Tuesday , May 30 2023

“Lacatul pe scoala!”

N au scandat ieri cei peste 200 de profesori care au protestat la Prefectura Suceava, nemul]umi]i c\ nu [i-au primit integral salariile n protestul a fost spontan, mai mul]i salaria]i ai institu]iilor de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava refuz=nd s\ `[i ia salariile primite doar `n cuantum de 25% [i, dup\ ce au discutat telefonic `ntre ei, au hot\r=t s\ protesteze n cadrele didactice din Suceava decid ast\zi dac\ intr\ `n grev\ general\

Peste 200 de cadre didactice din municipiul Suceava au protestat, ieri, `n fa]a Palatului Administrativ, nemul]umite c\ nu [i-au primit integral salariile aferente lunii februarie. Protestul a fost spontan, mai mul]i salaria]i ai institu]iilor de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava refuz=nd s\ `[i ia salariile primite doar `n cuantum de 25% [i, dup\ ce au discutat telefonic `ntre ei, au hot\r=t ca s\ fac\ un protest `n fa]a Prefecturii, `ncep=nd cu ora 12.00. O parte din profesori ajunsese la locul stabilit pentru desf\[urarea protestului chiar cu 15 – 20 de minute `nainte de ora stabilit\, cadrele didactice `ntreb=ndu-se dac\ nu cumva s-a schimbat ceva. ~n jurul orei 12.00 se adunaser\ deja `n fa]a Prefecturii peste o sut\ de cadre didactice iar `ntr-un sfert de or\ num\rul lor se dublase. To]i erau nemul]umi]i de faptul c\ li se d\duser\ `n b\taie de joc doar sume ce echivalau cu 25% din salariu. „Am refuzat s\ lu\m ace[ti bani. Noi nu am muncit doar 25% din timp”, a declarat Gica Peicu, lider sindical de la Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu”. Ea a ad\ugat c\ are o vechime de peste 30 de ani `n munc\ [i cu toate sporurile [i cu orele de dirigen]ie trebuia s\ `ncaseze `n jurul sumei de 2.600 de lei, dar a primit ieri diminea]\ un flutura[ de numai un sfert din banii pe care trebuiau s\ `i primeasc\. Au fost `ns\ [i cazuri mai nefericite, de cadre didactice care aveau un salariu de 1.200 de lei sau nici m\car at=t [i tot au primit numai `ntre 25 [i 28% din drepturile salariale cuvenite. To]i au declarat, la unison, c\ au refuzat s\ primeasc\ banii.
~n prima parte a protestului, profesorii s-au manifestat mai timid, pu]ini `ndr\znind s\ strige lozinci. Treptat, protestatarii [i-au f\cut curaj [i au trecut la fapte, cobor=nd din zona trotuarului din partea unde este situat\ Catedrala romano – catolic\ `n strad\ [i `ndrept=ndu-se spre treptele din fa]a Prefecturii. C=]iva din ei s-au apropiat de SUV-ul prefectului, parcat l=ng\ treptele Palatului Administrativ [i `ntrebau al c\ruia parlamentar este ma[ina. Au intrat rapid `n vorb\ cu jandarmii, `ntreb=ndu-l direct pe primul adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceava, locotenent colonel Iulian Iacob de ce li se repro[eaz\ c\ protestul lor este ilegal c=nd [i al]ii sunt cei care `ncalc\ grav legea privind plata drepturilor salariale. Discu]iile cu reprezentantul IJJ Suceava au fost `ntr-o manier\ destul de civilizat\, f\r\ s\ degenereze `n alte incidente, `ns\ dup\ ce [i-au f\cut curaj s\ ajung\ `n fa]a treptelor Prefecturii, profesorii au `nceput s\ scandeze tot mai multe lozinci. Unii strigau „Ho]ii!!!”, al]ii scandau „Noi am muncit, voi nu ne-a]i pl\tit” `n vreme ce alte cadre didactice se `ntrebau de ce nu coboar\ prefectul, unde este inspectorul general [i chiar unde se afl\ liderii sindicali c=nd au cea mai mare nevoie de prezen]a [i de sprijinul lor. De altfel, singurul dintre cei care aveau o func]ie de conducere la nivel jude]ean [i care a fost prezent la protest a fost Dumitru Irimie, vicepre[edintele filialei Suceava a Sindicatului „Spiru Haret”, el fiind [i lider sindical la o [coal\ din municipiul re[edin]\ de jude].

N Discu]ii cu u[ile `nchise `n biroul prefectului
C=]iva dintre profesori s-au hot\r=t s\ urce sus la biroul prefectului pentru ca s\ aib\ o discu]ie cu acesta. Peste zece persoane au urcat sus, dar Iulian Iacob le-a atras aten]ia c\ nu este legal ca o delega]ie s\ fie mai mare de cinci persoane. Din nou au fost pu]ine discu]ii, cei veni]i voind s\ intre cu to]ii `n bioul prefectului [i `ntreb=ndu-l din nou pe Iulian Iacob de ce unii cer ca profesorii s\ respecte legea, dar `n acela[i timp legea privind drepturile salariale ale persoanlului din `nv\]\m=nt nu se respect\.
Din nou reprezentantul IJJ Suceava a trebuit s\ dea dovad\ de st\p=nire de sine [i a `ncercat s\ le explice, c=t mai calm posibil, c\ este vorba despre institu]ii [i atribu]ii diferite [i c\ treaba sa este s\ se respecte legea. Profesorii au `n]eles situa]ia [i `n biroul prefectului a intrat doar o delega]ie format\ din cinci – [ase protestatari `n frunte cu liderul sindical Dumitru Irimie. Discu]ia care a avut loc `n biroul prefectului de Suceava, Sorin Popescu, s-a purtat cu u[ile `nchise, `n birou fiind prezen]i [i directorul Direc]iei Generale a Finan]elor Publice Suceava, Petric\ Ropot\, al\turi de [eful Trezoreriei Suceava, Mihai Terte[.
Din c=te se pare, prefectul le-a spus delega]ilor protestatrilor ca s\ aib\ r\bdare [i s\ dea dovad\ de `n]elegere, urm=nd ca problemele lor s\ fie solu]ionate. Discu]iile au durat c=teva zeci de minute, `ns\ nici profesorii care au fost la discu]ia cu prefectul [i cu at=t mai mult cei peste dou\ sute care au r\mas pe afar\ ca s\ protesteze nu au fost mul]umi]i.
N „Nici munc\ f\r\ p=ine, nici p=ine f\r\ munc\!”
Cel care a comunicat rezultatul nefast al `nt=lnirii cu prefectul a fost Dumitru Irimia iar imediat dup\ ce el a spus protestatarilor c\ nu s-a rezolvat mai nimic, au `nceput huiduielile [i fluier\turile. Protestatarii nu au fost mul]umi]i de rezultatul `ntrevederii [i sunt hot\r=]i s\ adopte alte forme de protest, inclusiv suspendarea cursurilor, unii dintre participan]ii la protestul spontan spun=nd c\ ar putea pune lac\te pe u[ile [colilor dac\ nu-[i primesc drepturile salariale. „Lac\tul pe [coal\!”, s-a scandat la un moment dat, scand\rile `ncep=nd din zona unde erau cei de la Liceul de Art\ [i apoi continu=nd [i la celelalte grupuri venite de la [coli [i licee. Unii participan]i la protest au spus c\ `n cazul `n care nu reu[esc s\-[i achite ratele la b\nci risc\ s\ fie evacua]i din case. C=]iva dintre profesori au c\utat s\ dea o tent\ c=t mai politic\ profestului strig=nd „Jos cu haita portocalie!”, `ns\ cei mai mul]i au preferat s\ critice la modul general pe guvernan]i, f\r\ a folosi invective. Totu[i, unul dintre protestatari a scris pe dou\ cutii de carton c=teva lozinci precum „Boc, s\ `]i asumi r\spunderea pentru familia ta” sau „B\sescu nu uita, Rom=nia nu-i a ta” ori una ce trimite c\tre vremurile dinainte de ‘89: „Nici munc\ f\r\ p=ine, nici p=ine f\r\ munc\”.
Protestul a continuat iar al un moment dat au fost discu]ii `n contradictoriu `ntre Dumitru Irimia [i al]i profesori ce veniser\ s\ protesteze. ~n general, ne`n]elegerile erau cu privire la m\surile ce urmau a se lua, majoritatea opt=nd pentru grev\, `n timp ce unii erau ceva mai rezerva]i [i pruden]i `n ce prive[te un astfel de demers, ar\t=nd c\ dac\ se dore[te declan[area unei greve, atunci trebuie urma]i o serie de pa[i foarte bine preciza]i `n lege.

N Ne`ncredere fa]\ de liderii de sindicat
Ini]ial, s-a spus c\ este mai bine ca s\ se a[tepte o discu]ie clarificatoare `ntre liderii de sindicat de la unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene, discu]ie care s\ aib\ loc `n cursul zilei de luni. A fost momentul poate cel mai tensionat de dup\ discu]iile cu prefectul, majoritatea salaria]ilor [colilor sucevene care au venit s\ protesteze au dezaprobat acest demers, cer=nd ca o hot\r=re s\ fie luat\ c=t mai repede cu putin]\. Atunci s-a comunicat c\ urmeaz\ ca liderii sindicali ai [colilor sucevene ce au participat la acest protest s\ se `nt=lneasc\ la Liceul de Art\ pentru a lua o hot\r=re `n cursul zilei de ieri. De[i nu a fost o dezaprobare f\]i[\ fa]\ de aceast\ idee, unii profesori erau `n continuare reticen]i. Una dintre protestatare [i, apoi, mai mul]i dintre profesorii ce s-au manifestat mai vehement a sugerat lui Dumitru Irimia ca liderii sindicali s\ mearg\ de o parte, la vreo zece metri de grosul protestatarilor, [i s\ discute ca s\ ia apoi o decizie. Ideea unanim acceptat\ a fost pus\ imediat `n aplicare, constat=ndu-se c\ de la unele [coli veniser\ cadre didactice ca s\ protesteze, dar nu [i lideri sindicali. C=]iva dintre profesori au fost aproape de liderii sindicali chiar dac\ nu aveau atribu]ii pe linie sindical\, dar au putut s\ participe la discu]ie [i s\ `[i dea cu p\rerea.
Printre cei care au participat la discu]ii a fost [i profesoara Viorica Ioni]e de la Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu” din F\lticeni, cea care intrase `n greva foamei `n luna octombrie a anului trecut. Ea a spus c\ a ajuns `nt=mpl\tor la protest pentru c\ venise din F\lticeni ca s\ rezolve o problem\ la sindicat [i astfel a aflat c\ `n fa]a Prefecturii Suceava se str=ng sute de profesori nemul]umi]i de b\taia de joc cu salariile. I s-a r\spuns c\ protestul a avut loc spontan [i c\ majoritatea cadrelor didactice care au venit s\ protesteze se hot\r=ser\ `n diminea]a zilei de joi, prin urmare nu a fost suficient timp ca s\ se comunice [i cu celelalte licee [i [coli din restul jude]ului.
N Hot\r=rea de ini]iere a demersurilor `n vederea declan[\rii grevei s-a luat la discu]ii `n aer liber
~ntr-un final, s-a stabilit c\ nu se poate pune `n aplicare demersul sugerat de unii protestatari [i anume de a `ncepe greva chiar de ieri. Motivul ar fi legat acela c\ nu se poate face plata orelor pentru profesorii care intr\ `n grev\. ~n aceste condi]ii, pentru a se evita nemul]umiri ulterioare din partea unor cadre didactice care nu au putut fi consultate direct cu privire la intrarea `n grev\, liderii sindicali ce au discuat, ieri, l=ng\ Prefectur\ au stabilit c\ este mai bine ca s\ fie consulta]i to]i profesorii. Astfel, p=n\ ast\zi la ora 13.00 vor fi consultate toate cadrele didactice care vor s\ intre `n grev\ [i vor trebui s\ semneze, `n acest sens, pe tabele, urm=nd ca liderii de sindicat s\ ia o hot\r=re.
Cei peste 200 de profesori din municipiul Suceava care au protestat `n fa]a Palatului Administrativ pentru c\ nu [i-au primit integral salariile au `ncheiat ac]iunea `n jurul orei 13.30, dup\ ce Dumitru Irimia le-a comuinicat c\ s-a stabilit ca p=n\ vineri s\ fie consulta]i membrii de sindicat din [coli cu privire la declan[area grevei generale. Dumitru Irimia a declarat c\ bugetul alocat pentru plata salariilor este insuficient p=n\ la sf=r[itul anului pentru tot jude]ul, iar `n aceste condi]ii este posibil ca [i `n alte [coli s\ se str=ng\ semn\turi pentru declan[area grevei generale p=n\ la solu]ionarea situa]iei. „Toat\ lumea a strigat s\ se intre `n grev\ general\”, a subliniat Dumitru Irimia. El a declarat c\ de[i nu are semnale `n acest sens, nu este exclus ca unele cadre didactice s\ refuze s\ mai mearg\ la ore `nc\ de joi dup\ amiaz\.

N Scenarii vehiculate de autorit\]i [i de sindicali[ti
Inspectorul [colar general al jude]ului Suceava, Petru Carcalete, a sesizat, miercuri, Ministerul Educa]iei c\ fondurile alocate pentru plata salariilor cadrelor didactice sucevene sunt insuficiente, iar profesorii nu-[i pot primi integral salariile aferente lunii februarie. Petru Carcalete a declarat c\, potrivit bugetului actual, fondurile pentru plata salariilor sunt insuficiente pentru a fi achitate conform legii [i a hot\r=rilor judec\tore[ti. El a spus c\ a fost o defalcare trimestrial\ a banilor, `ns\ banii nu ajung pentru plata integral\ a salariilor, chiar [i dac\ nu ar fi fost aceste hot\r=ri judec\tore[ti.
De altfel, prefectul le-a spus delega]ilor profesorilor care au protestat ieri la orele amiezei c\ sunt demersuri f\cute pentru a se aloca fonduri suficiente c=t s\ acopere cheltuielile salariale. Una din variante era aceea ca banii prev\zu]i pentru plata salariilor aferente trimestrului IV al anului 2011 s\ fie muta]i `n trimestrul I iar `n ultima parte a anului s\ aib\ loc o rectificare bugetar\. Astfel, ar urma ca peste c=teva zile s\ se primeasc\ diferen]a de bani iar `n aprilie s\ se dea banii pentru luna martie. Mul]i profesori au fost sceptici `n aceast\ privin]\ iar al]ii, cum ar fi [i Viorica Ioni]e a spus c\ nu este exclus ca guvernan]ii s\ se ]in\ de cuv=nt acum, dar s\ apar\ din nou probleme `n luna iunie. Al]i profesori au spus c\ se consider\ pedepsi]i de guvernan]i doar pentru faptul c\ au avut curajul s\ atace [i s\ ob]in\ `n instan]\ drepturile salariale care le-au fost t\iate.
~ntr-un comunicat de pres\ transmis miercuri, Federa]ia Sindicatelor Libere din `nv\]\m=nt (FSLI) sus]inea c\ [colile din jude]ele Suceava [i Boto[ani ar putea fi `nchise dup\ ce 13.000 de cadre didactice, membre FSLI, au amenin]at c\ vor face acest lucru dac\ nu-[i vor primi, integral, salariile aferente lunii februarie. Reprezentan]ii organiza]iei reamintesc faptul c\ membrii lor de sindicat, din jude]ele Suceava [i Boto[ani au ob]inut `n instan]\ re`ncadrarea pe post conform prevederilor Legii 221/2008. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Se caută proprietarul unei iepe ce a fost găsită în zona Burdujeni-sat, în urmă cu două săptămâni

Asociația Casa lui Patrocle cere sprijinul sucevenilor pentru a găsi proprietarul unei iepe ce a …