Tuesday , March 5 2024

Investitie de peste 100 de milioane de euro pentru constructia unei fabrici de autoutilitare in judetul Suceava

N un fost director general al uzinelor ARO, Mihai Ciobanu – de loc din C=mpulung Moldovenesc, a brevetat un nou tip de ma[in\ pretabil\ pentru zone greu accesibile n Mihai Ciobanu spune c\, deocamdat\, are `n vedere producerea a dou\ tipuri de astfel de ma[ini, una cu un pre] estimat de 10.000 de euro, iar alta de circa 15.000 de euro n senatorul Sorin Fodoreanu a spus c\ acest proiect de investi]ie se va face `n parteneriat public – privat, cel mai probabil `n zona ora[ului Gura Humorului [i c\ `n aproximativ dou\ s\pt\m=ni este de a[teptat s\ fie puse `n aplicare [i normele metodologice ale legii parteneriatului public – privat

~n jude]ul Suceava ar urma s\ fie investite `ntre 100 [i 120 de milioane de euro `ntr-o fabric\ de autoutilitare pentru terenuri accidentate. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. El a declarat c\ fabrica va oferi peste 1.500 de locuri de munc\ [i va produce autoutilitare dotate cu utilaje pentru construc]ii, se va realiza printr-un parteneriat public – privat iar un merit `n ce prive[te aceast\ investi]ie `l are senatorul Sorin Fodoreanu, ales `n colegiul electoral din zona de munte a jude]ului Suceava.
~n fapt este vorba despre un proiect ambi]ios care se bazeaz\ pe o serie de facilit\]i din noua lege a parteneriatului public – privat, proiectul legislativ fiind ini]iat de senatorul Fodoreanu. Potrivit acestuia, este de a[teptat ca peste dou\ s\pt\m=ni s\ fie promulgate [i normele metodologice ale acestei legi. Senatorul a precizat c\ sunt proiecte de investi]ii care ar putea fi derulate `n aceast\ direc]ie iar cel privind construirea unei uzine auto este creionat de mai mult\ vreme, planul de afaceri fiind deja stabilit [i se mai a[teapt\, `n principiu, normele metodologice [i acordul localit\]ilor ce ar putea fi implicate. Conform celor spuse de Sorin Fodoreanu, cele mai bune variante ar fi `n ora[ul Gura Humorului [i `n municipiul C=mpulung Moldovenesc. „O astfel de fabric\ necesit\ o suprafa]\ de minim 25, poate chiar 35 de hectare, [i mai trebuie s\ `ndeplineasc\ alte condi]ii cum ar fi cele legate de apropiere fa]\ de calea ferat\ sau de un drum na]ional. Deocamdat\, zona pretabil\ pentru aceste investi]ii este situat\ la ie[ierea din Gura Humorului. Este vorba de o baz\ mai extins\ a uzinei, unele ateliere put=nd fi situate [i `n alte loca]ii cum ar fi municipiul C=mpulung Moldovenesc”, ne-a declarat senatorul Sorin Fodoreanu.
Parlamentarul demoacrat liberal a declarat c\ deja s-au purtat discu]ii cu privire la modalitatea de finan]are a acestei investi]ii, `ns\ unul din cele mai interesante aspecte ar fi legate de proiectul autoutilitarei care este deja realizat [i brevetat de un rom=n n\scut `n jude]ul Suceava [i care a conceput ma[ina cu trac]iune integral\ `n mod special pentru zonele accidentate. Este vorba despre inginerul [ef Mihai Ciobanu, un fost director general [i pre[edinte al consiliului de administra]ie de la uzinele ARO din C=mpulung Moldovenesc.
Mihai Ciobanu este ns\cut `n C=mpulung Moldovenesc, a urmat cursurile unuia din liceele c=mpulungene. El a declarat c\ prototipul ma[inii a fost deja lansat, dar a spus c\ prefer\ s\ fie mai prudent `n afirma]ii [i evitat s\ dea multe detalii tehnice despre ma[ina pe care a brevetat-o, dac\ a „botezat-o” sau despre ac]ionariatul noii companii. ~n ce prive[te aspectele generale despre autoutilitara ce ar putea fi produs\ `n jude]ul Suceava, Mihai Ciobanu a declarat c\ este o platform\ multifunc]ional\, extrem de util\ fermierilor [i care poate circula pe teren accidentat. Ma[ina respectiv\ este de tip pick – up, are o motorizare foarte puternic\ [i pre]urile sunt extrem de competitive. Ma[ina respectiv\ poate fi dotat\ cu un plug, o macara, un generator electric, un compresor [i alte utilaje ce pot fi montate. „Cu aceast\ ma[in\ se vor putea, la nevoie, desz\pezi drumuri sau chiar reface por]iuni din ap\r\ri de maluri sau din diguri”, a declarat Mihai Ciobanu. Potrivit acestuia, un vehicul complet echipat cu motorizare Diesel va costa `n jur de 10.000 de euro. „Nu vom practica adausuri comerciale mari”, a spus Mihai Ciobanu, preciz=nd c\ este vorba despre varianta de motor diesel turbo Andoria, produs `n Polonia. O alt\ variant\, mai performant\, este cea a unui vehicul a c\rui motor este produs de Ford, are 200 de cai putere, func]ioneaz\ pe benzin\ [i GPL [i va costa `n jur de 15.000 de euro.
C=t prive[te cel de-al doilea aspect, legat de afacerea `n sine, Mihai Ciobanu a confirmat c\ are `n vedere derularea acestei afaceri `n baza unui parteneriat public – privat, av=nd discu]ii pe aceast\ tem\ cu senatorul Sorin Fodoreanu. Conform datelor actuale, ac]ionariatul va aduce 20% din valoarea investi]iei, urm=nd ca diferen]a de 80% s\ fie ob]inut\ de la diverite institu]ii financiare. O variant\ avut\ `n vedere este [i ob]inerea de garan]ii din partea statului prin Eximbank, Mihai Ciobanu spun=nd c\ `n acest fel ob]inerea de finan]are pentru derularea acestei investi]ii va putea fi realizat\ `n condi]ii mult mai bune. „Statul poate `ncuraja prin astfel de garan]ii [i investitori locali, nu doar societ\]ile str\ine cum ar fi Ford sau Renault”, este de p\rere Mihai Ciobanu. De altfel, el a precizat c\ planul de afaceri este f\cut deja iar dac\ lucrurile decurg cum ar trebui, cifra de afaceri `n primul an al noii fabrici auto ar putea ajunge `n primul an la aproximativ 300 de milioane de euro. ~n primii doi – trei ani, produc]ia auto va fi `ntre 16.400 [i 17.000 de buc\]i/an. Mihai Ciobanu este de p\rere c\ la ce poten]ial exist\ pe aceast\ pia]\ num\rul de ma[ini ce va fi produs `n primii ani este unul destul de redus. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …

No comments

  1. Va fii un mare tun . Adica , ia banii si fugi . Tipic romanesc . Nu sunt carcotas dar domnii respectivi n-au anvergura necesara pentru un asa proiect .

  2. unde sunt uzine ARO la campulung moldovenesc?
    “Este vorba despre inginerul [ef Mihai Ciobanu, un fost director general [i pre[edinte al consiliului de administra]ie de la uzinele ARO din C=mpulung Moldovenesc.”