Monday , May 20 2024

Jumatate din somerii lunii iulie sunt absolventi de liceu si facultate

N rata [omajului a crescut cu 0,23%, dup\ trei luni `n care sc\zuse, la finalul lunii iulie fiind `nregistra]i `n eviden]ele AJOFM Suceava 19.336 [omeri N din cei 648 [omeri intra]i `n eviden]e luna trecut\, 333 sunt absolven]i ai institu]iilor de `nv\]\m=nt, din care 111 au studii superioare N absolven]ii în vârst\ de minimum 16 ani pot beneficia de o indemniza]ie de [omaj pentru o perioad\ de [ase luni, în cuantum de 255 lei, dac\ se înregistreaz\ la AJOFM
~n decursul unei luni de zile situa]ia pie]ei muncii, care cunoscuse o u[oar\ `mbun\t\]ire `ncep=nd cu luna aprilie, s-a r\sturnat, astfel c\ rata [omajului a crescut cu 0,23%. La finalul lunii iulie a.c., `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava figurau 19.336 [omeri, rata ajung=nd la 7,66%, [i au fost disponibilizate colectiv 26 persoane.
Conform statisticilor, din totalul [omerilor lunii iulie a.c. – 648 persoane, 333 sunt absolven]i de institu]ii de `nv\]\m=nt, din care 111 cu studii superioare, 176 cu studii medii, 46 cu studii gimnaziale [i [coli profesionale. ~n urma prezent\rii situa]iei pie]ei muncii, se pare c\ preconiz\rile reprezentan]ilor AJOFM Suceava s-au adeverit, `n sensul c\ odat\ cu intrarea absolven]ilor de liceu [i facultate `n r=ndul [omerilor suceveni rata a crescut, trendul urm=nd a se p\stra [i `n lunile ce urmeaz\. Chiar dac\ holurile institu]iei nu sunt aglomerate de persoane r\mase f\r\ loc de munc\ `n c\utarea unui sprijin financiar – indemniza]ia de [omaj – agita]ie este `n fiecare zi, dat fiind faptul c\ zeci de dosare sunt depuse `n acest sens la AJOFM Suceava zilnic.
Absolven]ii institu]iilor de înv\]\mânt, în vârst\ de minimum 16 ani, pot beneficia de o indemniza]ie de [omaj pentru o perioad\ de [ase luni, în cuantum de 255 lei, dac\ se înregistreaz\ la AJOFM Suceava, în maximum 60 de zile de la data absolvirii. Drept urmare, [i la finalul lunii august vor fi alte c=teva sute de [omeri absolven]i de liceu [i studii superioare.
Indemniza]ia de [omaj se acord\ dup\ 60 de zile de la data absolvirii, perioad\ în care absolventul beneficiaz\ de servicii gratuite – informare, consiliere, orientare profesional\ – în vederea angaj\rii. Indemniza]ia de [omaj poate fi solicitat\ în cel mult 12 luni de la data absolvirii [i se acord\ o singur\ dat\, pentru fiecare form\ de înv\]\mânt absolvit\. Nu beneficiaz\ de indemniza]ie de [omaj absolven]ii care, la data solicit\rii dreptului, urmeaz\ o form\ de înv\]\mânt.
În situa]ia în care absolventul se încadreaz\ în cursul celor 60 de zile, pe o perioad\ mai mare de 12 luni, cu program normal de lucru, beneficiaz\ de o prim\ de angajare în valoare de 425 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Pacient cu AVC transferat din Centrul Universitar Târgu Mureș, tratat la Spitalul Clinic Județean Suceava. Este al 60-lea caz de AVC la spitalul sucevean în acest an

Un pacient de 70 de ani cu AVC, care reprezenta un caz medical complex, a …