Friday , December 2 2022

Judetul Suceava, ravasit de vijelii

Dac\ `n zona de munte, v=ntul puternic de s=mb\t\ s-a mul]umit cu c=]iva copaci dobor=]i, c=nd a ie[it la [es, [i-a ar\tat adev\rata putere n sute de arbori sco[i din r\d\cin\, sute de imobile cu acoperi[urile smulse, sute de hectare de culturi agricole distruse iremediabil
Pe parcursul zilei de s=mb\t\, `n tot jude]ul Suceava s-au semnalat mai multe fenomene meteo extreme, precum furtuni cu ploi toren]iale, desc\rc\ri electrice, c\deri de grindin\ [i intensific\ri de v=nt, fenomene anun]ate de metorologi `nc\ de vineri sear\. Vijelia s-a manifestat, f\r\ prea mult\ vigoare, la Cium=rna [i Moldovi]a, unde a r\sturnat c=]iva copaci pe carosabil. A trecut muntele [i `nt\rit\, s-a n\pustit peste Sucevi]a, unde a r\sturnat al]i arbori peste drumurile care duc c\tre cabanele turistice din zona {oarecu. O arip\ a furtunii s-a extins `n partea de nord, unde un fulger a aprins o [ur\, la Straja.
Adev\rata putere a furtunii s-a dezl\n]uit `ns\ `n partea de [es a jude]ului. Arbori vechi de zeci de ani de pe marginea [oselelor au c\zut [i au `ntrerupt circula]ia, al]ii s-au pr\v\lit peste re]elele de alimentare cu energie electric\ distrug=ndu-se [i pe acestea. Acoperi[urile a sute de case [i a mai multor institu]ii publice au fost luate de v=nt iar produc]ia agricol\ pe care se bazau agricultorii din mai multe localit\]i ale jude]ului a fost distrus\ de grindina ce a `nso]it v=ntul, ploaia [i fulgerele.
N drumuri de acces `ntre mai multe localit\]i, blocate de copacii c\zu]i
~n diferite intervale de timp, drumurile de acces `ntre mai multe localit\]i din jude] au fost blocate, p=n\ la interven]ia pompierilor. Astfel,  drumul de acces dintre Mili[\u]i [i Iaslov\] a fost blocat mai multe ore pe ambele sensuri de copacii c\zu]i iar drumul dintre Moldovi]a spre Ciumârna a fost de asemenea blocat dup\ ce peste acesta au c\zut patru brazi.
Durmurile  au mai fost blocate din cauza copacilor c\zu]i pe partea carosabil\ [i între localit\]ile D\rm\ne[ti [i Costi[a, dar [i pe strada Traian Vuia din cartierul I]cani al municipiului Suceava, precum [i  în localit\]ile Todire[ti, Ad=ncata, D\rm\ne[ti, Mili[\u]i, Iaslov\], D\nila. În F\lticeni un stâlp de electricitate s-a rupt [i a c\zut pe carosabil.
În localitatea Mitocu Dragomirnei, din cauza vântului puternic s-au rupt firele de înalt\ tensiune de la re]eaua de tranport a energiei [i au c\zut pe sol iar la Mitoca[ un st=lp de electricitate a c\zut, firele acestea put=nd aprinde un copac aflat în apropiere [i o cas\ de locuit. Un copac a c\zut peste dou\ autoturisme în municipiul  Suceava pe strada Curtea Domneasc\, `n parcul din spatele hotelului Central.
La incendiul din localitatea Straja, care a izbucnit din cauza unui tr\snet, au ars ad\postul de animale [i depozitul de furaje dar a fost salvat\ casa de locuit, animalele din ad\postul de animale [i dou\ case vecine.
În localitatea Mili[\u]i aproximativ zeci de acoperi[uri ale construc]iilor au fost afectate de furtun\ [i mai mul]i copaci au blocat drumurile din localitate.
N  opt comune din jude], cele mai afectate de vijelie
Prefectura Suceava a f\cut ieri un bilan] a pagubelor produse s=mb\t\ de furtunile care s-au ab\tut asupra jude]ului.
Reprezentan]ii Prefecturii au explicat c\  furtuna a cuprins localit\]ile jude]ului de la vest spre est [i a produs pagubele cele mai însemnate în localit\]ile din zona central\ situate pe axa delimitat\ de municipiile Suceava [i R\d\u]i.
Afectate `n mod deosebit de fenomenele meteorologice au fost comunele  Adâncata, D\rm\ne[ti, H\n]e[ti, Mitocu Dragomirnei, Todire[ti, Gr\nice[ti, Mili[\u]i, Moldovi]a, cele mai multe pagube la gospod\riile popula]iei `nregistr=ndu-se `n satele comunei Gr\nice[ti – Gura Solcii, Slobozia, Iacobe[ti, Rom=ne[ti.
Prefectul Jude]ului Suceava, domnul Sorin Arcadie a declarat c\   bilan]ul pagubelor este însemnat iar cuantificarea valoric\ a acestora se va face `n zilele urm\toare. Cert este c\ au fost avariate un num\r de 351 de locuin]e `n cele opt comune mai sus amintite dar [i un bloc în comuna Todire[ti. La aceste imobile au fost afectate în principal acoperi[urile. Un num\r de 64 de anexe gospod\re[ti au fost de asemenea distruse de vijelie. Au r\mas f\r\ acoperi[uri, total sau par]ial, patru unit\]i [colare afectate, respectiv Gr\dini]a D\rm\ne[ti, {coala cu clasele I-IV Slobozia, {coala I-VIII Rom=ne[ti [i {coala I-VIII Iacobe[ti.
N 3.452 de hectare de culturi agricole distruse de grindin\
Conform estim\rilor f\cute, pe o suprafa]\ de 3452 ha de terenuri arabile au fost distruse culturile agricole de grindina care a `nso]it vijelia [i ploaia toren]ial\.
Dou\ diguri de balast au fost afectate în comuna Moldovi]a dar [i drumuri comunale pe o lungime de 74 de kilometri au fost deteriorate, prin sp\larea suprafe]ei de rulare. Au mai fost afectate dou\ poduri, 21 de pode]e [i o punte pietonal\; [ase st=lpi electricide medie tensiune [i 11 st=lpi de joas\ tensiune au fost rup]i. Au fost sco[i din r\d\cin\ de vijelie 450 de arbori.
n cod galben `n continuare, inclusiv ast\zi
În ceea ce prive[te alimentarea cu energie electric\ a localit\]ilor, ieri dup\ amiaz\ mai existau 67 de deranjamente, din care 54 colective [i 13 individuale, fiind afecta]i aproximativ 400 consumatori casnici. Pentru remedierea avariilor, E-ON Electrica a intervenit cu  un num\r de 28 de echipe operative,  care ac]ioneaz\ pentru reluarea furniz\rii energiei electrice. Comitetele locale pentru Situa]ii de Urgen]\ din localit\]ile afectate, cât [i grupele operative din cadrul ISU Suceava, au intervenit pentru degajarea arborilor c\zu]i pe drumurile publice, cât [i pentru reluarea tuturor activit\]ilor în condi]ii normale. Sorin Arcadie Popescu, prefectul jude]ului Suceava atrage aten]ia autorit\]ilor locale s\ monitorizeze în continuare evolu]ia fenomenelor meteorologice, având în vedere c\   suntem sub aten]ionare cod galben, inclusiv pentru ziua de ast\zi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …