ad\ugat c\ un cunoscut de-al s\u, care avea o firm\ în Spania [i pe care a închis-o pentru a deschide o afacere în Suceava, l-a anun]at c\ se reîntoarce în Spania.
De fapt, problemele celor care au lucrat în str\in\tate [i se întorc în ]ar\ încep nu de cum ajung în localitatea de ba[tin\, ci chiar de la grani]\. „Problemele au început de la vam\. De acolo am sim]it c\ suntem jefui]i”, a spus cet\]eanul respectiv, ad\ug=nd c\ în ce prive[te turismul a avut o mare dezam\gire pentru c\ de[i vorbe[te, zilnic, prietenilor s\i din Spania despre Bucovina, au trebuit s\ parcurg\ în zece ore o distan]\ de 300 de kilometri de la vam\ p=n\ la o m\n\stire.
Nu în ultimul r=nd, „stranierii” au sesizat problemele de mentalitate din Rom=nia care sunt cauzate [i de modul în care se pune problema în mass – media. Cei care lucreaz\ în str\in\tate nu au dat semne nici c\ vor s\ revin\ în Rom=nia s\ investeasc\ într-un climat nesigur, dar nici nu au apreciat atitudinea [i mentalitatea despre care consider\ ei c\ încurajeaz\ nemunca. „La televiziune nu se v\d dec=t partide care se lupt\. Pot s\ v\ spun c\ [i în Spania se pl\tesc impozite pe pensii iar acolo nu se poate s\ ai [i salariu [i pensie în acela[i timp. Noi în ]ar\ s\rac\ vrem s\ d\m de toate”, a mai spus Constantin Savu. Nu este singurul dintre „stranieri” care a avut o atitudine critic\ în aceast\ privin]\. Cet\]eanul din Mitoc care a lucrat zece ani în Torino spune c\ lucrurile sunt foarte complicate [i în ce prive[te sim]ul civic [i modul în care se în]elege conceptul de proprietate. „Cred c\ trebuie s\ se munceasc\ mai mult [i s\ se vorbeasc\ mai pu]in în ]ar\. Fiecare cet\]ean are dreptul [i obliga]ia s\ î[i vopseasc\ un gard, s\ î[i îngrijeasc\ locuin]a sau s\ coseasc\ în fa]a cur]ii [i s\ fac\ [i curat în [an]ul din fa]a casei. Înainte se respecta a[a ceva [i pe la noi, acum nu. Mai este înc\ un lucru pe care nu îl în]elege lumea. Eu, de exemplu, c=nd eram în Italia la Torino mi-am vopsit geamurile de la casa unde locuiam cu culoarea maro. Imediat au venit cei de la prim\rie [i mi-au spus c\ trebuie s\ schimb c=t mai repede culoarea pentru c\ zona unde era casa avea un design care trebuia respectat întocmai”, a spus cet\]eanul respectiv, în opinia c\ruia Consiliul Jude]ean Suceava ar trebui s\ fac\ o pagin\ web pe care s\ fie postate opiniile [i nemul]umirile celor care lucreaz\ în str\in\tate cu privire la situa]ia pe care o v\d c=nd vin în Rom=nia.
Al]i participan]i la înt=lnire, cum ar fi un cet\]ean care spunea c\ reprezint\ mai mul]i muncitori care lucreaz\ în Irlanda, au spus c\ „sunt foarte multe piedici puse în calea celor care vor s\ investeasc\”. Persoana respectiv\ a spus c\ a vrut împreun\ cu ni[te prieteni de-ai s\i s\ se întoarc\ în ]ar\ [i s\ fac\ un program cu fonduri europene. Au constatat îns\ c\ birocra]ia pentru accesarea de fonduri europene în Rom=nia este prea mare, iar timpul p=n\ la aprobarea finan]\rii dureaz\ mai bine de un an [i c\ nu exist\ consultan]\ pentru accesarea de fonduri europene. „Investim [i noi bani [i st\m cu ei bloca]i un an sau mai mult p=n\ se aprob\ proiectul. Mai bine îi ]ineam în banc\ [i mai c=[tigam ceva bani”, a spus acesta.
n Flutur spune c\ declara]iile pre[edintelui cu privire la rom=nii care muncesc în afar\ au fost interpretate gre[it de „dou\ – trei televiziuni puse cu tunurile pe el pentru c\ nu le-a ie[it pasen]a la alegeri”
Men]ion\m c\ aceste discu]ii au avut loc la Palatul Administrativ unde pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a invitat pe sucevenii care lucreaz\ în str\in\tate pentru a le prezenta oportunit\]i de investi]ii în jude], at=t pentru ei, dar [i pentru proprietarii firmelor la care ace[tia lucreaz\. El le-a prezentat în special oportunit\]ile legate de accesarea de proiecte cu finan]are european\ pentru investi]ii în agricultur\ sau zootehnie, dar [i pentru servicii neagricole în mediul rural. În prima parte a discu]iilor, c=nd Gheorghe Flutur a f\cut prezentarea respectiv\ le-a spus c\ [tie cum este via]a dur\ a muncii în Europa de Vest pentru c\ dup\ 1990 a plecat [i el din ]ar\ [i a lucrat în str\in\tate, dar c\ exist\ numeroase oportunit\]i pentru a reveni în Rom=nia [i a investi în diverse afaceri. El le-a ar\tat c\ se pot asocia [i cu banii pe care i-au str=ns s\ deschid\ o afacere în Rom=nia, dar c\ pot [i s\ le prezinte proprietarilor firmelor unde lucreaz\ oportunit\]ile de afaceri din jude]. Gheorghe Flutur le-a spus c\ în cur=nd va intra în vigoare parteneriatul public-privat, care va oferi numeroase oportunit\]i de investi]ii, mai ales c\ multe dintre serviciile publice urmeaz\ s\ fie externalizate.
Flutur le-a cerut oamenilor s\ analizeze oportunit\]ile prezentate [i s\ vad\ c\ exist\ multe posibilit\]i pentru a veni [i lucra în Rom=nia. Pre[edintele CJ Suceava a recunoscut c\ probleme precum cea de la pasarela I]cani sau instabilitatea legislativ\ sunt lucruri de bun sim] semnalate, la fel ca [i mesajele contradictorii ale deputatului William Br=nz\, ad\ug=nd c\ va discuta cu europarlamentarul sucevean Petru Luhan pentru a vedea modalit\]i de a colabora mai str=ns cu rom=nii care muncesc afar\. Pe de alt\ parte, a ]inut s\ men]ioneze c\ au fost [i declara]ii ale pre[edintelui Traian B\sescu f\cute cu privire la rom=nii care muncesc în afar\ [i care au fost interpretate gre[it de „dou\ – trei televiziuni puse cu tunurile pe el pentru c\ nu le-a ie[it pasen]a la alegeri”.
Înainte de discu]ia propriu – zis\ cu stranierii, Gheorghe Flutur a ]inut s\ le mul]umeasc\ pentru faptul c\ ani la r=nd au ajutat Rom=nia s\ mearg\ înainte prin banii trimi[i în ]ar\. Dup\ înt=lnire, Gheorghe Flutur a spus c\ are încredere c\ unii dintre sucevenii care lucreaz\ acum în str\in\tate vor reveni în ]ar\ pentru a investi sau pentru a deschide mici afaceri [i i-a invitat s\ serveasc\ pl\cinte poale-n br=u [i o afinat\. „Prefer s\ aud critici de la voi, cei cu b\t\turi în palme dec=t de la politicienii excesiv de odihni]i peste var\”, a conchis Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O comisie va face timp de 10 zile verificări ale modului în care sucevenii folosesc instalațiile de gaze  

În urma  exploziei produse în dimineața zilei de luni la un apartament din municipiul Suceava, …