Friday , May 24 2024

ISU Bucovina informeaza populatia ss previna incendiile pe timpul caniculei

ISU Bucovina informez\ c\ din analiza statisticii incendiilor pe ultimii trei ani reiese c\, în perioada cu temperaturi ridicate a anului se produce un num\r ridicat de incendii av=nd drept cauz\ focul deschis efectuat pentru distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegeta]iei uscate din cur]i, gr\dini [i terenuri.
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, prin Inspec]ia de Prevenire prezint\ m\surile ce trebuie respectate pe timpul caniculei pentru prevenirea producerii unor incendii la resturi menajere, furajere sau la vegeta]ia uscat\ din cur]i [i gr\dini.
De cele mai multe ori, cet\]enii au efectuat arderea miri[tilor, resturilor menajere fie a vegeta]iei uscate pe timp de vînt fie amplasînd gr\mezile ce urmau a fi distruse prin ardere în apropierea [urilor, ad\posturilor de animale sau furajelor, ceea ce a condus la propagarea rapid\ a focului la gospod\rii [i anexele acestora, arderile producînd pagube mari.
Comparativ cu anii preceden]i se înregistreaz\ o înr\ut\]ire a situa]iei operative, privind cre[terea num\rului de incendii generate prin arderea vegeta]iei uscate. Acestea sunt cauzate de vitezele accentuate ale v=ntului, a temperaturilor mai ridicate dar [i a nerespect\rii de c\tre unii proprietari de terenuri a legisla]iei în vigoare.
Pentru a preveni apari]ia unor situa]ii de urgen]\, membrii ISU Bucovina fac un apel popula]iei, institu]ii [i agen]i economici de a respecta urm\toarele m\suri preventive [i anume: utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu [i pe timp de vînt este interzis\; arderea resturilor vegetale, vegeta]iei uscate, gunoaielor, de[eurilor [i a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri preg\tite, cu luarea m\surilor ce se impun pentru împiedicarea propag\rii focului la vecin\t\]i, asigurîndu-se supravegherea permanent\ a arderii, precum [i stingerea jarului dup\ terminarea activit\]ii; arderea vegeta]iei uscate se face numai dup\ luarea m\surilor ce se impun pentru împiedicarea propag\rii focului la vecin\t\]i, asigurîndu-se supravegherea permanent\ a arderii; utilizarea focului deschis nu se admite la distan]e mai mici de 40 m fa]\ de locurile cu pericol de explozie: gaze [i lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m fa]\ de materiale sau substan]e combustibile: lemn, hîrtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, f\r\ a fi supravegheat [i asigurat prin m\suri corespunz\toare;
prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unit\]ilor, în zonele de agrement [i în gospod\riile popula]iei se face numai în locuri special amenajate, în condi]ii [i la distan]e care s\ nu permit\ propagarea focului la construc]ii, depozite, culturi agricole, p\duri, planta]ii sau la alte vecin\t\]i; luarea m\surilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condi]ii [i în locuri în care se pot produce incendii constituie o obliga]ie a persoanelor care r\spund, potrivit legii, de cre[terea, educarea [i îngrijirea copiilor; aruncarea la întîmplare a resturilor de ]ig\ri sau chibrituri aprinse este interzis\.
În zonele împ\durite sunt interzise accesul autovehiculelor proprietate personal\ pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din cur\]area p\[unilor [i a terenurilor agricole limitrofe la o distan]\ mai mic\ de 100 m de liziera p\durii, fumatul [i focul deschis în afara locurilor special amenajate, precum [i instalarea corturilor [i a suprafe]elor de picnic.

Vezi si

Două noi locuri de joacă în cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi: Pentru mine, promisiunea devine obligație! Continuăm!

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat darea în folosință a două noi locuri de …