Tuesday , June 6 2023

ISU Bucovina informeaza populatia ss previna incendiile pe timpul caniculei

ISU Bucovina informez\ c\ din analiza statisticii incendiilor pe ultimii trei ani reiese c\, în perioada cu temperaturi ridicate a anului se produce un num\r ridicat de incendii av=nd drept cauz\ focul deschis efectuat pentru distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegeta]iei uscate din cur]i, gr\dini [i terenuri.
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, prin Inspec]ia de Prevenire prezint\ m\surile ce trebuie respectate pe timpul caniculei pentru prevenirea producerii unor incendii la resturi menajere, furajere sau la vegeta]ia uscat\ din cur]i [i gr\dini.
De cele mai multe ori, cet\]enii au efectuat arderea miri[tilor, resturilor menajere fie a vegeta]iei uscate pe timp de vînt fie amplasînd gr\mezile ce urmau a fi distruse prin ardere în apropierea [urilor, ad\posturilor de animale sau furajelor, ceea ce a condus la propagarea rapid\ a focului la gospod\rii [i anexele acestora, arderile producînd pagube mari.
Comparativ cu anii preceden]i se înregistreaz\ o înr\ut\]ire a situa]iei operative, privind cre[terea num\rului de incendii generate prin arderea vegeta]iei uscate. Acestea sunt cauzate de vitezele accentuate ale v=ntului, a temperaturilor mai ridicate dar [i a nerespect\rii de c\tre unii proprietari de terenuri a legisla]iei în vigoare.
Pentru a preveni apari]ia unor situa]ii de urgen]\, membrii ISU Bucovina fac un apel popula]iei, institu]ii [i agen]i economici de a respecta urm\toarele m\suri preventive [i anume: utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu [i pe timp de vînt este interzis\; arderea resturilor vegetale, vegeta]iei uscate, gunoaielor, de[eurilor [i a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri preg\tite, cu luarea m\surilor ce se impun pentru împiedicarea propag\rii focului la vecin\t\]i, asigurîndu-se supravegherea permanent\ a arderii, precum [i stingerea jarului dup\ terminarea activit\]ii; arderea vegeta]iei uscate se face numai dup\ luarea m\surilor ce se impun pentru împiedicarea propag\rii focului la vecin\t\]i, asigurîndu-se supravegherea permanent\ a arderii; utilizarea focului deschis nu se admite la distan]e mai mici de 40 m fa]\ de locurile cu pericol de explozie: gaze [i lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m fa]\ de materiale sau substan]e combustibile: lemn, hîrtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, f\r\ a fi supravegheat [i asigurat prin m\suri corespunz\toare;
prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unit\]ilor, în zonele de agrement [i în gospod\riile popula]iei se face numai în locuri special amenajate, în condi]ii [i la distan]e care s\ nu permit\ propagarea focului la construc]ii, depozite, culturi agricole, p\duri, planta]ii sau la alte vecin\t\]i; luarea m\surilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condi]ii [i în locuri în care se pot produce incendii constituie o obliga]ie a persoanelor care r\spund, potrivit legii, de cre[terea, educarea [i îngrijirea copiilor; aruncarea la întîmplare a resturilor de ]ig\ri sau chibrituri aprinse este interzis\.
În zonele împ\durite sunt interzise accesul autovehiculelor proprietate personal\ pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din cur\]area p\[unilor [i a terenurilor agricole limitrofe la o distan]\ mai mic\ de 100 m de liziera p\durii, fumatul [i focul deschis în afara locurilor special amenajate, precum [i instalarea corturilor [i a suprafe]elor de picnic.

Vezi si

Stupca lui Ciprian Porumbescu a găzduit numeroase manifestări de comemorare a marelui compozitor

În cursul zilei de luni, 5 iunie, ca de altfel și în weekend, au avut …