Sunday , January 29 2023

Integrarea elevilor pe piata muncii, evaluata la Inspectoratul Scolar printr-un proiect european national

Inspectoratul {colar Jude]ean a dat exemple de genul „a[a da [i a[a nu”, la un seminar jude]ean privind corelarea ofertei educa]ionale a înv\]\mântului profesional [i tehnic cu cerin]ele pie]ei muncii

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute a avut loc un seminar jude]ean pentru prezentarea concluziilor monitoriz\rii directorilor de unit\]i [colare cu înv\]\mânt profesional [i tehnic, activitate în cadrul proiectului Centrului Na]ional de Dezvoltare a Înv\]\mântului Profesional [i Tehnic denumit „Corelarea ofertei educa]ionale a înv\]\mântului profesional [i tehnic cu cerin]ele pie]ei muncii”.
Proiectul se deruleaza în toate jude]ele din ]ara [i vizeaz\cre[terea relevan]ei ofertei de formare profesionala ini]iala prin înv\]\mântul profesional [i tehnic preuniversitar în raport cu nevoile pie]ei muncii [i cerin]ele de dezvoltare economica [i social\, din perspectiva societ\]ii bazate pe cunoa[tere, prin îmbun\t\]irea documentelor de planificare strategica în IPT la nivel jude]ean [i local.
În cadrul activit\]ilor proiectului vizând Inspectoratele [colare [i Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatelor (CLDPS) se desf\[oara monitorizarea PAS (Planul de Ac]iune al [colii) [i actualizarea PLAI (Planul Local de Ac]iune în Înv\]\mântulProfesional [i Tehnic).
Rezultatele monitoriz\rii externe a implement\rii PAS , cu referire la perioada 13 octombrie – 5 noiembrie, au fost incluse în Raportul de monitorizare, vizând aspecte privind calitatea Planurilor monitorizate. Exemplele de PAS complete [i de foarte buna calitate au fost indicate la Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu” F\lticeni, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic „La]cu Vod\” Siret” iar exemple PAS incomplete, ce necesita îmbun\t\]iri s-au înregistrat la Grupul {colar „Elena Doamna” Dolhasca, Grupul {colar „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Grupul {colar Bro[teni. (O.S.)

Vezi si

Amenzi de 10.000 de lei, aplicate unui tânăr de 20 de ani din Mălini prins că transporta ilegal cherestea de 1.100 lei

Vineri dimineață, la Vadu Moldovei, polițiștii au oprit pentru control  o autoutilitară ce transporta material …