Monday , October 3 2022

La alegerile viitoare, Suceava ar putea scapa de cel putin cinci parlamentari

Varianta celor de la PDL prevede doi senatori [i [ase sau, dup\ unele opinii, [apte deputa]i n cei de la USL sus]in o variant\ cu [i mai pu]ini parlamentari la nivel de ]ar\, dar `n care num\rul de deputa]i din jude]ul Suceava s\ fie `n jur de [ase iar cel de senatori s\ fie de trei n democrat liberalii sunt indeci[i dup\ ce pre[edintele Rom=niei a spus c\ proiectul de la USL se apropie mai mult de rezultatele referendumului din 2009

Jude]ul Suceava va r\m=ne, la alegerile viitoare, f\r\ cel putin cinci parlamentari. Pe scena politic\ se vehiculeaz\ mai multe variante de reducere a num\rului de ale[i. Cea mai des vehiculat\ prevede ca num\rul senatorilor `n fiecare din cele 41 de jude]e ale ]\rii s\ fie de doi, dup\ modelul din SUA, iar fiecare sector al Capitalei s\ aib\ un singur senator `n vreme ce deputa]ii vor fi ale[i par]ial pe o list\ na]ional\ [i par]ial uninominal, dup\ modelul german.
Dac\ aceast\ variant\ ar fi adoptat\, jude]ul Suceava ar urma s\ r\m=n\ cu doi senatori `n loc de patru c=t sunt `n prezent, ace[tia urm=nd s\ candideze pe colegii mai mari dec=t cele de la alegerile din toamna anului 2008. Totodat\, num\rul deputa]ilor care vor candida pe colegii uninominale ar fi stabilit `n func]ie de num\rul de locuitori ai fiec\rui jude], Sucevei revenindu-i [ase mandate, de[i exist\ [i opinii cum c\ num\rul colegiilor ar fi de [apte, nu de [ase. O astfel de opinie o are secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputa]ilor, Dumitru Pard\u care sus]ine c\ un rol important `l vor avea datele recens\m=ntului. Chiar [i cu [apte deputa]i `n loc de [ase, diminuarea num\rului de colegii va fi semnificativ\, av=nd `n vedere c\ `n 2008 au fost zece mandate de deputat pentru jude]ul Suceava.
~n ianuarie, Parlamentul s-ar putea `ntruni `n sesiune extraordinar\ pentru a adopta noua lege. ~ntreaga dezbatere de reducere a num\rului de parlamentari a pornit de la rezultatele referendumului, propus de pre[edintele Traian Basescu. Acesta a fost organizat `n noiembrie 2009, `n acela[i timp cu cel pentru trecerea la parlament unicameral. Autorit\]ile au validat referendumul, `ntruc=t la urne s-a prezentat aproape 51% din electorat. Aproximativ 7,8 milioane de rom=ni s-au exprimat `n favoarea reducerii num\rului de parlamentari la maximum 300.
Dup\ varianta PDL, Parlamentul ar urma s\ aib\ tot dou\ camere, dar num\rul deputa]ilor s\ fie redus de la 332 la 300 sau, dup\ alte variante, 301, iar cel al senatorilor de la 137 la 88 sau, conform altor variante 89 `ntruc=t [i diaspora ar urma s\ aib\ un mandat de senator. Din cei 301 de deputa]i, 18 ar fi repartiza]i minorit\]ilor, iar 35% vor fi ale[i prin vot pe list\ iar 65% prin vot uninominal. Astfel, Rom=nia ar urma s\ fie `mp\r]it\ `n circa 170 de colegii iar pe l=ng\ deputa]ii ale[i `n acestea se vor ad\uga cei ai minorit\]ilor na]ionale [i cei de pe lista na]ional\.
n Prodan sus]ine c\ indiferent care va fi proiectul politic ce va fi pus `n aplicare, nu trebuie s\ se abdice de la comasarea alegerilor
De[i este cea mai des vehiculat\ variant\, unele lucruri nu au fost clarificate cum ar fi reconfigurarea colegiilor de deputa]i [i de senatori, care vor fi institu]iile unde se vor delimita aceste colegii, cine [i ce nume vor fi vehiculate pe lista na]ional\, perioada `n care vor avea loc alegerile, comasarea acestora cu cele locale, dar [i constitu]ionalitatea unor astfel de m\suri.
Unul din cei patru senatori de Suceava, Tiberiu Aurelian Prodan (PDL), sus]ine c\ singura abordare total convenabil\ at=t pentru politicieni, c=t [i pentru ]ar\, este cea a comas\rii alegerilor locale cu cele legislative. „Sunt mai multe motive. Pe l=ng\ economiile care s-ar realiza la buget, trebuie s\ avem `n calcul [i faptul c\ popula]ia este fie bulversat\, fie s\tul\ de num\rul mare de alegeri”, a declarat senatorul Tiberiu Prodan. Din acest punct de vedere, deputatul Dumitru Pard\u (PDL) este pe aceea[i linie de g=ndire cu senatorul Tiberiu Prodan, spun=nd c\ e mai probabil ca `n luna noiembrie a anului 2012 s\ aib\ loc alegerile at=t pentru Parlament, c=t [i cele locale.
Senatorul a precizat c\ din discu]iile pe care le-a purtat cu colegi de partid, `n varianta propus\ de PDL, jude]ul Suceava ar fi [ase colegii de deputa]i. F\r\ a spune direct [i tran[ant, el a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ `n ce prive[te prevederea cu dou\ mandate de senator pe fiecare jude], Suceava va ie[i dezavantajat\ `n comparatie cu Tulcea, de exemplu, sau cu Covasna ori Harghita, jude]e care au un num\r de locuitori de dou\ p=n\ la trei ori mai mic dec=t al Sucevei.
Exist\ [i ipoteza, discutat\ `n cercuri `nchise `n cadrul PDL, dar [i `n celelalte partide cum ar fi PSD, conform c\reia propunerea de a avea c=te doi senatori pe jude] vine din partea UDMR, care dore[te astfel s\ ob]in\ 10 – 11 senatori `n viitoarea legislatur\, ceea ce ar fi un procent peste media de 7 – 8% c=t are UDMR `n prezent iar acest lucru ar fi posibil tocmai din cauz\ c\ jude]e mici `n care ponderea popula]iei de etnie maghiar\ este mare vor avea acela[i num\r de senatori ca [i jude]ele mari.
n B\lan: „Pre[edintele Rom=niei a spus foarte clar c\ decizia coali]iei nu coincide cu rezultatul referendumului”
Din c=te se pare, colegiile de deputa]i vor avea o popula]ie cuprins\ `ntre 50 de mii [i 200 de mii de locuitori. De aici [i varianta avansat\ de unii parlamentari suceveni ca num\rul de colegii uninominale s\ fie de [apte, nu de [ase, dar nu este `nc\ nimic stabilit concret. Unul din cei mai influen]i parlamentari suceveni, deputatul democrat liberal Ioan B\lan a recunoscut c\ lucrurile nu sunt `nc\ tran[ate [i, prin urmare, este posibil\ o r\sturnare de situa]ie. ~ntrebat cu privire la dezbaterile din cadrul partidului [i o eventual\ reconfigurare a colegiilor, Ioan B\lan a spus c\ „la Suceava nu au fost ini]iate discu]ii `n interiorul partidului pentru c\ nu avem la baz\ niciun act normativ”. „Deocamdat\ s-a luat o decizie politic\ `n coali]ie, dar nu s-a votat `n Parlamentul Rom=niei”, a declarat Ioan B\lan. El a precizat, `ntrebat fiind, c\ declara]iile recent f\cute de pre[edintele Rom=niei au dus la o anumit\ nuan]are a abord\rilor `n partid iar pe l=ng\ acest lucru mai trebuie avut `n vedere [i pozi]ia celor de la UDMR care este foarte important\ `n cadrul arcului guvernamental. Totodat\, cei din PDL a[teapt\ s\ vad\ care va fi hot\r=rea luat\ `n colai]ie la `nceputul acestei s\pt\m=ni.
Reamintim c\, `n urm\ cu doi ani, prin referendum, rom=nii s-au pronun]at `n majoritate `n favoarea unui Parlament unicameral, cu 300 de ale[i. Partidele politice dezbat `n aceste zile un proiect prin care ar urma s\ se modifice num\rul de parlamentari `n fiecare jude]. USL a propus o variant\ cu 200 de deputa]i [i 100 de senatori, `mp\r]i]i dup\ criterii demografice. Recentele declara]ii ale lui Traian B\sescu care ar fi afirmat c\ propunerea USL este mai apropiat\ de rezultatul referendumului dec=t este propunerea PDL au `nceput s\ dea de g=ndit at=t unor parlamentari ai puterii [i, `n acela[i timp, s\ dea ap\ la moar\ unor membri ai Opozi]iei.
„Pre[edintele Rom=niei a spus foarte clar c\ decizia coali]iei nu coincide cu rezultatul referendumului [i c\, din acest punct de vedere, este mai convenabil\ varianta USL. Lucrurile s-au mai schimbat iar pozi]ia mea este mai nunan]at\ dup\ aceast\ afirma]ie a pre[edintelui”, a spus Ioan B\lan.
n Stan: „Dac\ vor ]ine cont de Traian B\sescu, atunci vor fi de acord cu varianta USL”
~n schimb, veteranul deputa]ilor PSD din Suceava, Ioan Stan, sus]ine c\ de[i partidul pe care `l reprezint\ nu a renun]at la varianta cu parlamentul bicameral cu 300 de membri, decizia apar]ine forma]iunilor politice care alc\tuiesc arcul de guvernare pentru c\ acestea au majoritatea. „Probabil c\ dac\ vor ]ine cont de declara]iile domnului pre[edinte, atunci vor vota proiectul de lege al USL”, a declarat Ioan Stan. El a precizat c\, din punctul s\u de vedere, pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, care este [i prim-vicepre[edinte la nivel na]ional, ar putea s\ aib\ `n vedere [i faptul c\ proiectul coali]iei prin care fiecare jude] va avea doi senatori este dezavantajos pentru Suceava. „Nu este drept ca Suceava, un jude] foarte `ntins [i cu o popula]ie mare, s\ aib\ la fel de mul]i senatori ca [i Covasna, Tulcea sau Br\ila care au o popula]ie mult mai mic\ [i vor avea tot doi senatori”, a declarat Ioan Stan. El a declarat c\ [i `n cazul unei reorganiz\ri a Parlamentului [i a unei reduceri a num\rului ale[ilor, ar trebui `n continuare s\ fie, totu[i, trei senatori pentru jude]ul Suceava, la fel cum [i alte jude]e cu popula]ie mai mare cum sunt Ia[iul, Prahova, Timi[ul sau Doljul vor fi avea un num\r de senatori mai mare dec=t jude]ele mici. Din acest punct s\u de vedere, Ioan Stan este de p\rere c\ proiectul USL ar avantaja jude]ul Suceava. ~n ce prive[te num\rul de deputa]i, el a spus c\ din cuno[tin]ele pe care le are, jude]ul nostru ar avea tot [ase sau [apte mandate, adic\ excact ca `n cazul proiectului politic al celor de la PDL. De men]ionat c\ [i Ioan Stan se `nscrie `n r=ndul celor care cred c\ `n cazul reducerii num\rului de parlamentari cei mai avantaja]i vor fi cei de la UDMR, cel pu]in la Senat unde num\rul de mandate va fi peste procentul real al voturilor pe care l-ar putea ob]ine aceast\ forma]iune politic\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ziua Holocaustului din România, marcată la Muzeul de Istorie Suceava prin expoziția foto-documentară ”NU PUTEM UITA…”

Ziua Holocaustului din România va fi marcată vineri, 7 octombrie 2022, ora 10, la Muzeul …

No comments

  1. eu le recomand sa nu mai faca alegeri deloc, deoarece economia va fi mult mai mare

  2. Poate scapam de toti caci numai pagube avem din urma lor .Poate societatea va gasi alta forma de reprezentare democratica care sa desfiinteze gastile din politica actuala . Pana una -alta , ne bazam pe cei de la DNA .

  3. Ce griji mari! Pentru cate au realizat si astia pentru amaratul asta de judet care este depopulat pe jumatate, ar trebui sa nu mai fie nici urma de boss prin parlament.