Wednesday , April 17 2024

Integrarea elevilor pe piata muncii, evaluata la Inspectoratul Scolar printr-un proiect european national

Inspectoratul {colar Jude]ean a dat exemple de genul „a[a da [i a[a nu”, la un seminar jude]ean privind corelarea ofertei educa]ionale a înv\]\mântului profesional [i tehnic cu cerin]ele pie]ei muncii

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute a avut loc un seminar jude]ean pentru prezentarea concluziilor monitoriz\rii directorilor de unit\]i [colare cu înv\]\mânt profesional [i tehnic, activitate în cadrul proiectului Centrului Na]ional de Dezvoltare a Înv\]\mântului Profesional [i Tehnic denumit „Corelarea ofertei educa]ionale a înv\]\mântului profesional [i tehnic cu cerin]ele pie]ei muncii”.
Proiectul se deruleaza în toate jude]ele din ]ara [i vizeaz\cre[terea relevan]ei ofertei de formare profesionala ini]iala prin înv\]\mântul profesional [i tehnic preuniversitar în raport cu nevoile pie]ei muncii [i cerin]ele de dezvoltare economica [i social\, din perspectiva societ\]ii bazate pe cunoa[tere, prin îmbun\t\]irea documentelor de planificare strategica în IPT la nivel jude]ean [i local.
În cadrul activit\]ilor proiectului vizând Inspectoratele [colare [i Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatelor (CLDPS) se desf\[oara monitorizarea PAS (Planul de Ac]iune al [colii) [i actualizarea PLAI (Planul Local de Ac]iune în Înv\]\mântulProfesional [i Tehnic).
Rezultatele monitoriz\rii externe a implement\rii PAS , cu referire la perioada 13 octombrie – 5 noiembrie, au fost incluse în Raportul de monitorizare, vizând aspecte privind calitatea Planurilor monitorizate. Exemplele de PAS complete [i de foarte buna calitate au fost indicate la Colegiul Tehnic „Mihai B\cescu” F\lticeni, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic „La]cu Vod\” Siret” iar exemple PAS incomplete, ce necesita îmbun\t\]iri s-au înregistrat la Grupul {colar „Elena Doamna” Dolhasca, Grupul {colar „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Grupul {colar Bro[teni. (O.S.)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …