Tuesday , December 6 2022

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” a „instruit” mii de elevi cu prilejul „Scolii Altfel”

Pe parcursul acestei s\pt\mâni, în baza protocoalelor încheiate între Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava [i Inspectoratul {colar Jude]ean, s-a desf\[urat o gam\ variat\ de activit\]i stabilite în programul „{coala Altfel”. 

Astfel, mii de copii de la [colile [i gr\dini]ele din jude] au vizitat subunit\]ile Inspectoratului din raionul de interven]ie aferent, primind informa]ii despre modul de desf\[urare a preg\tirii personalului operativ, caracteristici tehnico-tactice [i posibilit\]i de lucru cu autospecialele din dotare. De asemenea, copiii au putut urm\ri exerci]ii demonstrative [i le-au fost prezentate misiunile [i gama de interven]ii la care sunt solicita]i pompierii.
Pe de alt\ parte, reprezentan]i ai pompierilor au vizitat unit\]i de înv\]\mânt din jude], unde au prezentat materiale video [i au sus]inut teme specifice domeniului situa]iilor de urgen]\.
Activitatea cea mai ampl\ a fost desf\[urat\ de c\tre Deta[amentul de pompieri R\d\u]i care, în parteneriat cu Colegiul „Andronic Motrescu” R\d\u]i, a derulat proiectul „O meserie pentru via]\”. Acest proiect a cuprins desf\[urarea unui program de preg\tire a unui grup de 20 de elevi, timp de trei zile, pentru cunoa[terea elementelor minime de dotare [i utilizare a accesoriilor de pe tehnica de interven]ie, realizarea unor dispozitive pentru stingerea incendiilor [i acordarea primului ajutor în cadrul modulului SMURD.
Dup\ parcurgerea programului, în cea de-a patra zi, elevii, în rolul pompierilor militari, au desf\[urat un exerci]iu tactic în teren. Situa]ia tactic\ a cuprins simularea unui incendiu chiar la sediul Colegiului „Andronic Motrescu” R\d\u]i. Elevii pompieri au mai acordat primul ajutor unui grup de colegi surprin[i de fl\c\ri în s\lile de curs [i au descarcerat, acordând asisten]\ medical\ unei victime, în urma unui accident rutier. Misiunile s-au încheiat cu succes.
Toate activit\]ile s-au desf\[urat în prezen]a personalului colegiului, elevi [i profesori, care au executat în partea ini]ial\ a exerci]iului evacuarea de urgen]\ din s\lile de curs. La final, locotenent-colonel Sorin Popovici, comandantul Deta[amentului de pompieri R\d\u]i, a înmânat elevilor participan]i diplome, bro[uri, calendare [i reviste ale Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava. (Adelina T.)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …