Monday , April 15 2024

Intabularea cladirilor se va putea face si in cazul celor nefinalizate

N „Este o m\sur\ care ar putea dezvolta pia]a imobiliar\, dar [i o m\sur\ extrem de benefic\ `n procesul de absorb]ie de fonduri europene, c\ci proprietarul se poate imprumuta `n banc\  pe baza unei ipoteci f\cute pe o construc]ie neterminat\, `n vederea cofinan]\rii”, a declarat directorul Oficiului de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ (OCPI) Suceava, Romic\ Andreica

Printr-o nou\ ordonan]\ de urgen]\ a Guvernui se creaz\ posibilitatea `nscrierii construc]iilor, pe stadii de execu]ie, ceea ce permite cet\]enilor s\ tranzac]ioneze sau s\ ipotecheze chiar [i cl\dirile aflate `n curs de executare. „Se [tie c\ exist\ mii de construc]ii abandonate, mai ales datorit\ lipsei de fonduri pentru a le continua. Astfel, aceste construc]ii nefinalizate se vor putea ipoteca sau vinde. Este o m\sur\ care ar putea dezvolta pia]a imobiliar\, dar [i o m\sur\ extrem de benefic\ `n procesul de absorb]ie de fonduri europene, c\ci proprietarul se poate imprumuta `n banc\  pe baza unei ipoteci f\cute pe o construc]ie neterminat\, `n vederea cofinan]\rii”, a declarat directorul Oficiului de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ (OCPI) Suceava, Romic\ Andreica.
Prin noile reglement\ri `n domeniul cadastrului [i publicit\]ii imobiliare, cet\]enii vor putea dovedi dreptul de proprietate asupra construc]iilor edificate pe terenul lor, f\r\ a mai promova ac]iuni `n instan]ele de judecat\. „Consider o m\sur\ extrem de benefic\ pentru cet\]eni prin faptul c\ se vor reduce num\rul de procese, dar [i prin faptul c\ proprietarii vor putea s\ v=nd\ sau s\ doneze construc]iile ridicate f\r\ autoriza]ie `nainte de 2001. Nu exist\ localitate `n Rom=nia care s\ nu aib\ pe teritoriul ei asemenea construc]ii care au fost ridicate f\r\ autoriza]ii. Trebuie f\cut\ o regul\ `n acest sens [i prezenta ordonan]\ de urgen]\ reglementeaz\ acest\ situa]ie”, a mai spus Romic\ Andreica.
Alte prevederi noi `n domeniul cadastrului [i publicit\]ii imobiliare sunt legate de `nfiin]area Registrului Na]ional al Nomenclaturilor Stradale, definirea etapelor necesare pentru `nregistrarea sistematic\ a imobilelor `n cadastru [i cartea funciar\, simplificarea procedurilor de dezmembrare a imobilelor precum [i de comasare a imobilelor invecinate apar]in=nd unor proprietari diferi]i [i instituirea obligativit\]ii introducerii datelor de identificare a persoanelor fizice [i juridice, `n toate actele privitoare la imobile, respectiv CNP sau CUI. „Prin aceast\ m\sur\ se va putea face un schimb informatizat `ntre registrele specifice administra]iei publice centrale [i locale”, a mai spus directorul OCPI Suceava.
Men]ion\m c\, `n Monitorul Oficial, a fost publicat\ o Ordonan]\ de Urgen]\ a Guvernului care are ca obiect modificarea Legii 7/1996, lege a cadastrului [i publicit\]ii imobiliare. Noul act normativ aduce, conform lui Romic\ Andreica, numeroase facilit\]i privind `nscrierea `n Cartea funciar\, unul din cele mai importante este de privind crearea premiselor `ntabul\rii construc]iilor edificate p=n\ `n anul 2001, f\r\ autoriza]ie de construire, `n vederea `nscrierii acestora `n circuitul civil prin `nscrierea `n cartea funciar\, `n baza certificatului emis de primar prin care atest\ c\ imobilul este `nregistrat `n registrul agricol precum [i `n eviden]ele fiscale. (D.P.)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …