Wednesday , December 8 2021

La Dumbraveni a mai “crescut” o barza din tabla

Barza lui Ioan Savanciuc
Un om din  Dumbr\veni a construit un cocost=rc din tabl\, pentru nepoatele sale din Spania n Ioan Savanciuc, de 59 de ani, din Dumbr\veni a construit singur un cocost=rc pentru a le ar\ta nepo]ilor “cine i-a adus pe lume”
Un localnic din comuna Dumbr\veni a construit barz\ pentru a le demonstra celor dou\ nepo]ele c\  legenda aducerii pe lume a copiilor de c\tre un cocost=rc este c`t se poate de “real\”. Ioan Savanciuc, de 59 de ani, din Dumbr\veni ]ine la aceast\ legend\, mai ales c\ [i  p\rin]ii lui i-au spus c\ a fost adus pe lume prim\vara, atunci c`nd berzele se re`ntorc la cuiburi. El a avut ideea construirii unei berze asem\n\toare celei aflate la ie[irea din sat care s\ fi amplasat\  `n curtea locuin]ei uneia dintre fiice. “ Eu am dou\ fiice [i de la ele am tot at`tea nepoate. Ele sunt stabilite `n Spania, dar nepoatelor le-au spus c\ au fost aduse `n leag\n de c\tre  barz\, care dup\ ce au studiat `ndelung situa]ia  le-a l\sat `n cur]ile caselor unde nu erau copii. Alisia [i Monica, au c`te 6 ani fiecare [i abia a[teapt\ s\ vin\ `n vacan]\ s\ vad\ barza”,ne-a spus bunicul feti]elor. Pentru construirea acesteia ,s\teanul a cheltuit 10.000 lei. De aceast\ aceast\ legend\ sun `ndr\gosti]i [i al]i s\teni. Costel Gafi]escu sus]ine c\ avea c`]iva ani de c`nd era c\s\torit [i de[i `[i dorea un copil, norocul parc\ `l ocolea. {tia de legend\ [i a trecut de c`teva ori pe la f=nt`na situat\ la ie[irea din localitate unde era amplasat\  o astfel de barz\ [i  a b\ut ap\ nu `nainte de a-[i pune o singur\ dori]\, s\  aib\ un copil. A[a se face c\ dorin]a i s-a `ndeplinit, iar Bogdan are deja 5 ani.
Barza ridicata in 1985, la marginea Dumbraveniului
Venim des la acest loc unde este amplasat\ barza [i `i reamintesc c\ ea ni l-a adus. Fiul meu este foarte `nc=ntat [i cere s\ fie dus `n vizit\ la cocost`rc”, ne-a mai spus Costel Gafi]escu. Trebuie reamintit c\ barza din tabl\ amplasat\ pe o tarl\, l`ng\ drumul care face leg\tura dintre Suceava [i Boto[ani, a devenit un punct de atrac]ie pentru turi[tii afla]i `n trafic. Cocost`rcul instalat la ie[irea din comuna sucevean\ Dumbr\veni “vegheaz\” de mai bine de 20 de ani la rata natalit\]ii din localitate. Ideea construirii unui cocost=rc a apar]inut fostului pre[edinte CAP al comunei, care a v\zut o f`nt`n\ `n form\ de barz\ `n fosta URSS. Localnicii spun c\ de la instalarea berzei, rata natalit\]ii se men]ine la un nivel ridicat. Barza a fost adus\ pe buc\]i, cu autocarul, `n 1985, de fostul pre[edinte de CAP, Mihai Sandu, [i ulterior asamblat\. Fosta conducere a CAP mergea `n schimb de experien]\ la unit\]i similare din fosta URSS, aproape de Moscova. Delega]ia din Dumbr\veni a fost impresionat\ de o f`nt`n\ `n form\ de barz\ v\zut\ pe un c`mp. Trei ani mai t`rziu, la Dumbr\veni a fost amplasat\ o barz\ asem\n\toare. S-a ales un loc unde era un izvor natural. Oamenii care veneau la munca c`mpului se opreau acolo [i beau ap\. Chiar [i cine se deplaseaz\ cu ma[ina [i este `nsetat se opre[te pentru a se r\cori. F`nt`na `n form\ de barz\ a devenit un punct de atrac]ie mai ales pentru familiile care `[i doresc copii. Legenda care `nv\luia barza similar\ din fosta Uniune Sovietic\ spune c\ cine bea ap\ de acolo va avea copii. Barza a intrat [i `n aten]ia autorit\]ilor locale, reg\sindu-se `n stema comunei. Crede]i sau nu `n legend\, cet este c\ natalitatea este de la an la an `n cre[tere. Ultimele statistici arat\ `n acest an num\rul locuitorilor a ajuns la 9.800 de la 8.600 c`t era anul trecut. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

50 de echipaje de poliție acționează pe șoselele din județ pentru supravegherea și fluidizarea traficului în condiții de iarnă

Peste 100 de polițiști rutieri și de ordine publică și 50 de autospeciale de poliție …