Saturday , January 28 2023

Investitie de peste 100 de milioane de euro pentru constructia unei fabrici de autoutilitare in judetul Suceava

N un fost director general al uzinelor ARO, Mihai Ciobanu – de loc din C=mpulung Moldovenesc, a brevetat un nou tip de ma[in\ pretabil\ pentru zone greu accesibile n Mihai Ciobanu spune c\, deocamdat\, are `n vedere producerea a dou\ tipuri de astfel de ma[ini, una cu un pre] estimat de 10.000 de euro, iar alta de circa 15.000 de euro n senatorul Sorin Fodoreanu a spus c\ acest proiect de investi]ie se va face `n parteneriat public – privat, cel mai probabil `n zona ora[ului Gura Humorului [i c\ `n aproximativ dou\ s\pt\m=ni este de a[teptat s\ fie puse `n aplicare [i normele metodologice ale legii parteneriatului public – privat

~n jude]ul Suceava ar urma s\ fie investite `ntre 100 [i 120 de milioane de euro `ntr-o fabric\ de autoutilitare pentru terenuri accidentate. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. El a declarat c\ fabrica va oferi peste 1.500 de locuri de munc\ [i va produce autoutilitare dotate cu utilaje pentru construc]ii, se va realiza printr-un parteneriat public – privat iar un merit `n ce prive[te aceast\ investi]ie `l are senatorul Sorin Fodoreanu, ales `n colegiul electoral din zona de munte a jude]ului Suceava.
~n fapt este vorba despre un proiect ambi]ios care se bazeaz\ pe o serie de facilit\]i din noua lege a parteneriatului public – privat, proiectul legislativ fiind ini]iat de senatorul Fodoreanu. Potrivit acestuia, este de a[teptat ca peste dou\ s\pt\m=ni s\ fie promulgate [i normele metodologice ale acestei legi. Senatorul a precizat c\ sunt proiecte de investi]ii care ar putea fi derulate `n aceast\ direc]ie iar cel privind construirea unei uzine auto este creionat de mai mult\ vreme, planul de afaceri fiind deja stabilit [i se mai a[teapt\, `n principiu, normele metodologice [i acordul localit\]ilor ce ar putea fi implicate. Conform celor spuse de Sorin Fodoreanu, cele mai bune variante ar fi `n ora[ul Gura Humorului [i `n municipiul C=mpulung Moldovenesc. „O astfel de fabric\ necesit\ o suprafa]\ de minim 25, poate chiar 35 de hectare, [i mai trebuie s\ `ndeplineasc\ alte condi]ii cum ar fi cele legate de apropiere fa]\ de calea ferat\ sau de un drum na]ional. Deocamdat\, zona pretabil\ pentru aceste investi]ii este situat\ la ie[ierea din Gura Humorului. Este vorba de o baz\ mai extins\ a uzinei, unele ateliere put=nd fi situate [i `n alte loca]ii cum ar fi municipiul C=mpulung Moldovenesc”, ne-a declarat senatorul Sorin Fodoreanu.
Parlamentarul demoacrat liberal a declarat c\ deja s-au purtat discu]ii cu privire la modalitatea de finan]are a acestei investi]ii, `ns\ unul din cele mai interesante aspecte ar fi legate de proiectul autoutilitarei care este deja realizat [i brevetat de un rom=n n\scut `n jude]ul Suceava [i care a conceput ma[ina cu trac]iune integral\ `n mod special pentru zonele accidentate. Este vorba despre inginerul [ef Mihai Ciobanu, un fost director general [i pre[edinte al consiliului de administra]ie de la uzinele ARO din C=mpulung Moldovenesc.
Mihai Ciobanu este ns\cut `n C=mpulung Moldovenesc, a urmat cursurile unuia din liceele c=mpulungene. El a declarat c\ prototipul ma[inii a fost deja lansat, dar a spus c\ prefer\ s\ fie mai prudent `n afirma]ii [i evitat s\ dea multe detalii tehnice despre ma[ina pe care a brevetat-o, dac\ a „botezat-o” sau despre ac]ionariatul noii companii. ~n ce prive[te aspectele generale despre autoutilitara ce ar putea fi produs\ `n jude]ul Suceava, Mihai Ciobanu a declarat c\ este o platform\ multifunc]ional\, extrem de util\ fermierilor [i care poate circula pe teren accidentat. Ma[ina respectiv\ este de tip pick – up, are o motorizare foarte puternic\ [i pre]urile sunt extrem de competitive. Ma[ina respectiv\ poate fi dotat\ cu un plug, o macara, un generator electric, un compresor [i alte utilaje ce pot fi montate. „Cu aceast\ ma[in\ se vor putea, la nevoie, desz\pezi drumuri sau chiar reface por]iuni din ap\r\ri de maluri sau din diguri”, a declarat Mihai Ciobanu. Potrivit acestuia, un vehicul complet echipat cu motorizare Diesel va costa `n jur de 10.000 de euro. „Nu vom practica adausuri comerciale mari”, a spus Mihai Ciobanu, preciz=nd c\ este vorba despre varianta de motor diesel turbo Andoria, produs `n Polonia. O alt\ variant\, mai performant\, este cea a unui vehicul a c\rui motor este produs de Ford, are 200 de cai putere, func]ioneaz\ pe benzin\ [i GPL [i va costa `n jur de 15.000 de euro.
C=t prive[te cel de-al doilea aspect, legat de afacerea `n sine, Mihai Ciobanu a confirmat c\ are `n vedere derularea acestei afaceri `n baza unui parteneriat public – privat, av=nd discu]ii pe aceast\ tem\ cu senatorul Sorin Fodoreanu. Conform datelor actuale, ac]ionariatul va aduce 20% din valoarea investi]iei, urm=nd ca diferen]a de 80% s\ fie ob]inut\ de la diverite institu]ii financiare. O variant\ avut\ `n vedere este [i ob]inerea de garan]ii din partea statului prin Eximbank, Mihai Ciobanu spun=nd c\ `n acest fel ob]inerea de finan]are pentru derularea acestei investi]ii va putea fi realizat\ `n condi]ii mult mai bune. „Statul poate `ncuraja prin astfel de garan]ii [i investitori locali, nu doar societ\]ile str\ine cum ar fi Ford sau Renault”, este de p\rere Mihai Ciobanu. De altfel, el a precizat c\ planul de afaceri este f\cut deja iar dac\ lucrurile decurg cum ar trebui, cifra de afaceri `n primul an al noii fabrici auto ar putea ajunge `n primul an la aproximativ 300 de milioane de euro. ~n primii doi – trei ani, produc]ia auto va fi `ntre 16.400 [i 17.000 de buc\]i/an. Mihai Ciobanu este de p\rere c\ la ce poten]ial exist\ pe aceast\ pia]\ num\rul de ma[ini ce va fi produs `n primii ani este unul destul de redus. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Pe toate drumurile naționale din județ se circulă fără probleme deosebite. Noaptea trecută s-au răspândit peste 1.000 de tone de antiderapant

Pe toate sectoarele de drum național din administrarea Secției de Drumuri Naționale Suceava circulația a …

No comments

  1. Va fii un mare tun . Adica , ia banii si fugi . Tipic romanesc . Nu sunt carcotas dar domnii respectivi n-au anvergura necesara pentru un asa proiect .

  2. unde sunt uzine ARO la campulung moldovenesc?
    “Este vorba despre inginerul [ef Mihai Ciobanu, un fost director general [i pre[edinte al consiliului de administra]ie de la uzinele ARO din C=mpulung Moldovenesc.”