Tuesday , December 5 2023

Inspectorii sanitar-veterinari intensifica toate controalele in luna decembrie

N „Aceste controale vor fi efectuate [i `n zonele din apropierea t=rgurilor, dar [i `n toate zonele din jude] unde exist\ suspiciunea c\ poate fi comercializat\ carne care se dore[te a substitui specia de la care provine, precum [i carne neexpertizat\ sanitar-veterinar”, precizeaz\ [eful DSVSA, Petrea Dulgheru

~n vederea protej\rii cet\]enilor din jude]ul Suceva [i a prevenirii apari]iei `mboln\virilor cauzate de toxiinfec]iile alimentare, DSVSA Suceava a elaborat [i demarat un program de control `ncep=nd cu aceast\ s\pt\m=n\ [i care va dura p=n\ la data de 30 decembrie. Aceste controale includ unit\]i de procesare carne, procesare lapte, unit\]i de comercializare a produselor alimentare (hipermarketuri, depozite alimentare [i supermarketuri), unit\]i de alimenta]ie public\, pensiuni agroturistice, unit\]i de panifica]ie, laboratoare de cofet\rie -patiserie, pie]ele, t=rgurile [i halele `n care `[i desf\[oar\ activit\]i de comer] cu produse alimentare produc\torii particulari.
Inspectorii DSVSA Suceava vor asigura controlul `n trafic `mpreun\ cu celalalte institu]ii abilitate, `n baza protocolului `ncheiat `ntre ANSVSA [i MAI, ocazie cu care ma[inile ce transport\ alimente [i animale s\ fie verificate. Echipe formate din inspectori ai DSVSA Suceava vor fi prezente `n toate t=rgurile [i pie]ele agroalimentare din jude], misiunea acestora fiind aceea de-a verifica documentele ce atest\ provenien]a, calitatea [i salubritatea produselor alimentare, dar [i documentele ce atest\ proprietatea [i starea de s\natate a animalelor aduse spre comercializare. “Aceste controale vor fi efectuate [i  zonele din apropierea t=rgurilor, dar [i `n toate zonele din jude] unde exist\ suspiciunea c\ poate fi comercializat\ carne care se dore[te a substitui specia de la care provine, precum [i carne neexpertizat\ sanitar veterinar”, precizeaz\ [eful DSVSA, Petrea Dulgheru (foto).
Controalele sanitare veterinare vor fi extinse la toate restaurantele [i pensiunile din jude], loca]ii `n care urmeaz\ a fi organizate mese festive cu ocazia Cr\ciunului [i a Revelionului, astfel `nc=t orice produs alimentar existent `n unitate s\ confere garan]ia provenien]ei, calit\]ii [i salubrit\]ii alimentelor ce urmeaz\ a fi preparate de catre acest tip de unit\]i. Fabricile de procesare carne [i a laptelui din jude] vor fi verificate de inspectori ai Serviciului de Inspec]ie [i Control din cadrul DSVSA Suceava, ace[tia av=nd misiunea de a verifica documentele ce atest\ provenien]a materiilor prime precum [i calitatea acestora.
Pe l=ng\ verificarea documentelor aceste controale vizeaz\ [i verificarea respect\rii de c\tre operatorii din domeniul alimentar a prevederilor Regulamentului CE  nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, Regulamentul CE nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animal\ [i nonanimal\, respectiv Regulamentul CE nr.178/2002 de stabilire a principiilor [i a cerin]elor generale ale legisla]iei alimentare.
To]i operatorii economici din domeniul panifica]iei, dar [i toate laboratoarele de cofet\rie – patiserie vor fi verificate de c\tre inspectorii serviciului de Siguran]a Alimentelor din cadrul DSVSA, aceste controale viz=nd respectarea principiilor HACCP, a trasabilit\]ii [i a condi]iilor de igien\ din unit\]i. “O aten]ie deosebit\ `n aceast\ perioad\ o acord\m gospod\riilor popula]iei care sacrific\ porcii f\r\ a mai efectua examenul trichineloscopic [i care mai apoi comercializeaz\ aceast\ carne altor persoane”, precizeaz\ Petrea Dulgheru. ~n acest sens, fiecare Circumscrip]ie Sanitar\ Veterinar\ [i pentru Siguran]a Alimentelor, Circumscrip]ie Sanitar\ Veterinar\ de asistenta din jude]ul Suceava inclusiv Laboratorul Sanitar Veterinar [i pentru Siguran]a Alimentelor (LSVSA) vor efectua aceste analize pentru a preintampina `mboln\virile din randul populatiei. LSVSA Suceava este dotat [i executa examane trichineloscopice prin metoda digestiei artificiale at=t la porcinele domestice c=t [i la porcul mistre] oferind un grad de securitate maxim\ consumatorilor. “Comercializarea porcilor `n t=rgurile de animale va avea un caracter strict sezonier [i se va def\[ura `n apropierea s\rb\torilor de iarn\”, a mai spus Petrea Dulgheru, ad\ug=nd c\ se interzice comercializarea porcilor provenind din alte jude]e [i `n general a porcinelor ne`nsotite de documente sanitare veterinare care s\ ateste provenien]a [i starea de s\n\tate a acestor animale.
Controalele vor fi efecuate dupa un program stabilit pe zile in perioada 22 noiembrie – 30 decembrie. ~n perioada 22 – 26 noiembrie se vor verifica depozitele alimentare, laboratoarele de cofet\rie – patiserie, unit\]ile de panifica]ie. P=n\ `n 3 decembrie se vor verifica hipermarketurile [i supermarketurile iar `n perioada 6 – 10 decembrie se vor verifica pie]ele agroalimentare, halele produc\torii particulari pentru ca `n intervalul 13 – 17 decembrie s\ se verifice unit\]ile de procesare carne, carmangerii, m\cel\rii. ~ntre 20 [i 24 decembrie se vor verifica unit\]ile de procesare carne, carmangerii, m\cel\rii, unit\]i de procesare lapte iar `ntre 26 [i 30 decembrie se va asigura controlul `n trafic `mpreun\ cu celelalte organisme abilitate, conform protocolului `ncheiat [i se vor intensifica controalele `n t=rgurile de animale de pe raza jude]ului Suceava. Tot `n perioada 27 – 30 decembrie se vor verifica toate unit\]ile de alimentatie public\, pensiunile agroturistice. „~n aceast\ perioad\ vom avea [i inspec]ii cu caracter special, programul, modul de ac]iune precum [i locul desfasurarii acestora fiind ordonat [i coordonat direct de conducerea DSVSA  Suceava. Prin toate actiunile de control ce urmeaz\ a fi intreprinse `n perioda ce precede s\rb\torile de iarn\, DSVSA Suceava dore[te protejarea s\n\t\]ii  publice a tuturor locuitorilor din jude] [i asigurarea unui cadru legal [i civilizat privind desf\[urarea comer]ului cu animale vii [i produse de origine animal\ [i non-animal\”, a conchis Petrea Dulgheru. (D.P.)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …