Thursday , June 24 2021

Ion Lungu, depasit la leafa de doi dintre angajatii Primariei

N cel pu]in doi angaja]i ai Prim\riei Suceava c=[tig\ mai mult dec=t primarul n dup\ majorarea salariului cu 15%, Ion Lungu a `ncasat, pentru luna ianuarie, o indemniza]ie de 4.400 de lei n invoc=nd faptul c\ sunt date confiden]iale, Lungu a evitat s\ spun\ cine sunt angaja]ii prim\riei care c=[tig\ mai mult dec=t el n ieri, peste [apte sute de salaria]i ai Prim\riei Suceava [i ai institu]iilor subordonate au primit lefurile aferente lunii ianuarie mai mari cu circa 15% fa]\ de luna decembrie n asisten]ii personali ai persoanelor cu handicap vor `ncasa salariile majorate `n cursul s\pt\m=nii viitoare n salariul mediu brut la nivelul Prim\riei Suceava a fost, `n luna decembrie, de o mie de lei
Indemniza]ia primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, nu este cea mai mare din institu]ia pe care o conduce. Exist\ cel pu]in dou\ persoane care lucreaz\ `n cadrul Prim\riei Suceava [i a unit\]ilor subordonate care au salarii mai mari dec=t indemniza]ia pe care Ion Lungu o `ncaseaz\, lunar, `n calitate de demnitar. Asta dup\ ce s-au operat re`ncadr\rile de personal potrivit noilor prevederi legale. Ion Lungu a `ncasat pentru luna trecut\ o indemniza]ie de aproximativ 4.400 de lei iar sumele cu care ceilal]i doi angaja]i `ncadra]i la Prim\rie au dep\[it indemniza]ia primarului au o pondere de c=teva procente. Conform legii aplicabile `n acest an pentru salarizarea personalului bugetar, unii func]ionari pot beneficia de unele categorii de drepturi salariale, `ns\ primarul Ion Lungu a evitat s\ spun\ despre ce func]ionari este vorba.
Ca [i ceilal]i bugetari din jude], sute de angaja]i ai Prim\riei Suceava au a[teptat, zilele trecute, s\ ia salariul brut majorat cu 15% dup\ cum s-a anun]at cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\ [i, de altfel, se stabilise `ntr-o lege adoptat\ spre finele anului trecut. De[i a fost necesar\ o munc\ destul de laborioas\ din partea serviciului de resurse umane pentru a se definitiva, `n termen util, re`ncadr\rile de personal conform noilor prevederi legale, treaba a fost finalizat\ la termen [i, astfel, angaja]ii din Prim\ria Suceava au luat, zilele trecute, cu c=teva zeci de lei, `n pu]ine cazuri c=teva sute de lei `n plus pentru lefurile aferente lunii decembrie.
Fondul de salarii aferent lunii decembrie pentru Prim\ria municipiului Suceava, inclusiv asisten]ii personali ai persoanelor cu handicap, a fost de 1,05 milioane de lei. Salariu mediu brut la nivel de Prim\rie este de o mie de lei. La momentul actual, `n organigrama extins\ a Prim\riei municipiului Suceava figureaz\ 1233 de posturi, `n aceasta intr=nd [i cele 400 de posturi de asisten]i personali pentru persoanele cu handicap. Nu toate aceste posturi sunt ocupate. Astfel, `n eviden]a personalului Prim\riei Suceava aferent\ lunii ianuarie figureaz\ ca fiind ocupate doar 1.090 de persoane din care 361 reprezint\ asisten]ii personali iar num\rul acestora poate s\ difere de la lun\ la lun\. ~n ce-i prive[te pe ace[tia din urm\, indemniza]iile lor difer\ `n func]ie de vechimea `n munc\. P=n\ `n luna iunie, ei `ncasau lunar, `n medie, 630 de lei. Dup\ diminuarea cu 25% a veniturilor la bugetari, indemniza]iile asisten]ilor personali ai persoanelor cu handicap au fost de 600 de lei, c=t reprezenta salariul minim brut garantat. ~n luna februarie, cel mai probabil `n jurul datei de 15, ace[tia vor lua, de asemenea, o indemniza]ie aferent\ lunii ianuarie [i care va fi majorat\ la 670 de lei.
Celelate circa 730 de persoane care mai figureaz\ pe statele de plat\ de la Prim\ria Suceava au beneficiat deja de majorarea salarial\ aferent\ lunii trecute. Men]ion\m c\ din cele circa 730 de persoane, o sut\ de posturi din care numai 91 sunt ocupate figureaz\ la Direc]ia de Asisten]\ Social\. De men]ionat c\ potrivit prevederilor Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului (OUG) nr. 63/2010, la Prim\ria Suceava [i unit\]ile subordonate pot s\ figureze cel mult 733 de posturi. ~n cadrul acestora nu sunt incluse, `ns\, [i posturile din domenii precum asisten]\ social\, s\n\tate [i `nv\]\m=nt iar `n acestea sunt incluse asisten]ii personali ai persoanelor cu handicap [i angaja]ii direc]iei de asisten]\ social\.
Reamintim c\ Legea 330/2009 privind salarizarea personalului pl\tit din fondurile publice a fost abrogat\ intergral prin Legea 284/2010 care se refer\ tot la salariile personalului bugetar. Acest act normativ este o lege cadru, `ns\ prevederile sale nu se aplic\ exact din 2011 pentru c\ pentru salarizarea personalului bugetar `n acest an a fost adoptat\ o alt\ lege cu num\rul 285/2010 [i conform c\reia se poate majora salariul `n ianuarie 2011 cu circa 15% fa]\ de luna decembrie 2010. Pentru aplicarea acestei legi a fost emis un ordin comun al Ministerului Muncii [i al Ministerului Finan]elor Publice. Ordinul respectiv privea re`ncadrarea personalului pl\tit din fonduri publice pe anumite func]ii, grade [i clase de salarizare. Elementul de noutate a fost la re`ncadrarea pe func]ie introducerea clasei de salarizare. Chiar dac\ Legea 284/2010 nu se aplic\ [i se pune `n aplicare Legea 285/2010, aceast\ re`ncadrare care s\ ]in\ cont de clasele de salarizare [i din acest an. Pe de alt\ parte, odat\ cu introducerea claselor de salarizare, au disp\rut trepetele de salarizare la personalul bugetar care se acordau, `n anii trecu]i, `n func]ie de criterii precum vechime, dar [i pe baza unui calificativ. Din acest an, func]iile publice se identific\ prin denumirea func]iei, clasa func]iei dat\ de nivelul de studii [i gradul profesional. Corespunz\tor `ncadr\rii `n func]ie [i vechimii `n munc\ s-a f\cut [i `ncadrarea pe clase de salarizare.
N Sporul de vechime, inclus `n salariu
Dac\ `ns\ `n cursul anilor trecu]i, sporul de vechime nu era un element al salariului de baz\, de acum `ncolo sporul de vechime nu se mai acord\ distinct de salariul de baz\, ci este parte component\ a acestuia, identific=ndu-se prin grada]ia acordat\ salariatului, indiferent c\ acesta este func]ionar public sau angajat contractual. Din to]i angaja]ii Prim\riei [i unit\]ilor subordonate, doar 348 de posturi sunt pentru func]ionari publici, din care 297 sunt normate. Fa]\ de anul trecut, fondul de salarii din 2011 este mai mic deoarece la `nceputul anului 2010 s-a mers cu o proiec]ie de buget pentru cheltuieli de personal ce avea la baz\ nivelul salarial pentru decembrie 2009. Din iulie 2010 s-a introdus diminuarea cu 25% a  salariilor bugetarilor, redecerea fiind aplicat\ conform Legii 218/2010. La `nceputul acestui an, printr-un ordin comun al Ministerului Finan]elor Publice [i al Ministerului Administra]iei [i Internelor, s-a stabilit la nivel de jude] o sum\ maxim\ privind cheltuielile de personal din administra]ia public\. Prim\riei Suceava i s-au alocat doar 65 de milioane de lei, Ion Lungu spun=nd c\ suma este sub previziunile ini]iale, dar c\ nu se va apela la disponibiliz\ri de persoane deoarece nu toate posturile din schem\ erau ocupate. Anul trecut, conform OUG 63 s-au operat reduceri de personal pentru a se atinge ]inta de 733 de posturi `n administra]ia public\ local\ sucevean\, excep]ie f\c=nd asisten]a social\, s\n\tatea [i `nv\]\m=ntul. Atunci, s-au redus 53 de posturi de la poli]ia Comunitar\, din care doar 33 erau ocupate, la care s-au ad\ugat alte 14 posturi desfiin]ate din cele 30 de la Serviciul de Eviden]\ a Persoanelor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Doi suceveni au ajuns în Penitenciarul Botoșani după ce au condus sub influența băuturilor alcoolice

  3 ani, respectiv 1 an și 3 luni sunt pedepsele primite de cei doi …

No comments

  1. De ce nu ne spune ,sa aflam si noi.Sunt persoane scutite de impozit???

  2. de ce nu scrieti despre faptul ca profesorii din municipiul suceava si de fapt din tot judetul,cu cateva exceptii, nu si-au primit salariile?unde sunt banii nostri?