Jocul dintre “Alb si Negru”, pus in scena in cadrul Balului Bobocilor de la “Arte”

reportersite
25 octombrie 2012, 22:37

Miercuri sear\ a fost r=ndul liceenilor de la Colegiul de Art\ ”Ciprian Porumescu” s\-i primeasc\ `n r=ndurile lor pe bobocii claselor a IX-a, `n cinstea c\rora au organizat Balul Bobocilor 2012 u liceenii care au performat pe scen\ au antrenat permanent publicul `n iure[ul veseliei [i al distrac]iei, momentele muzicale, umoristice sau de dans fiind bine primite de public u opt perechi au intrat `n cursa dob=ndirii titurilor de Miss [i Mister, titluri pentru care au fost supu[i la o serie de probe, ce au fost trecute cu brio de cei mai mul]i dintre competitori u distinc]iile mult r=vnite au mers c\tre Vlad Pi[ta [i Bianca Sumanariu

 

Pentru c\ `n fiecare toamn\ elevii liceelor sucevene obi[nuiesc s\ `i primeasc\ `n r=ndurile lor pe bobocii de clasa a IX-a, miercuri sear\, a fost r=ndul “arti[tilor” de la Colegiul „Ciprian Porumbescu” s\-i `nt=mpine a[a cum se cuvine pe cei ce abia au intrat `n r=ndul liceenilor.
De[i un spectacol plin de culoare, jocul dintre „Alb [i Negu” a fost laitmotivul `n jurul c\ruia liceenii [i-au organizat momentele iar atmosfera distins\, elegan]a [i bunul gust au fost asigurate de decorul aparte [i costumele realizate, `n mare parte, doar `n cele dou\ nonculori. Opt perechi de bobocei au intrat `n cursa dob=ndirii titlului de Miss [i Mister Boboc 2012, pe parcursul a mai bine de trei ore, ace[tia trebuind s\ demonstreze juriului [i publicului c\ merit\ `ntr-adev\r s\ ob]in\ titlul mult r=vnit.
ar pentru ca juriul s\ poat\ delibera în mod corect, concuren]ii aspiran]i la titlul de Miss [i Mister au preg\tit, pentru `nceput, o scurt\ prezentare, unde, sub masca unui personaj, fiecare [i-a consemnat calita]ile, defectele, n\zuin]ele, pasiunile [i alte `nsu[iri prin care au `ncercat s\ se eviden]ieze de ceilal]i competitori.
Pe parcursul `ntregii prezent\ri, concuren]ii au `ncercat s\ `ntruchipeze ipostaze celebre ale jocului dintre alb [i negru. Astfel c\, pe scena s\lii de spectacole a Casei de Cultur\ ai defilat regele [i regina [ahului, pisica alb\, pisica neagr\, `nger [i demon, leb\da neagr\, Charlie Chaplin sau Michael Jackson.
C=t prive[te momentele artistice preg\tite de liceeni, elevii colegiului au f\cut cinste liceului `n cadrul c\ruia `nva]\, ace[tia dovedindu-[i talentele pe parcursul unei suite generoase de momente. Au dovedit-o pentru `nceput elevele Georgiana G\itan [i Silvia Volova]i, aceasta din urm\, acompaniat\ doar de chitar\, oferind un moment deosebit publicului care a acompaniat-o pe durata ambelor piese interpretate de elev\.
De la muzica clasic\ a unui cvartet la pantomime savoroase
Cu toate c\ cei care au intrat `n cursa dob=ndirii titlului de Miss [i Mister au `mp\rt\[it pentru prima dat\ experien]a unui bal al bobocolor, ace[tia s-au descurcat considerabil la probele la care au fost supu[i, dovedind c\ sunt spontani, `ndem=nateci [i c\ st\p=nesc bine chestiuni de cultur\ general\. De toate aceste atuuri s-au folosit concuren]ii `n cadrul probei de perspicacitate, unde au fost nevoi]i s\-[i dovedeasc\ creativitatea [i dib\cia pentru a `mpacheta un cadou, a face un nod la cravat\, a realiza origami, diverse fonde sau pentru a ansambla un puzzle.
Dup\ proba haioas\ propus\ de organizatori a venit momentul cvartetul Spring, coordonat de prof. Florin Ungureanu, s\ `nc=nte publicul cu Enterteiner [i Summer Blue.
Publicul a recompensat cu aplauze [i momentul oferit de colegii lor din clasa a XII-a C, care au expus o parodie, un moment plin de umor savuros, gustat\ din plin de auditoriul prezent, rivalitatea b\ie]i pentru o fat\ fiind un alt num\r ce s-a dovedit a fi pe gustul colegilor din sal\ care le-au apreciat prin aplauze performan]a de pe scen\.
Proba de dans la care au fost supu[i concuren]ii a presupus c=teva momente de Rock and roll [i muzica popular\ [i, cu toate c\ dansul nu s-a dovedit a fi punctul forte al competitorilor, sus]in\torii din sal\ nu au `ncetat s\-[i aclame favori]ii pe durata perfoman]ei acestora.
C=ntecul popular i-a f\cut pe liceeni s\ `ncing\ hore moldovene[ti `n sala de spectacol
Pentru c\ momentele muzicale alese de organizatori s\ mul]umeasc\ pe fiecare din cei ce au asistat la spectacol, din program nu puteau lipsi nici numerele de folk. ~ndruma]i de prof. Valentin Iano[, membrii grupului vocal instrumental Simbol au interpretat f\r\ cusur, `ntr-o cooronare perfect\ [i plin\ de sensibilitate, trei `ndr\gite melodii.
Ego Maniacs, Black and Blue [i dansul ]ig\nesc au antrenat to]i spectatorii `n iure[ul distrac]iei [i al veseliei.
Frumuse]ea c=ntecului [i a dansului popular rom=nesc a fost redat\ de un grup de muzic\ popular\ din cadrul colegiului ce a fost acompaniat de trei talenta]i soli[ti vocali, sala de spectacol a Casei de Cultur\ vibr=nd pre] de c=teva zeci de minute pe ritmuri de dans [i muzic\ popular\, elevii de pe scen\ reu[ind s\ anime `ntreg auditoriul. Mai mult de at=t, spectatorii liceeni `ncins hore moldovene[ti `n sala de spectacol.
Pentru final, competitorii concursului de Miss [i Mister au revenit pe scen\ pentru o prob\ a elegan]ei [i a rafinamentului, respectiv proba de vals.
Profii de la T-Jazz, aprecia]i de discipolii lor
Profesioni[ti at=t prin profesia pe care o exercit\ c=t [i prin standardul impus `n zona muzical\, profii de la T-Jazz `mpreun\ cu Paula Ghivirig\ au dovedit c\ `[i merit\ notorietatea de care au parte pe plan local [i nu numai.
~ntr-o ]inut\ ce trimitea mai cur=nd c\tre o alt\ zon\ dec=t cea artistic\, solisita a interac]ionat cu sala de spectatori pe întreaga durat\ a showlui, iar piesele interpretate, hituri ale pie]ei muzicale rom=ne[ti [i nu numai, au reprezentat garanturi ale unei performan]e reu[ite.
Vlad Pi[ta [i Bianca Sumanariu- cei mai frumo[i boboci ai Colegiului de Art\
“Arti[tii” de la Ciprian Porumbescu au urm\rit p=n\ la sf=r[it `ntreagul spectacol oferit de cei de la „T-Jazz”, performan]\ lor culmin=nd cu anun]area c=[tig\torilor titlurilor de Miss [i Mister, anun] care a electrizat `ntreaga sal\.
Miss Dance a fost desemnat\ Bianca Tudor iar premiul de Mister a mers c\tre Cosmin Croitor. Cosmina Mandiuc a fost r\spl\tit\ cu premiul Special din partea sponsorului Oriflame.
Locul III a fost adjudecat de Elena Rotar [i Petri[or Ro[u, iar Locul II a fost ob]inut de Iuliana Cern\u]ean [i Gabriel Tofan.
Titlurile de Miss [i Mister Boboc al Colegiului de Art\ “Ciprian Porumbescu” 2012 i-au fost `nm=nate Bianc\i Sumanariu [i lui Vlad Pi[ta.
În alegerea celei mai frumoase boboci]e [i a celui mai prezentabil bobocel a contribuit juriul format din profesori [i elevi ai colegiului [i reprezentan]i ai sponsorilor.
Liceenii au continuat distrac]ia `ntr-un club sucevean, la fel de veseli [i plini de energie. (Adelina TALPALARIU)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. uichilix 27/10/2012 la ora 18:05 -

    Pacat ca nu pomeniti nimic si despre profesorii diriginti aflati in spatele acestor copii talentati… TREBUIAU AMINTITI!