Tuesday , November 29 2022

Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala, inaugurat ieri la Spitalul Judetean de Urgenta

Aproape 10 miliarde lei vechi din fonduri acordate de Consiliul Jude]ean [i de Guvern au fost investi]i `n amenajarea spa]iului de la parterul Spitalului [i `n dotarea Laboratorului de Radiologie [i Imagistic\ Medical\ cu aparatur\ n `n ultimii doi ani jum\tate, Spitalul Jude]ean de Urgen]\ a fost modernizat cu aproape 7 milioane euro, conducerea estim=nd c\ lucr\rile de reabilitare se vor finaliza p=n\ la sf=r[itul anului 2011
Ieri a avut loc inaugurarea Laboratorului de Radiologie [i Imagistic\ Medical\ din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. dac\ p=n\ `n prezent acesta a func]ionat `n loca]ii situate la nivele diferite – parter [i etajul II -, acum toat\ aparatura destinat\ investiga]iilor medicale de acest gen a fost mutat\ la parterul Spitalului, cu intrarea prin st=nga Ambulatoriului integrat, `ntr-un spa]iu amenajat la standarde moderne.
Pentru amenajarea [i modernizarea Laboratorului de Radiologie [i Imagistic\ Medical\ a fost nevoie de o investi]ie de 750.000 lei, bani care au fost aloca]i de c\tre Consiliul Jude]ean `n acest scop. Pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, prezent la inaugurare al\turi de managerul Spitalului, Vasile R`mbu, de directorul medical dr. Doina Ganea [i de medicii speciali[ti care au `n sarcin\ investiga]iile de Laborator, a fost mul]umit de condi]iile create pentru pacien]i, dar a precizat c\ mai este nevoie de efort pentru aparatur\ [i pentru atragerea personalului.
“A fost investi]ie de aproape 10 miliarde lei vechi pentru modernizarea acestor spa]ii, pe o suprafa]\ de 650 metri p\tra]i, cu fonduri [i de la Consiliul Jude]ean [i de la Guvernul Rom=niei. ~n continuare va trebuie s\ ne concentr\m pe dotarea cu aparatur\. ~ncerc\m s\ ob]inem aprobarea Ministerului S\n\t\]ii pentru un computer tomograf modern. Laboratorul are unul `n dotare, dar nu face fa]\, pentru c\ zilnic sunt zeci de oameni care stau la u[a acestui computer tomograf”, a precizat pre[edintele Flutur, ad\ug=nd c\ a doua problem\ important\ este cea a medicilor. “Trebuie s\ ne ocup\m mai `ndeaproape de atragerea personalului. Cei cinci medici care lucreaz\ `n Laborator sunt foarte aglomera]i [i `[i desf\[oar\ activitatea `n condi]ii dificile. Aproape 28.000 de pacien]i vin numai la radiologie [i radiografie `n fiecare an, ceea ce `nseamn\ o presiune foarte mare pe medici [i asisten]i. Trebuie s\ d\m importan]\ [i fi[ei postului [i `nc\rc\turii cu medici”.
Managerul Vasile R`mbu a declarat c\ Laboratorului de Radiologie [i Imagistic\ Medical\ deserve[te bolnavii interna]i `n cele 28 de sec]ii [i compartimente, pacien]ii prezenta]i la Unitatea de Primire a Urgen]elor sau la cele 24 de cabinete de specialitate din Ambulatoriul integrat, precum [i persoane externe care solicit\, la cerere, contra cost, investiga]ii radiologice. “Activitatea de investiga]ie [i diagnostic a Laboratorului se desf\[ura cu dificultate, av=nd `n vedere dispersia aparaturii, a cadrelor medicale de specialitate, a timpilor de a[teptare pentru bolnavi, `n special pentru cei transporta]i cu targa sau a pacien]ilor ambulatorii, `nc\lc=ndu-se circuitele func]ionale [i epidemiologice”, a explicat managerul unit\]ii.
Pentru remedierea acestei situa]ii a fost nevoie de reamenajarea spa]iului de la parterul cl\dirii – s-au demolat pere]i de c\r\mid\, s-au desf\cut tencuieli [i s-a demontat t=mpl\ria. Au fost executate zid\rii de c\r\mid\, tencuieli interioare la pere]i [i tavane, vopsitorii cu var superlavabil. A fost nevoie de pardoseli de gresie [i covor PVC special pentru destina]ii medicale, dar [i de tavane casetate pe structur\ metalic\ [i de pere]i placa]i cu gips carton. Au fost montate ferestre [i u[i noi [i s-au executat lucr\ri de instala]ii electrice [i de for]\, instala]ii sanitare [i termice.
Laboratorului de Radiologie [i Imagistic\ Medical\ func]ioneaz\ cu un num\r de cinci medici: Constantin Croitoru – [ef sec]ie, competen]e `n radiologie standard [i ecografie, Adrian T\t\ranu – competen]e computer tomograf, RMN [i ecografie, Agata Petrescu – competen]e `n plus de mamografie [i osteodensitometrie, Mircea Anghel – competen]e radiologice standard [i D\nu] Tudora[ – competen]e radiografie standard [i ecografie. Activitatea sec]iei se desf\[oar\ pe o suprafa]\ de 650 metri p\tra]i, cuprinz=nd spa]ii de investiga]ii imagistice: computer tomograf, echografie, mamografie, osteodensitometrie [i radiologie standard. Laboratorul este dotat cu aparatur\ de performan]\ `nalt\ [i medie, majoritatea din anii 2007-2008, cu excep]ia aparatelor de radiologie standard care sunt ceva mai vechi.
Conform datelor oferite de administra]ia Spitalului Jude]ean Suceava, `n cursul anului 2010 au fost efectuate ceva mai mult de 43.000 de investiga]ii radiologice, pentru pacien]ii interna]i `n regim continuu sau ambulatoriu [i pentru clien]ii pl\titori. Dintre acestea, 5.122 au fost tomografii, 3.624 au fost osteodensitometrii, 27.277 radiografii, 6.977 ecografii [i 82 mamografii. Pentru anul 2011 se estimeaz\ realizarea unui num\r de peste 62.000 de investiga]ii radiologice.
Proiectul de e-s\n\tate care va permite arhivarea [i transmiterea imaginilor medicale `n spital, de la Laborator la medicii de pe sec]ii care fac interpretarea, pe fi[a electronic\ a fiec\rui pacient, va contribui la ridicarea standardelor Laboratorului [i la reducerea consturilor implicate de filmele radiologice cu `n jur de 100.000 lei.
N 7 milioane euro investi]i `n ultimii doi ani jum\tate `n Spitalul Jude]ean Suceava
Amenajarea Laboratorului face parte din planul de dezvoltare [i modernizare a Spitalului Jude]ean Suceava, `n care `n ultimii doi ani jum\tate au fost investi]i aproximativ 7 milioane euro. “La Suceava aproape 7 milioane de euro au fost investi]i de Consiliul Jude]ean, de Prim\ria municipiului Suceava [i de Guvern pentru ca pacien]ii Spitalului s\ aib\ condi]ii moderne, corespunz\toare desf\[ur\rii activit\]ii medicale la standarde `nalte. ~nc\ mai sunt multe de f\cut. P=n\ la sf=r[itul anului ne propunem s\ moderniz\m toate sec]iile, mai pu]in cele care sunt amenajate cu banii B\ncii Mondiale. ~n anul 2010 am reu[it s\ reabilit\m 15 sec]ii la standarde europene”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean.
Alte [ase sec]ii urmeaz\ s\ fie renovate `n scurt timp. Este vorba despre nefrologie, reumatologie, medicin\ intern\, diabet zaharat, gastroenterologie, ORL [i blocul operator. Sec]iile de obstretic\-ginecologie [i neonatologie sunt beneficiare ale unui program de reabilitare prin Banca Mondial\. Cei 7 milioane de euro au fost folosi]i `n anii 2009-2011 pentru amenajarea terasei Spitalului Nou [i schimbarea [arpantei la patru pavilioane ale Spitalului Vechi, pentru repara]ii capitale la instala]ii sanitare [i de canalizare, la instala]iile termice, la instala]iile electrice [i la sec]ia de psihiatrie din Burdujeni.
Gheorghe Flutur a mai ad\ugat c\ trebuie modernizat [i parcul din fa]a Spitalului, dar [i holul de intrare, astfel `nc=t unitatea s\ se apropia de nivelul unui spital clinic. Momentan, sunt a[teptate rezultatele licita]iei pentru amenjarea parcului, care va deveni un parc public, cu acces nu numai pentru bolnavi, ci [i pentru cei din exterior.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean a amintit [i de necesitatea `nfiin]\rii sec]iei de chirurgie interven]ional\, care va contribui la ob]inerea clasific\rii `n categoria a II-a la finalul anului 2011. “Este foarte urgent s\ intr\m `n parteneriate cu firme private pentru a deschide Centrul de chirurgie interven]ional\ pentru afec]iunile cardiace. Suntem deschi[i parteneriatelor private [i ne intereseaz\ s\ avem a[a ceva la Suceava pentru a nu mai fi nevoie de SMURD [i pentru ca riscurile pentru cei cu afec]iuni cardiace s\ fie reduse la minim. Acesta este [i unul dintre motivele principale pentru care sucevenii se deplaseaz\ la centrele universitare din ]ar\”, a precizat Flutur. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …