Wednesday , February 21 2024

La Dumbraveni a mai “crescut” o barza din tabla

Barza lui Ioan Savanciuc
Un om din  Dumbr\veni a construit un cocost=rc din tabl\, pentru nepoatele sale din Spania n Ioan Savanciuc, de 59 de ani, din Dumbr\veni a construit singur un cocost=rc pentru a le ar\ta nepo]ilor “cine i-a adus pe lume”
Un localnic din comuna Dumbr\veni a construit barz\ pentru a le demonstra celor dou\ nepo]ele c\  legenda aducerii pe lume a copiilor de c\tre un cocost=rc este c`t se poate de “real\”. Ioan Savanciuc, de 59 de ani, din Dumbr\veni ]ine la aceast\ legend\, mai ales c\ [i  p\rin]ii lui i-au spus c\ a fost adus pe lume prim\vara, atunci c`nd berzele se re`ntorc la cuiburi. El a avut ideea construirii unei berze asem\n\toare celei aflate la ie[irea din sat care s\ fi amplasat\  `n curtea locuin]ei uneia dintre fiice. “ Eu am dou\ fiice [i de la ele am tot at`tea nepoate. Ele sunt stabilite `n Spania, dar nepoatelor le-au spus c\ au fost aduse `n leag\n de c\tre  barz\, care dup\ ce au studiat `ndelung situa]ia  le-a l\sat `n cur]ile caselor unde nu erau copii. Alisia [i Monica, au c`te 6 ani fiecare [i abia a[teapt\ s\ vin\ `n vacan]\ s\ vad\ barza”,ne-a spus bunicul feti]elor. Pentru construirea acesteia ,s\teanul a cheltuit 10.000 lei. De aceast\ aceast\ legend\ sun `ndr\gosti]i [i al]i s\teni. Costel Gafi]escu sus]ine c\ avea c`]iva ani de c`nd era c\s\torit [i de[i `[i dorea un copil, norocul parc\ `l ocolea. {tia de legend\ [i a trecut de c`teva ori pe la f=nt`na situat\ la ie[irea din localitate unde era amplasat\  o astfel de barz\ [i  a b\ut ap\ nu `nainte de a-[i pune o singur\ dori]\, s\  aib\ un copil. A[a se face c\ dorin]a i s-a `ndeplinit, iar Bogdan are deja 5 ani.
Barza ridicata in 1985, la marginea Dumbraveniului
Venim des la acest loc unde este amplasat\ barza [i `i reamintesc c\ ea ni l-a adus. Fiul meu este foarte `nc=ntat [i cere s\ fie dus `n vizit\ la cocost`rc”, ne-a mai spus Costel Gafi]escu. Trebuie reamintit c\ barza din tabl\ amplasat\ pe o tarl\, l`ng\ drumul care face leg\tura dintre Suceava [i Boto[ani, a devenit un punct de atrac]ie pentru turi[tii afla]i `n trafic. Cocost`rcul instalat la ie[irea din comuna sucevean\ Dumbr\veni “vegheaz\” de mai bine de 20 de ani la rata natalit\]ii din localitate. Ideea construirii unui cocost=rc a apar]inut fostului pre[edinte CAP al comunei, care a v\zut o f`nt`n\ `n form\ de barz\ `n fosta URSS. Localnicii spun c\ de la instalarea berzei, rata natalit\]ii se men]ine la un nivel ridicat. Barza a fost adus\ pe buc\]i, cu autocarul, `n 1985, de fostul pre[edinte de CAP, Mihai Sandu, [i ulterior asamblat\. Fosta conducere a CAP mergea `n schimb de experien]\ la unit\]i similare din fosta URSS, aproape de Moscova. Delega]ia din Dumbr\veni a fost impresionat\ de o f`nt`n\ `n form\ de barz\ v\zut\ pe un c`mp. Trei ani mai t`rziu, la Dumbr\veni a fost amplasat\ o barz\ asem\n\toare. S-a ales un loc unde era un izvor natural. Oamenii care veneau la munca c`mpului se opreau acolo [i beau ap\. Chiar [i cine se deplaseaz\ cu ma[ina [i este `nsetat se opre[te pentru a se r\cori. F`nt`na `n form\ de barz\ a devenit un punct de atrac]ie mai ales pentru familiile care `[i doresc copii. Legenda care `nv\luia barza similar\ din fosta Uniune Sovietic\ spune c\ cine bea ap\ de acolo va avea copii. Barza a intrat [i `n aten]ia autorit\]ilor locale, reg\sindu-se `n stema comunei. Crede]i sau nu `n legend\, cet este c\ natalitatea este de la an la an `n cre[tere. Ultimele statistici arat\ `n acest an num\rul locuitorilor a ajuns la 9.800 de la 8.600 c`t era anul trecut. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …