Jaf de 3,5 miliarde de lei, din banii mortilor, la Casa de Pensii Suceava

reportersite
27 octombrie 2010, 15:00

N dou\ lucr\toare de la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava au reu[it, `n mai pu]in de doi ani, s\ `[i `nsu[easc\ peste 3,5 miliarde de lei vechi din banii cuveni]i ca ajutoare de deces familiilor pensionarilor care au `ncheiat socotelile cu via]a `n 2009 [i 2010 n constatarea rezult\ dintr-un act de control finalizat luni sear\ de inspectorii Casei Na]ionale de Pensii [i alte Drepturi de Asigur\ri Sociale n cu liste de plat\ falsificate [i inginerii legate de organizarea pl\]ilor c\tre familiile pensionarilor deceda]i, casiera Virginia Hu]anu [i lucr\toarea de la biroul de pl\]i Nicoleta F\rt\i[ au c=[tigat `n mai pu]in de doi ani c=t  al]i func]ionari publici `ntr-o via]\

Pe fondul crizei economice generalizate, al protestelor func]ionarilor publici din Rom=nia legate de diminu\rile salariale din sector, func]ionari publici de la Casa Jude]ean\ de Pensii [i-au permis s\ fure din banii ce trebuiau s\ ajung\ la familiile sucevenilor, ca ajutoare de deces pentru pensionarii care au murit. Mai multe miliarde de lei vechi au intrat din acest fond `n buzunarele a dou\ lucr\toare de la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava. O casier\ – Virginia Hu]anu [i o lucr\toare de la compartimentul de pl\]i ai Casei de Pensii – Nicoleta F\rt\i[, sunt acuzate c\ au sustras din banii destina]i ajutoarelor de deces nu mai pu]in de 3,5 miliarde de lei vechi.

Felul `n care cele dou\ persoane [i-au `nsu[it aceast\ sum\ de-a lungul a mai pu]in de doi ani, rezult\ din nota de constatare privind controlul asupra administr\rii mijloacelor b\ne[ti din cadrul casieriei Casei Jude]ene de Pensii Suceava, finalizat luni, 25 octombrie a.c..

~n urma controlului realizat, inspectorii Casei Na]ionale de Pensii au f\cut mai multe constat\ri extrem de grave privind func]ionarea acestei institu]ii sucevene care nu `[i reg\se[te `nc\ de la `nfiin]are identitatea la nivel de conducere. Aceast\ situa]ie care s-a repercutat, `n timp, [i `n r=ndul lucr\torilor de r=nd care, ca `ntr-un sat f\r\ st\p=n, au `ncercat [i `n bun\ parte au reu[it s\ pun\ m=na pe miliarde de lei din banii publici destina]i pensionarilor.

N Afacerea mic\ – 367 de milioane de lei vechi, c=[tiga]i din mi[carea unor h=rtii

Nicoleta F\rt\i[, func]ionar\ la ghi[eul compartimentului pl\]i, care primea cereri din partea solicitan]ilor de ajutoare de deces `n vederea pl\]ii, `n unele cazuri, men]iona pe verso-ul certificatului de deces o alt\ dat\ planificat\ pentru plat\. Uneori, aceast\ dat\ se trecea pe o h=rtie anexat\ la certificat. Aceste documente ajungeau la casierie iar acolo se dispunea plata ajutoarelor de deces pentru urma[ii pensionarilor mor]i. Pe statele de plat\ `ns\, ace[tia figurau la o dat\ anterioar\ celei planificate [i `n acest fel s-au `ntocmit ordonan]\ri de plat\  `n vederea ridic\rii banilor `n valoare mai mare dec=t cea care `n realitate se pl\tea. Diferen]a se `ncasa de func]ionarele implicate `n afacere. ~n acest fel, s-au ridicat `n plus  367 de milioane de lei vechi. De re]inut c\ statele de plat\ [i ordonan]\rile au fost `ntocmite [i prezentate serviciului financiar – contabilitate din cadrul Casei Jude]ene de Pensii de c\tre Nicoleta F\rt\i[. C=nd inspectorii Casei Na]ionale de Pensii au c\utat statele de plat\ prin care au fost ridicat\ suma amintit\ `n casieria institu]iei, acestea nu au mai fost de g\sit.

N Casiera `[i asum\ vina, fosta partener\ de “afaceri” o scald\, pun=nd totul pe seama aglomera]iei

Situa]ia cea mai grav\ s-a constatat `ns\ `n alt plan al ac]iunii de sustragere a banilor de c\tre cele dou\ lucr\toare de la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava.

Din verific\rile f\cute, a rezultat c\ `n multe cazuri, `n lunile septembrie [i octombrie a.c., c=t [i `n lunile februarie [i decembrie 2009, datele de identificare  – seria [i num\rul din buletin de pe statele de plat\ pentru ajutoarele de deces erau fictive iar semn\turile de pe statele de  plat\ nu corespundeau cu cele din cereri. ~n plus, datele de identificare de pe statul de plat\ predat `n contabilitate cu semn\turile solicita]n]ilor nu corespundeau cu cele g\site asupra casierei, ceea ce a dus la concluzia c\ [i acestea erau false.

Nicoleta F\rt\i[ a explicat c\ astfel de erori s-au produs “din cauza aglomera]iei”, c=nd casiera Hu]anu o ruga s\ o ajute [i `i aducea bani la ghi[eu s\ pl\teasc\ persoanele aflate la r=nd iar cei care ridicau banii erau trecu]i pe o list\ cu datele lor de identitate, care erau ulterior predate casierei.

Departe de adev\r explica]ia Nicoletei F\rt\i[, `n condi]iile `n care casiera Virginia Hu]anu a recunoscut c\ la data de 16 octombrie a.c., din casieria unit\]ii lipsesc 3,5 miliarde de lei vechi, care provin din sustragerea sistematic\ a unor sume de bani din ajutoarele de deces. Hu]anu a precizat c\ `n mecanismul prin care s-au sustras banii a fost implicat\ [i Virginia F\rt\i[ care ad\uga pe statele de plat\ pentru ajutoarele de deces un num\r de persoane din program\ri viitoare. Pentru aceste ridic\ri de sume, Virginia Hu]anu a `ntocmit eviden]e pe un caiet sau pe alte foi de h=rtie. Casiera Hu]anu, care [i-a recunoscut vina, [i-a dat de altfel demisia s\pt\m=na trecut\. Ea a spus inspectorilor veni]i `n control c\ din lipsa total\ de un miliard de lei vechi, circa un miliard reprezint\ partea sa iar restul de 2,5 miliarde de lei vechi reprezint\ sume ridicate de Nicoleta F\rt\i[.

~n timpul controlului s-a constatat c\ un num\r de 71 de solicitan]i de ajutoare de deces apar `n eviden]ele Casei Jude]ene de Pensii Suceava c\ ar mai fi ridicat `nc\ odat\ astfel de ajutoare, `n baza unor acte falsificate de cele dou\ persoane. Ancheta `ns\ va continua, actul de control fiind transmis ieri Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava.

N Responsabili pentru furtul din banii mor]ilor, de la casier\ p=n\ la to]i directorii care s-au succedat `n ultimii doi ani la  Casa de Pensii

Echipa de control de la Casa Na]ional\ de Pensii indic\ responsabilii pentru abaterile constatate. Fosta casier\ Virginia Hu]anu este acuzat\ c\ nu a respectat disciplina de cas\, a sustras [i [i-a `nsu[it sumele de bani, prejudiciind bugetul statului. Nicoleta F\rt\i[, care `ntocmea statele de plat\ pentru ajutoarele de deces [i ordonan]\rile cu sumele aferente, a folosit acela[i stat de plat\ la mai multe ordonan]\ri de plat\ astfel `nc=t s-au ridicat bani din Trezorerie la o valoare mai mare dec=t se cuvenea `n realitate. Mioara Grigora[, acorda viza de control financiar preventiv pe ordonan]\rile de plat\ a ajutoarelor de deces [i pe statele de plat\. Adina Munteanu, inspector serviciul financiar contabil al Casei de Pensii Suceava semna [i verifica exemplarul 2 din registrul de cas\ aferent ajutoarelor de deces. D\nu]a Mocrei, sef serviciu financiar contabil, trebuia s\ efectueze  lunar controlul inopinat al casieriei prin num\rarea [i verificarea tuturor valorilor existente.

Responsabili pentru cele `nt=mplate la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava sunt indica]i [i cei care au condus `ncep=nd din 2009 [i p=n\ `n prezent aceast\ institu]ie unde, profit=nd de luptele politice care s-au dat de unii sau de al]ii pentru a se  ajunge la c=rma ei func]ionarii de jos [i-au construit mica lor mafie, care cel pu]in `n cazul de fa]\ a supt miliarde din bugetul alocat familiilor pensionarilor deceda]i.

Petrea Florea, director coordonator/executiv adjunct `n trei r=nduri, `ncep=nd din octombrie 2009 [i p=n\ `n prezent, Nicolai Popovici director executiv adjunct p=n\ `n mai 2009, Mihaela Stan, director coordonator adjunct `n dou\ r=nduri, `n intervalul 2009 – 2010, Iuliana Savu, director coordonator adjunct `n tot acest interval, Camelia Maria Chitul, director coordonator al Casei Jude]ene de Pensii, care a f\cut `n mai multe r=nduri schimb de locuri `ncep=nd din 2009 cu Mirela Adomnic\i, [i ea nominalizalizat\ ca responsabil\ `n actul de control, Robert Marian, fost director executiv `n aprilie – mai 2009 dar [i [eful serviciului financiar contabilitate – Puiu Mo]pan, respectiv [eful serviciului pl\]i presta]ii p=n\ `n august anul curent sunt to]i considera]i responsabili de ceea ce s-a `nt=mplat, `n decurs de doi ani `n interiorul Casei Jude]ene de Pensii Suceava.

Un plan de m\suri pentru remedierea situa]iei a fost deja stabilit, iar actualul director executiv Carmen Maria Chitul  `mpreun\ cu echipa din fruntea unit\]ii va trebui s\ colaboreze cu organele de cercetare penal\ pentru a se calcula cu exactitate prejudiciul adus bugetului de stat prin casieria Casei Jude]ene de Pensii. De asemenea, debitul re]inut `n sarcina casierei demisionate va trebui recuperat.

Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava `mpreun\ cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava urmeaz\ s\ stabileasc\ cu exactitate `ntreg prejudiciul creat bugetului statului, la care urmeaz\ s\ se adauge [i foloase necuvenite ob]inute de cei ce vor fi f\cu]i responsabili pentru aceast\ delapidare.

N Afacerea Neagu – simptomatic\ privind modul `n care se face treab\ la Casa de Pensii Suceava

Fostul director al Casei de Pensii Suceava de la `nceputul anilor 2000, , Viorel Neagu a ]inut o bun\ bucat\ de vreme prima pagin\ a ziarelor locale cu afacerile ce le f\cea cu biletele de tratament pentru pensionari. Sute de b\tr=ni suceveni ap\reau atunci ca fiind beneficiari de bilete de tratament `n sta]iuni dintre cele mai la mod\ `n condi]iile `n care o bun\ parte din ei nici nu apucaser\ s\ vad\ ora[ul cel mai apropiat. Desigur, acele bilete de tratament erau utilizate de al]ii, mult mai tineri, care se distrau de minune `n sta]iunile cu care Casa Na]ional\ de Pensii avea contract. Nici p=n\ acum, dup\ mai bine de [apte ani, dosarul Neagu instrumentat de DNA, nu a ajuns la o solu]ie definitiv\ `n instan]\. (Neculai RO{CA)