Monday , December 5 2022

La Suceava, pacientii pot face analize gratuite doar 6-7 zile pe luna

N fondurile insuficiente alocate de CAS laboratoarelor de analize se epuizeaz\ `n primele zile ale lunii, sute de suceveni fiind nevoi]i s\ se programeze apoi pentru `nceputul lunii urm\toare, pentru a mai putea beneficia de gratuitate la analizele recomandate de medicul de familie sau de medicul specialist

 
25 de laboratoare de analize specializate sau generale din jude]ul Suceava se afl\ `n rela]ie contractual\ cu CAS Suceava [i `n aceast\ perioad\ `[i preg\tesc dosarele pentru `ncheierea noului contract, care le va permite furnizarea `n continuare de servicii medicale `n regim gratuit pentru bolnavi. ~ns\, chiar dac\ problemele legate de contractul-cadru nu le-a afectat activitatea, iar decont\rile, cu micile `nt=rzieri, s-au f\cut totu[i la timp – nefiind vorba despre o situa]ie similar\ celei legate de farmacii -, persoanele care doresc s\-[i fac\ analize cu bilet de trimitere de la medicul de familie `nt=mpin\ totu[i probleme.
O problem\ este creat\ de fondurile insuficiente alocate laboratoarelor de analize de c\tre CAS. Pentru anul `n curs, acestea s-au situat la nivelul mediei de anul trecut, cu o reducere de 20%, astfel `nc=t doar c=teva sute de pacien]i pe lun\ pot beneficia de gratuitate. La Laboratorul Synevo din cadrul Spitalului Jude]ean Suceava, spre exemplu, fondurile alocate p=n\ `n luna iunie inclusiv se ridic\ undeva la 24.000 lei, bani folosi]i pentru analizele a aproximativ 600 de pacien]i lunar. Aceste analize sunt programate `n primele 6-7 zile, p\str=ndu-se o anumit\ sum\ pentru a acoperi urgen]ele p=n\ la finalul lunii respective. Directorul Laboratorului, dr. Adrian Oprea, a explicat c\ acest lucru este absolut necesar, `n special `ntr-un caz deosebit cum este cel al pacien]ilor cu afec]iuni oncologice, care `[i fac analizele lunar [i care nu pot fi am=na]i sau reprograma]i. Cu toate acestea, nu numai 600 de pacien]i se prezint\ `n fiecare lun\ cu bilete de trimitere de la medicul de familie. Num\rul lor dep\[e[te 1.000 de persoane, care sunt programate pentru prima s\pt\m=n\ a lunii urm\toare [i care trebuie fie s\ a[tepte, fie s\ pl\teasc\ analizele respective `n cazul `n care nu doresc s\ piard\ timpul, dat fiind c\ majoritatea sunt, totu[i, oameni cu diverse afec]iuni.
O alt\ situa]ie nepl\cut\ care se poate ivi ]ine de faptul c\ biletul de trimitere eliberat de medicul de familie este valabil pentru 30 de zile. Astfel, o persoan\ care s-a prezentat la laborator la c=teva zile dup\ ce a primit re]eta [i nu se `ncadreaz\ `n luna `n curs, este posibil s\ nu mai poat\ fi programat\ pentru luna urm\toare dac\ nu revine cu un alt bilet de trimitere.
Acela[i este cazul [i la alt laborator important din Suceava. Plafonul alocat lunar de CAS se epuizeaz\ aici `n primele dou\ s\pt\m=ni, except=nd suma care este p\strat\ pentru pacien]ii cu urgen]e. Directorul laboratorului ne-a explicat c\ CAS impune ca urgen]ele s\ poat\ fi acoperite p=n\ la finalul lunii. “Clien]ii care vin dup\ aceast\ perioad\ sunt reprograma]i `n termen de 30 de zile, dar nemul]umirile r\m=n atunci c=nd suntem nevoi]i s\ le spunem c\ nu mai sunt fonduri”, a declarat acesta. Pe de alt\ parte, suma decontat\ de Cas\ pentru fiecare tip de analiz\ este de obicei mai mic\ dec=t necesarul pentru acoperirea costurilor pe care le implic\ `n mod real, la care se adaug\ faptul c\ exist\ tipuri de analize care nu pot fi recomandate dec=t de c\tre medicii speciali[ti [i care nu sunt decontate.
~n contextul discu]iilor din ultima perioad\ [i al faptului c\ medicii de familie nu mai au acoperire contractual\ pentru a putea recomanda analize medicale pe bilete de trimitere, pacien]ii trebuie s\ depun\ eforturi `n plus pentru a sc\pa de o anumit\ cheltuial\. Ei trebuie s\ apeleze la medicii de specialitate pentru bilete de trimitere. Av=nd aceast\ posibilitate, directorii laboratoarelor de analize ne-au informat c\ num\rul clien]ilor pentru care CAS deconteaz\ nu a sc\zut semnificativ, de[i `n perioada mai cald\ sunt mai pu]ini clien]i. Unii suceveni, pe de alt\ parte, prefer\ s\ am=ne analizele p=n\ se va stabiliza situa]ii cu medicii de familie, iar al]ii nici m\car nu se mai g=ndesc la banii pe care `i pl\tesc pentru asigur\rile de s\n\tate [i scot bani din buzunar. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …