Tuesday , November 29 2022

Judetul Suceava, locul trei pe tara, ca numar de locuinte nou construite

N `n ciuda crizei, `n jude]ul nostru s-au finalizat `n ultimii trei ani peste 11.300 de locuin]e, majoritatea din investi]ii private N doar zona Bucure[ti –  Ilfov [i jude]ul Cluj a `nregistrat  un num\r mai mare de locuin]e terminate `ncep=nd cu anul 2008 n
Jude]ul Suceava se situeaz\ `n ultimii ani pe primele locuri la nivel na]ional `n ceea ce prive[te num\rul de locuin]e construite.
Conform ziarului Financiarul, care preia date furnizate de Institutul Na]ional de Statistic\, `ncep=nd din anul 2008, la nivel na]ional s-a `nregistrat o sc\dere constant\ a num\rului de locuin]e terminate, cea mai mare descre[tere `nregistr=ndu-se `n  jude]ele Arad, Sibiu [i Cluj, sc\derea acestui indicator ajung=nd `n trei ani, p=n\ la 66%.
Conform analizei f\cute de Financiarul,  interesul pentru construc]ii noi s-a diminuat mai pu]in `n zonele turistice – Valea Prahovei, Bra[ov, Constan]a [i Suceava.
Zona  Bucuresti-Ilfov, jude]ele Cluj [i Suceava – se afl\ `n top trei al jude]elor cu cele mai multe locuin]e nou construite.
Potrivit datelor statistice, regiunea Bucure[ti – Ilfov, `mpreun\ cu jude]ele Cluj [i Suceava au dominat `n ultimii trei ani topul na]ional `n ceea ce prive[te locuin]ele nou terminate.
Astfel, `n intervalul 2008-2010, `n cele trei zone s-au construit 53.000 de unit\]i locative, echivalentul volumului de locuin]e  construit anual `n toat\ ]ara, potrivit calculelor ,,Fin.ro”, bazate pe datele Institutului National pentru Statistic\ (INS). Datele furnizate de INS nu se pliaz\ de estim\rile f\cute anterior, c=nd se preconiza c\ numai `n Bucure[ti ar fi urmat s\ se construiasc\ peste 100.000 de unit\]i locative [i `ntre 5000 [i 12.000 `n fiecare dintre marile ora[e din ]ar\ – Cluj Napoca, Timi[oara, Ploie[ti, Bra[ov, Ia[i sau Constan]a. ~n fapt, din num\rul de locuin]e preconizate, doar 8% din ceea ce au promis dezvoltatorii din Bucure[ti s-a realizat [i numai 30% `n medie, `n celelalte ora[e mari din ]ar\.
Proiectele reziden]iale au au c\p\tat, la suceava [i `n `ntreaga ]ar\ un av=nt deosebit `n anul  2006, `n 2007 [i `n prima jum\tate a anului 2008. ~n acel interval, foarte mul]i dezvoltatori, din ]ar\ [i din str\in\tate au intrat pe  pia]a imobiliar\ rom=neasc\. Au fost atunci cump\rate terenuri, s-au proiectat cartiere noi, inclusiv `n Suceava, pentru sute de mii de locuitori. Se miza pe programul “Prima Cas\”,  care s\ pun\ la dispozi]ia tinerilor credite avantajoase pentru achizi]ionarea de apartamente. C=nd creditarea a fost limitat\, criza v=nz\rilor de locuin]e a pus `n a[teptare cele mai multe proiecte.
Anali[tii Cushman&Wakefield sunt de p\rere c\ proiectele de dezvoltare imobiliar\ nu vor putea fi repornite `nainte ca stocul deja existent al locuin]elor vacante s\ fie absorbit.
Zonele `n care criza a aplicat cele mai cumplite lovituri sunt jude]ele Arad, Sibiu [i Cluj, conform datelor INS. Aici contrac]ia sectorului de constructii rezidentiale a consemnat rate variind `ntre 55% si 66%. Sc\derea-record la nivel na]ional a num\rului de locuinte finalizate s-a consemnat la Arad, unde anul trecut s-au construit cu 66,4% mai pu]ine locuin]e comparativ cu anul 2008. La Sibiu contractia a fost de 63,5%, iar in judetul Cluj, de 55,9%.
Conform aceleia[i statistici, interesul pentru construc]ii noi nu s-a diminuat  pe Valea Prahovei,  Brasov, Constan]a [i Suceava.
Conform ultimelor date furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, `n trimestrul IV al anului  2010 au fost terminate `n jude] un num\r de 1005 locuin]e, cu 97 locuin]e mai pu]ine fa]\ de trimestrul III 2010  [i cu 624 locuin]e mai pu]ine fa]\ de trimestrul IV 2009 (-38,3%).
Ponderea cea mai mare a locuin]elor terminate în trimestrul IV al anului trecut  a fost în mediul rural, 770 locuin]e, reprezentând 76,6% din totalul locuin]elor, num\rul lor fiind în cre[tere cu 9,8% fa]\ de trimestrul III 2010 [i în sc\dere cu 6,7% fa]\ de trimestrul IV 2009.
~n mediul urban au fost terminate 235 locuin]e, num\rul lor fiind în sc\dere cu 41,4% fa]\ de trimestrul III 2010 [i cu 70,8% fa]\ de trimestrul IV 2009.
Analiza pe surse de finan]are relev\ faptul c\, în trimestrul IV 2010, 6,4% din total locuin]e terminate au fost realizate din fonduri publice [i 93,6% au fost realizate din fonduri private, respectiv din fondurile proprii ale persoanelor juridice [i fizice.
~n anul 2010 comparativ cu anul precedent, num\rul locuin]elor terminate în jude]ul Suceava a sc\zut cu 15,4%. Analiza pe medii de reziden]\ relev\ faptul c\ num\rul locuin]elor terminate în cursul anului 2010 fa]\ de anul 2009 a sc\zut cu 35,5% în mediul urban în timp ce în mediul rural num\rul lor a crescut cu 1,7%. (N. RO{CA)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …