Thursday , July 25 2024

Judetul Suceava, pe locul 15 in privinta diminuarii numarului de someri la nivel teritorial

La nivel teritorial, num\rul de [omeri a cunsocut o cre[tere care este vizibil\ `n 11 jude]e, [i anume: `n jude]ele Olt ( cu 513 persoane), Harghita (cu 441 persoane), Bistri]a (cu 285 persoane), D=mbovi]a (cu 258 persoane), Mure[ (cu 235 persoane) [i Constan]a (cu 233 persoane). Totodat\, `n 30 de jude]e din ]ar\ [i `n municipiul Bucure[ti s-a `nregistrat o sc\dere considerabil\ a num\rului de [omeri. Astfel, cele mai relevante sc\deri au fost surprinse `n jude]ele: Hunedoara (2.611 persoane), Prahova (2.589 persoane), Dolj (1.883 persoane), Teleorman (1.718 persoane), Vaslui (1.446 persoane) [i Mehedin]i (1.369 persoane), iar `n municipiul Bucure[ti num\rul de [omeri a sc\zut cu 3.151 persoane. Printre jude]ele `n care s-au `nregistrat diminu\ri ale ratei [omajului [i, inclusiv, a num\rului total de [omeri este [i jude]ul Suceava. Astfel, num\rul de [omeri a sc\zut cu 667 persoane, iar rata [omajului, `nregistrat\ `n luna octombrie a acestui an, a fost de 7,46 %. ~n acela[i timp, directorul Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava, Aurelia Foc[a, a declarat c\ jude]ul Suceava se afl\ la un nivel mediu, pe un veritabil loc 15, `n privin]a sc\derii num\rului de [omeri la nivel teritorial. Jude]ele cu cea mai mare pondere a [omerilor neindemniza]i, `n num\rul total de [omeri sunt: Teleorman (63,84 %), Gala]i (62,67 %), Vrancea (62,62 %), Vaslui (61,54 %) [i Ia[i (61,28 %). ~n ceea ce prive[te rata [omajului la nivel teritorial, aceasta a cunoscut o cre[tere `n zece jude]e, [i anume: `n Harghita cu 0,33 %, `n Olt cu 0,29%, `n Bistri]a cu 0,21 %, `n C\l\ra[i cu 0,13 % [i D=mbovi]a cu 0,12 %. Sc\deri ale ratei [omajului se `nregistreaz\ `n 30 de jude]e [i `n municipiul Bucure[ti. Cele mai importante sc\deri se `nregistreaz\ `n Hunedoara cu 1,28 %, `n Covasna cu 1,26 %, `n Mehedin]i cu 1,10 %, `n Teleorman cu 0,99 %, Vaslui cu 0,89 %, iar `n municipiul Bucure[ti cu 0,29 %. Nivelul minim al ratei [omajului, `n luna octombrie 2010, se `nregistreaz\ `n municipiul Bucure[ti cu un procent de 2,69 %. Amplitudinea dintre nivelul de maxim [i cel de minim al [omajului (8,87 %) este mai mic\ cu 0,87 % dec=t cea din luna precedent\ (9,74 %) datorat\ sc\derii nivelului de maxim de]inut `n luna aceasta de jude]ul Vaslui. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …