Instanta americana a aprobat extradarea lui Mihai Necolaiciuc

reportersite
02 martie 2011, 22:14

N fostul director general al Companiei Na]ionale a C\ilor Ferate Române, suceveanul Mihai Necolaiciuc, este urm\rit pentru un prejudiciu estimat la aproximativ 50 de milioane de euro cauzat CNCFR n Necolaiciuc se afl\ în custodia autorit\]ilor americane, fiind arestat în vederea extr\d\rii c\tre România, începând cu data de 23 iunie 2009

Ministerul Justi]iei informeaz\ c\ Departamentul de Justi]ie al Statelor Unite ale Americii a anun]at c\ instan]a competent\ american\ a aprobat extr\darea c\tre România a lui Necolaiciuc Mihai, solicit\ri transmise autorit\]ilor SUA în februarie 2008 [i septembrie 2009.

„Potrivit informa]iilor transmise ast\zi, 2 martie 2011, de c\tre Departamentul de Justi]ie al Statelor Unite ale Americii, instan]a competent\ american\ a aprobat extr\darea c\tre România a numitului Necolaiciuc Mihai cu privire la cererile de extr\dare transmise autorit\]ilor americane în februarie 2008 [i septembrie 2009”, informeaz\ MJ.

Mihai Necolaiciuc are la dispozi]ie c\ile de atac prev\zute de legisla]ia american\ în materie – apel în fa]a Tribunalului Districtual iar, în cazul în care se respinge apelul, poate ataca decizia în fa]a Cur]ii Supreme de Justi]ie a Statelor Unite ale Americii.

MJ precizeaz\ c\ în leg\tur\ cu Necolaiciuc au fost înaintate autorit\]ilor americane trei cereri de extr\dare. Ultima dintre acestea a fost comunicat\ pe cale diplomatic\ Departamentului de Justi]ie al Statelor Unite ale Americii la data de 31 ianuarie 2011 [i urmeaz\ a fi examinat\ de c\tre autorit\]ile americane.

Necolaiciuc Mihai se afl\ în custodia autorit\]ilor americane, fiind arestat în vederea extr\d\rii c\tre România, începând cu data de 23 iunie 2009.

Fostul director general al Companiei Na]ionale a C\ilor Ferate Române (CNCFR), Mihai Necolaiciuc, a fost re]inut de FBI în Statele Unite, pentru [edere ilegal\, informa, în 18 iunie 2009, Poli]ia Român\.

Mihai Necolaiciuc – urm\rit pentru un prejudiciu estimat la aproximativ 50 de milioane de euro Companiei Na]ionale de C\i Ferate – a prezentat acte de identitate emise `n Venezuela când a fost capturat de agen]ii federali americani de la Marshals Service [i cei de la Departamentul de Migr\ri [i V\mi.

Într-un document adresat Biroul Na]ional Central Bucure[ti [i Secretariatul General al Interpol (NBC Bucharest, IPSG), un senior inspector american a informat în 18 iunie, la ora 4.37 A.M., c\ „Necolaiciuc Mihai, cet\]ean român, c\utat în România pentru corup]ie [i abuz de putere, a fost arestat de agen]ii federali americani de la Marshals Service [i de cei de la Departamentul pentru Migra]ie [i V\mi în 17 iunie 2009, la 6.10 P.M., în statul Florida”.

Arestarea lu Necolaiciu a fost f\cut\ la cererea Interpol Washington.

Ancheta a fost coordonat\ de Biroul Central Na]ional SUA, Divizia pentru str\ini [i fugari.

„Regret\m faptul c\ nu am putut s\ v\ inform\m despre cursul acestei anchete, dar pentru c\ acest caz era foarte sensibil am f\cute toate eforturile pentru a ne asigura c\ arestarea sa va decurge cu acurate]e, sub control [i f\r\ eroare. O grij\ principal\ a fost ca Necolaiciuc s\ nu plece din SUA dac\ i se oferea posibilitatea. V\ asigur\m c\ aceast\ arestare reprezint\ culminarea unei anchete prelungite, cu participarea a mai multor agen]ii federale americane care au lucrat la unison cu Interpol”, se arat\ în informarea oficialului american de la Marshal Service.

Potrivit sursei citate, Necolaiciuc este în prezent în custodia Departamentului american pentru Migra]ie [i V\mi.

„El este de]inut într-o unitate federal\ în Florida pentru c\ a înc\lcat legile americane ale migra]iei. Pentru c\ arestarea tocmai a fost efectuat\, nu v\ putem oferi detalii legate de statutul s\u de deten]ie din prezent. V\ vom trimite informa]i actualizate în aceast\ privin]\”, mai arat\ oficialul.

