Saturday , October 1 2022

Jumatate din candidatii inscrisi pentru a sustine examenul de suplinire au absentat

Din cei 490 de candida]i `nscri[i ini]ial pentru concursul din 4 august, s-au prezentat la examen doar 241 u dintre ace[tia 27 s-au retras din s\lile de examen, imediat cum au v\zut subiectele u nu a fost semnalat nici un caz de tentativ\ de fraudare a examenului u pentru a ocupa un post de suplinitor, un candidat trebuie s\ ob]in\ la acest concurs minim nota 5 t
Pentru ocuparea celor 585 de posturi netitularizabile vacante, s-au `nscris ini]ial un num\r de 490 de candida]i care urmau s\ sus]in\ examenul, ieri, 4 august, `ncep=nd cu orele 10:00, la Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” din Burdujeni.
Dat fiind faptul c\ în acest an a fost introdus\ proba scris\ [i c\ au fost luate m\suri antifraud\ severe prin montarea de camere de supraveghere, ieri s-a înregistrat o prezen]\ sub a[tept\ri la examenul scris pentru suplinitori califica]i. Cu adev\rat interesa]i de ocuparea unui post de suplinitor `n sistemul de `nv\]\m=nt sucevean s-au dovedit a fi doar 241 de candida]i, acesta fiind num\rul celor prezen]i pentru a sus]ine teza.
Probleme au `nt=mpinat 26 de examina]i care s-au sim]it cople[i]i de nivelul de dificultate al subiectelor elaborate de MECTS, drept urmare ace[tia au p\r\sit s\lile de examinare imediat, pred=nd tezele  aproape goale. Un alt candidat a p\r\sit sala de examen sub pretextul unor probleme de s\n\tate.
585 de posturi netitularizabile sunt vacante la nivelul jude]ului Suceava dintre care 356 cu norm\ `ntreag\ cu 16-25 ore pe s\pt\m=n\ iar celelalte sunt incomplete cu 4-17 ore pe s\pt\m=n\. Majoritatea candida]ilor s-au `nscris pentru a ocupa un post de suplinitor `nv\]\tor, educator, pentru a preda rom=na sau matematic\. Pentru suplinitre necalificat\ s-au `nscris pentru a sus]ine examenul 22 de candida]i, care au fost evalua]i prin intermediul unui interviu [i al unei probe scrise. Concursul a avut loc la Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”. “Din cei 22 de candida]i, unul singur a picat evaluarea. Ace[tia sunt `n curs de calificare, urm=nd cursurile unei institu]ii de `nv\]\m=nt. Ei pot profesa doar `n unit\]i [colare din mediul rural, remunera]ia fiind destul de mic\”, a precizat Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt `n cadrul Inspectoratului {colar al Jude]ului Suceava.
Pentru a ocupa un post de suplinitor, un candidat trebuie s\ ob]in\ la acest concurs minim nota 5. Cadida]ii care au promovat concursul de titularizare cu medii între 5 [i 6,99 vor avea prioritate la repartizare. Dup\ ce ace[tia vor fi repartiza]i, vor urma candida]ii promova]i la concursul pentru suplinitori din 4 august. Evaluarea tezelor candida]ilor suceveni se va face `n [apte centre na]ionale din jude]ele Bucure[ti, Cluj, Prahova, Bra[ov, Sibiu, V=lcea [i Arge[.
Rezultatele finale vor fi afi[ate în 11 august
La concursul de suplinitor s-au înscris candida]ii care nu au participat la concursul de titularizare sau care nu au promovat respectiva sesiune. De asemenea, candida]ii care au fost elimina]i la concursul din 13 iulie pentru fraud\ sau tentativ\ de fraud\ nu au putut participa la testarea din 4 august, `ns\ `n Suceava s-a `nregistrat un singur caz de acest gen. Pentru a elimina orice tentativ\ de a intra în sistemul de educa]ie a celor care nu pot ob]ine la un concurs minimum 5, Ministerul Educa]iei a modificat structura concursului de suplinitor, înlocuind proba oral\ cu una scris\.. Orele r\mase neocupate vor putea fi acoperite, prin plata cu ora, de c\tre cadre didactice titulare din unitatea de înv\]\mânt, cadre didactice asociate sau pensionate.
La nivel na]ional, aproximativ 19.500 de candida]i au fost înscri[i pentru  concursul de suplinitor organizat joi, 4 august. Rezultatele vor fi afi[ate în 8 august, iar contesta]iile pot fi depuse în perioada 8-9 august. Rezultatele finale vor fi afi[ate în 11 august. (Adelina TALPALARIU)
 
 
 

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …