Intarzieri de aproape un an de zile la modernizarea unor vami din Suceava

reportersite
23 martie 2011, 21:43

N de[i punctele vamale de frontier\ de la Ulma, Vicovu de Sus [i Clim\u]i urmau s\ fie modernizate p=n\ `n iulie 2010, lucr\rile se vor finaliza, cel mai probabil, `n lunile mai – iunie, cauza acestor `nt=rzieri fiind lucr\rile suplimentare legate de aderarea Rom=niei la Spa]iul Schengen

Circula]ia bunurilor [i persoanelor pe la frontiera rom=no – ucrainean\ este `ngreunat\ din cauza am=n\rii finaliz\rii lucr\rilro de modernizare a unui num\r de trei v\mi care au func]ionat anii trecu]i [i care, ulterior, s-au `nchis pentru modernizare. Lucr\rile ar fi trebuit terminate de mult, dar nu au fost finalziate nici p=n\ la ora actual\, astfel `nc=t [i acum personalul vamal [i poli]i[tii de frontier\ care deserveau obiectivele respective au fost redistribui]i.

Pe de o parte, dup\ cum a spus responsabilul de rela]iile cu mass – media a Direc]iei Regionale de Accize [i Opera]iuni Vamale (DRAOV) Ia[i, inspectorul principal Liana Barbu, nicio persoan\ care lucra la v\mile de la Ulma, Clim\u]i [i Vicovu de Sus nu a fost implicat\ `n cercet\rile care au fost f\cute la Siret. Pe de alt\ parte, `n continuare traficul care odinioar\ era prin acesle puncte vamale de frontier\ (PVF) a fost mutat mai mult dec=t era preconizat ini]ial c\tre Siret, ceea ce a creat o presiune suplimentar\.

„~nt=rzierile privind punerea `n func]iune se datoreaz\ complet\rii cerin]elor privind stabilirea condi]iilor de infrastructur\ ce trebuie `ndeplinite de punctele vamale de frontier\ Ulma, Vicovu de Sus [i Clim\u]i urmare a `nt=lnirilor de lucru din perioada 20 – 21 iulie 2010 a reprezentan]ilor comisiilor pentru aderarea la spa]iul Schengen”, se arat\ `ntr-un comunicat al DRAOV semnat de Liana Barbu. Perioada estimat\, ini]ial, a finaliz\rii lucr\rilor era pentru sediul PVF Ulma sf=r[itul lunii iulie 2010, pentru sediul PVF Vicovu de Sus luna iulie 2010 [i pentru Sediu PVF Clim\u]i luna iulie 2010.

P=n\ la ora actual\, niciuna din aceste trei v\mi nu a fost redeschis\ iar dup\ cum a informat responsabilul de rela]iile cu mass – media al DRAOV Ia[i, abia pe la sf=r[itul acestei prim\veri sau poate `n luna iunie vor fi finalizate lucr\rile. „Toate lucr\rile estim\m ca vor fi `ncheiate `n urm\toarele trei luni”, este varianta oficial\ a r\spunsului comunicat de DRAOV Ia[i la o lun\ de la data la care a fost adresate institu]iei o serie de r\spunsuri cu privire la `nt=rzierile de la lucr\rile de modernizare a v\milor din jude]ul Suceava. ~n r\spunsul trimis de responsabilul de rela]iile cu mass – media al DRAOV Ia[i se arat\ c\ „fa]\ de proiectul ini]ial al acestor obiective au ap\rut o serie de lucr\ri suplimentare datorit\ modific\rilor determinate de necesitatea adapt\rii obiectivelor la cerin]ele impuse de Catalogul Schengen”.

Potrivit Lianei Barbu, la punctele vamale de trecere a frontierei Ulma, Vicovu de Sus [i Clim\u]i „lucr\rile ce fac obiectul contractului ini]ial au fost finalizate 100% la termen”, doar c\ lucr\rile suplimentare cerute au impus noi termene. Firma care a adjudecat lucr\rile ini]iale este SC CONEST SA Ia[i, iar contravaloarea sumelor din contractele `ncheiate `n urma licita]iei sunt: 1.412.513 lei f\r\ TVA pentru Sediu PVF Ulma, 1.407.219 lei f\r\ TVA pentru Sediul PVF Vicovu de Sus [i 1.083.014 lei f\r\ TVA pentru Sediu PVF Clim\u]i, sursa de fina]are fiind, dup\ cum a spus Liana Barbu, bugetul propriu al DRAOV Ia[i. Ea a mai ad\ugat c\ la PVF Ulma, Vicovu de Sus [i Clim\u]i s-au executat lucr\ri de modernizare [i extindere prin amenajarea de spa]ii `nchise (hale) pentru control [i dezmembrare autovehicole, spa]iu pentru birouri [i logistic\, `mprejmuiri perimetrale, separare fluxuri circula]ie, alei pietonale [i platforme betonate, cabine de control, copertine de protec]ie, alimentare cu ap\, canalizare, etc.

Pe de alt\ parte, responsabilul de rela]iile cu mass – media al DRAOV Ia[i spune c\ `n vederea ader\rii la spa]iul Schengen ar trebui modernizate drumul de acces la Sediul PVF Ulma – `n special cei 9 -10km care nu sunt asfalta]i, precum [i drumul de acces de la drumul asfaltat zona Fr\t\u]i [i drumul de acces de la drumul asfaltat zona Siret cu Sediul Punct de Trecere a Frontierei Clim\u]i. (Dan PRICOPE)