Monday , April 15 2024

Joc si voie buna, la a doua editie a Festivalului „Tara Fagilor, in Moldova lui Stefan cel Mare”


N amatorii de sport, mu[chi [i lucratul lemnului au avut ocazia de a participa la a treia etap\ a campionatului jude]ean al t\ietorilor de lemne, concurs c=[tigat de Popescu Ionel, din Putna, `nving\tor [i `n celelalte dou\ etape precedente, de la Suceava [i Gura Humorului n manifestarea a fost marcat\ de un eveniment foarte trist – `ncetarea din via]\ a Eric\i Croitoru, membru important al comunit\]ii, preoteas\ [i profesoar\ de muzic\ [i religie, membr\ activ\ a Asocia]iei pentru Dezvoltare Local\ Putna
S=mb\t\ ,11 septembrie a.c., a avut loc cea de-a doua edi]ie a Festivalului „}ara Fagilor, `n Moldova lui {tefan cel Mare”, realizat\ de c\tre Prim\ria Putna `n parteneriat cu Asocia]ia pentru dezvoltare local\ Putna.
Acest eveniment a debutat cu o parad\ a portului popular, la care au participat at=t putnenii, c=t [i ceilal]i participan]i, `mpreun\ cu c\l\re]i [i o calea[c\. Programul artistic a fost deschis de corul comunei Putna, dirijat de Doina Fodor, urmat de Iustin Burl\ cu „Concert de clarinet `n si bemol” [i cu dou\ piese interpretate de Alexandra Dan. De asemenea, din partea comunei Putna a mai interpretat [i un grup vocal de copii, instruit de `nv\]\toarele Georgeta B`cu, Paraschiva Boghean, Aurica Chidove] [i Daniela Zuba[.
Organizatorii au avut pl\cerea de a avea al\turi [i Ansamblul artistic de c=ntece [i jocuri „Str\j\ncu]a” din Straja, cu un program intitulat „A[a-i via]a omului”, precum [i Grupul vocal de la Bilca [i „Ansamblul Vicoveanca” de la Vicovu de Sus, Laura, cu programul s\u „C=ntec, joc [i voie bun\”, `nso]it de o interpret\ de la Sucevi]a.
Cu prilejul manifest\rii, Prim\ria Putna [i Asocia]ia au dorit s\ onoreze trei cet\]eni deosebi]i: Elena Andrie[, cea mai `n v=rst\ localnic\, de 91 ani, [i pe Vasile Andrie[, care va `mplini 100 ani pe 15 decembrie 2010, cel mai v=rsnic om din comun\, dar [i pe Mircea Andrie[, cel mai longeviv corist din Putna, av=nd v=rsta de 87 ani.
De asemenea, au participat [i me[teri populari at=t din Putna, c=t [i din alte sate, care au demonstrat `nc\ o dat\ c=te lucruri minunate pot realiza: tr\istu]e, icoane, cojoace [i c\m\[i, p\pu[i cu costume na]ionale, cu[me [i ou\ `ncondeiate (un artizan de la Putna va participa la sf=r[itul lunii la Salonul Interna]ional al Oului Decorat de la Montamise, Fran]a).
N programul manifest\rii a fost scurtat din cauza `ncet\rii din via]\ a unui membru activ al Asocia]iei pentru Dezvoltare Local\ Putna
Amatorii de sport, mu[chi [i lucratul lemnului au avut ocazia de a participa la a treia etap\ a campionatului jude]ean al t\ietorilor de lemne, concurs c=[tigat de Popescu Ionel, din Putna, `nving\tor [i `n celelalte dou\ etape precedente, de la Suceava [i Gura Humorului. Locul doi a fost ocupat de Gheorghe Ioancea [i locul trei de Manasoi Vasile.
Organizatorii concursului, Nord Arena Club, ForGarden, Terra Silva For All, au dat o men]iune special\ pentru ocupantul locului patru, Florin Bejenariu. Rapiditatea [i precizia au fost criteriile de departajare ale concuren]ilor.
Cei doi participan]i la concursul de sculptur\ `n lemn, Gheorghe Ioancea din Putna [i Gabriel C=rleanta, au primit premiul `nt=i „ex aequo”, juriul neput=nd s\-i departajeze.
Concursul de skandenberg a fost c=[tigat de cel mai t=n\r concurent, Dumitru Ni]u, din Gura Putnei, locul al doilea fiind ocupat de Florin Burlic\, iar locul III de Ioancea Ionu] [i Vasile Burlic\.
Ansamblul celor trei probe sportive [i artistice a fost organizat sub egida Direc]iei Jude]ene pentru Sport [i Cultur\. Fanfara de la Calafinde[ti a `ncheiat s=mb\t\ dup\ amiaz\ manifest\rile celei de-a doua edi]ii a Festivalului de la Putna. Ini]ial, organizat\ pe 2 [i 3 iulie, perioad\ a inunda]iilor care au afectat profund jude]ul nostru, aceast\ manifestare local\ a fost din nou marcat\ de un eveniment foarte trist pentru putneni. Este vorba de `ncetarea din via]\ a celei care a fost Erica Croitoru, membru important al comunit\]ii, preoteas\ [i profesoar\ de muzic\ [i religie, membr\ activ\ a Asocia]iei pentru Dezvoltare Local\ Putna. Ea a fost unul din organizatorii edi]iei de anul precedent, care a trudit mult [i anul acesta, a mi[cat sufletele tuturor, iar sfatul ei `n]elept va lipsi membrilor Asocia]iei. De aceea, `n curtea casei parohiale, unde era depus trupul ne`nsufle]it al Eric\i Croitoru, participan]ii locali la manifest\rile de s=mb\t\, dar [i oaspe]ii lor din comunele `nvecinate au ]inut un scurt moment de reculegere `n memoria ei, interpret=nd c=teva c=ntece religioase. Organizatorii au decis, din respect pentru familia acesteia, s\ scurteze programul manifest\rii, urm=nd s\ fie desf\[urat la o alt\ dat\ focul de artificii [i alte activit\]i. (O. S.)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …