Investitiile `n sanatate din 2011, finalizate ieri cu inaugurarea Blocului Operator

reportersite
30 decembrie 2011, 23:43

Dou\ milioane de euro au fost investite pentru modernizarea Blocului Operator, aproximativ 60% dintre banii mobiliza]i `n acest sens de Ministerul S\n\t\]ii, Consiliul Jude]ean [i Spitalul Jude]ean Suceava fiind folosi]i pentru achizi]ionarea de aparatur\ modern\ n conducerea Spitalului sper\ la o `mbun\t\]ire a performan]elor medicale care s\ completeze investi]ia material\, pentru a reduce, din 2012, [i num\rul pacien]ilor transfera]i la alte unit\]i n pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `n s\n\tate `n 2011 s-au investit, la nivelul jude]ului Suceava, peste 10 milioane euro

Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava intr\ `n anul 2012 cu un Bloc Operator format din nou\ s\li de opera]ii complet renovate [i dotate cu aparatur\ performant\. Dup\ finisarea primelor cinci s\li `n cursul lunii noiembrie [i inaugurarea sec]iilor de chirurgie unde pacien]ii spitalului beneficiaz\ deja de condi]ii hoteliere impecabile, ultimele patru s\li de opera]ie reprezint\ o contribu]ie semnificativ\ care ar trebui s\ `mbun\t\]easc\ performan]ele medicale `n cadrul celei mai mari unit\]i spitalice[ti a jude]ului.
Pentru reamenajarea [i dotarea Blocului Operator au fost investi]i `n jur de dou\ milioane euro, lucr\rile fiind finalizate `n mai pu]in de jum\tate de an, 60% din banii utiliza]i fiind direc]iona]i c\tre achizi]ionarea de aparatur\ medical\. Investi]ia a fost majoritar una a Consiliului Jude]ean Suceava. Pre[edintele Gheorghe Flutur, prezent la inaugurarea care a avut loc ieri, a declarat c\ eforturi uria[e au fost f\cute [i de Guvern, dar [i de Spitalul Jude]ean, pentru amenjarea unui Bloc Operator modern, comparabil cu cele din spitalele europene. “S\ nu uit\m c\ la Suceava peste 10.000 de oameni sunt opera]i `n acest Bloc Operator, ceea ce reprezint\ cam o treime din pacien]ii spitalului. Acum avem aici toat\ aparatura de specialitate necesar\ pentru prestarea unui act medical la nivel `nalt”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean.
Cele peste 10.000 de interven]ii chirurgicale anuale sunt realizate `n 12 specialit\]i chirurgicale. Managerul Vasile R`mbu a declarat c\ opt dintre aceste specialit\]i `[i desf\[oar\ activitatea operatorie `n blocul operator centralizat, la nivelul III al Spitalului Jude]ean. Este vorba despre chirurgie general\, chirurgie plastic\ [i reparatorie, chirurgie vascular\, neurochirurgie, obstretic\, ginecologie, urologie [i chirurgie pediatric\ – specializ\rile ortopedie [i traumatologie, oto-rino-laringologie, oftalmologie [i buco-maxilo-facial av=nd s\li de opera]ie `n cadrul sec]iilor. “Lucr\rile de reamenajare s-au petrecut prin `nchiderea secven]ial\ a c=te patru s\li de opera]ie, fiind necesar\ `n paralel asigurarea `n continuare a activit\]ii chirurgicale, la acelea[i standarde de calitate [i cantitate, f\r\ a limita accesul pacien]ilor la terapie chirurgical\. Din aceast\ cauz\ a fost necesar\ [i finalizarea lucr\rilor `ntr-un timp c=t mai scurt, pentru reducerea perioadei de activitate comasat\ `ntr-un num\r redus de s\li”, a precizat Vasile R`mbu.
Amenajarea Blocului Operator a utilizat spa]iile deja existente pentru a crea un circuit integrat conform cu standardele `n vigoare. S\lile de opera]ii au acum pere]i specifici, cu suprafe]e din o]el care au `nlocuit gresia [i faian]a din construc]ia anterioar\, iar pardoseala este acoperit\ de un covor PVC omogen. Toate s\lile sunt prev\zute cu u[i glisante automate, cu acces pe baz\ de cartel\ personalizat\. Aerul steril necesar s\lilor de opera]ii este asigurat de o central\ de tratare a aerului `n construc]ie igienic\, care reduce riscul de contaminare [i de infec]ie post-operatorie. Blocul Operator are `n dotare [i o instala]ie modern\ de distribuire a fluidelor medical, precum [i instala]ie de gaze separat\ pe zone. ~n afara s\lilor de opera]ii, `n continuarea sec]iei de Anestezie [i Terapie Intensiv\, s-a amenajat [i o sal\ post-operatorie pentru trezirea pacientului.

 Angiograful, mesele de opera]ii radiotransparente [i l\mpile cu sistem video, cele mai importante achizi]ii de aparatur\ pentru Blocul Operator

~n ceea ce prive[te dotarea cu aparatur\, s\lile de opera]ii au acum l\mpi speciale de ultim\ genera]ie, cu sistem video incorporat care capteaz\ imagini din timpul interven]iilor. Mesele de opera]ii achizi]ionate beneficiaz\ de posibilitatea pozi]ion\rii automate prin telecomand\ [i permit efectuarea interven]iilor chirurgicale sub control radiologic, precum [i efectuarea de angiografii `n timpul interven]iilor, fiind radiotransparente.
De asemenea, sistemul de radiologie mobil cu bra] `n “C” va permite realizarea unor interven]ii chirurgicale care nu ar fi putut fi efectuate p=n\ `n prezent. ~ndeosebi chirurgia vascular\, cardiologia, dar [i alte specialit\]i, vor putea beneficia de aportul considerabil adus de angiograful mobil `n diagnosticarea c=t mai exact\ `n timpul interven]iilor, acesta permi]=nd vizualizarea vaselor de s=nge. ~n dotare intr\ [i defibrilatoarele cardiace, care scurteaz\ timpul de interven]ie `n caz de urgen]\.
Pe lista dot\rii moderne achizi]ionate se num\r\ [i seturile de instrumentar chirurgical pentru specialit\]ile de chirurgie plastic\ [i vascular\ [i chirurgie pediatric\, precum [i mobilierul [i brancardul pentru transportul pacien]ilor.
Managerul Vasile R`mbu a mai anun]at c\ pentru gestionarea eficient\ a s\lilor de opera]ii, blocul operator va utiliza `ncep=nd cu 1 ianuarie 2012 un sistem informatizat de programare a interven]iilor chirurgicale. “Acesta va permite repartizarea echitabil\ pe s\li a activit\]ii operatorii cotidiene, dar [i o programare a interven]iilor chirurgicale pe un interval mai mare de timp, pentru pacien]ii cronici. De asemenea, va oferi posibilitatea unei eviden]e statistice, pe tipuri de interven]ii [i referitor la activitatea personalului”, a explicat managerul Spitalului Jude]ean Suceava.
Personalul Blocului Operator este condus de un medic coordonator – dr. Mihai Cristof, [i este format din 39 asisten]i medicali, 20 infirmieri [i 6 brancardieri. ~n Blocul Operator `[i desf\[oar\ activitatea 37 de medici chirurgi, medici [i asisten]i de Anestezie [i Terapie Intensiv\, medici [i asisten]i din neonatologie [i personal UPU. O promisiune a conducerii Spitalului Jude]ean este aceea c\ `mbun\t\]irea cuno[tin]elor teoretice [i practice ale personalului angajat `n Blocul Operator [i aplicarea acestora `n activitatea curent\ va deveni o prioritate pentru completarea investi]iei materiale f\cute.

N 10 milioane euro investi]i `n s\n\tate, `n jude]ul Suceava

La nivelul jude]ului Suceava, anul 2011 a reprezentat un c=[tig semnificativ `n domeniul s\n\t\]ii, `n care investi]iile au ajuns la 10 milioane de euro. “Numai Spitalul Jude]ean Suceava a derulat circa 230 miliarde lei vechi `n acest an `n cel pu]in 13 capitole importante parcurse `mpreun\, de la Chirurgie, p=n\ la ATI [i Imagistic\, care au fost modernizate [i dotate”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean. Flutur a mai amintit despre Spitalul Municipal Vatra Dornei, care finalizeaz\ Maternitatea [i sec]iile de Chirurgie [i Medicin\ Intern\, pentru care s-au investit opt miliarde din banii Ministerului S\n\t\]ii [i cinci miliarde din banii Consiliului Jude]ean.
Spitalul Municipal C=mpulung a primit, de asemenea, sume importante pentru amenajarea sec]iilor [i anveloparea cl\dirii. Aproape opt miliarde de lei au fost direc]iona]i c\tre spitalul din Gura Humorului, pentru modernizarea Maternit\]ii. La F\lticeni, construc]ia unui spital modern `[i va avea debutul anul viitor, dup\ numeroase tergivers\ri legate de licita]ii. Spitalele din Siret [i R\d\u]i desf\[oar\ proiecte pe fonduri europene. Pentru modernizarea acestuia din urm\ au fost investi]i 1,7 milioane euro, din care o important\ achizi]ie o reprezint\ computerul tomograf, care deserve[te 150.000 de oameni aronda]i unit\]ii. 800.000 de euro din fonduri europene au fost folosi]i [i pentru modernizarea Spitalului Or\[enesc Siret. “Dac\ tragem linie, priorit\]ile `n jude]ul Suceava `n 2011 `n ceea ce prive[te investi]iile au fost `n infrastructur\ [i `n s\n\tate. Ceea ce ne va preocupa `n continuare este acreditarea Spitalului Jude]ean Suceava”, a mai spus pre[edintele Flutur. (Andreea DIACONU)