Totodat\, acesta scrie c\ ar trebui men]ionat faptul c\, în momentul în care a fost arestat, Necolaiciuc a prezentat documente de identitate [i de c\l\torie emise de Venezuela pe numele s\u adev\rat. În urma analizei amprentelor, fotografiilor [i a unui interviu – se consemneaz\ în documentul citat – „s-a confirmat faptul c\ cel de]inut este Necolaiciuc Mihai, acela[i individ care este c\utat interna]ional, originar din România”.

„Pentru c\ nu suntem siguri cât de mult îl putem re]ine cu acuza]iile administrative curente, încuraj\m colegii no[tri din România s\ depun\ urgent o cerere de arest provizoriu (o cererea emis\ în a[teptarea primirii cererii de extr\dare) [i a documentelor de extr\dare prin mijloacele diplomatice normale. V\ vom transmite alte informa]ii când vor fi disponibile”, subliniaz\ sursa citat\.

La rândul s\u, Ministerul Justi]iei a informat c\ cererea de arestare în vederea extr\d\rii lui Mihai Necolaiciuc, precum [i cererea de extr\dare au fost formulate [i transmise Departamentului de Justi]ie al SUA înc\ din februarie 2008, în baza încheierii Judec\toriei Sectorului 1 Bucure[ti.

Procedura de extr\dare declan[at\ în cazul lui Mihai Necolaiciuc de c\tre Ministerul Justi]iei a fost confiden]ial\, motiv pentru care Biroul Interpol nu a [tiut despre cererea de extr\dare înaintat\ în februarie 2008, cazul Necolaiciuc fiind tema unor discu]ii între oficiali români [i americani.

Ministerul Justi]iei a sesizat, în 8 februarie 2008, Judec\toria sectorului 1 cu privire la cererea de extr\dare a lui Necolaiciuc, cerere admis\ în aceea[i zi.

În 28 februarie 2008, dup\ verificarea regularit\]ii interna]ionale a cererii, Direc]ia interna]ional\ din Ministerul Justi]iei a transmis cererea de extr\dare c\tre autorit\]ile judiciare americane, fiind comunicate toate actele privind acuzarea fostului [ef al CFR.

La 1 iulie 2008, în urma unei cereri a autorit\]ilor americane, Ministerul Justi]iei mai face o traducere a rechizitoriului [i a altor documente. De atunci pân\ în prezent, SUA nu a cerut date suplimentare, potrivit surselor citate.

Pe de alt\ parte, procurorii au ]inut leg\tura cu Ambasada american\ la Bucure[ti, dar [i cu Ambasada României în SUA.

Dup\ arestarea din 17 iunie 2009 a lui Mihai Necolaiciuc, un oficial american din cadrul Biroului de Migra]ie [i V\mi a declarat c\ Necolaiciuc este acuzat de prezen]\ ilegal\ în SUA, c\ risc\ expulzarea, va beneficia de proces [i c\ va fi dus în fa]a unui judec\tor al tribunalului pentru imigran]i, pentru a stabili urm\torii pa[i.

„El risc\ îndep\rtarea de pe teritorul SUA, va beneficia de proces [i va avea posibilitatea de a-[i prezenta cazul în fa]a unui judec\tor pentru probleme de imigra]ie”, informa Brandon Alvarez Montgomery, oficial în cadrul Biroului de Migra]ie [i V\mi.

Suceveanul Mihai Necolaiciuc, n\scut în 24 iulie 1952, fost arestat în urma cooper\rii dintre autorit\]ile americane [i române [i ofi]erii de la Interpol.

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. Ion Ion 03/03/2011 la ora 19:21 -

    Acest domn a fost numit director general la CFR SA de catre actualul ministru al transporturilor, Anca Boagiu.De la Necolaiciuc in coace practicile au ramas aceleasi, in continuare se fac achizitii la preturi umflate, castiga licitatiile firmele care au in spate nume importante si care bineinteles stiu cum sa-si multumeasca admiratorii.
    Intrebare: Cum a fost numit actualul director general(de catre Anca B),avand in vedere ca la o varsta de aprox. 30 ani este pus sa conduca o societate care gestioneaza fonduri importante, iar pierderile care le genereaza sunt destul de consistente? Cum raspunde managerul pentru activitatea desfasurata? Cum raspunde cel care la numit(poate sa fie recompensat cu un nou fotoliu de ministru)?