Monday , February 26 2024

Inspectoratul Scolar Suceava, reorganizat pe trei departamente si cu 50 de angajati in minus

Inspectoratul Scolar Suceava
N `ncep=nd cu noul an [colar, num\rul de posturi finan]ate de la bugetul de stat pentru I{J Suceava [i structurile subordonate este de 202,5, fa]\ de 253 c=te erau anul trecut n începând cu 1 septembrie a.c., Inspectoratul {colar va fi organizat pe trei departamente – departamentul Administrativ,  departamentul Descentralizare, management institu]ional, Dezvoltarea resursei umane, departamentul Curriculum [i Controlul asigurarea calit\]ii
Noile organigrame transmise de Ministerul Educa]iei inspectoratelor [colare din ]ar\, ce urmeaz\ a intra `n vigoare `ncep=nd cu data de 1 septembrie a.c., au impus reorganizarea acestora [i a structurilor subordonate. Potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, `ncep=nd cu noul an [colar, num\rul de posturi finan]ate de la bugetul de stat este de 202,5, fa]\ de 253 c=te erau anul trecut. Circa jum\tate din posturile diminuate sunt de tipul didactic auxiliar [i nedidactic.
“Având în vedere Ordinul MECTS nr. 4712 din 23.08.2010, privind structura organizatoric\ a inspectoratelor [colare jude]ene [i adresele cu preciz\ri specifice, în jude]ul Suceava num\rul de posturi finan]ate începând cu 1.09.2010 de la bugetul de stat este de 202,5, defalcat dup\ cum urmeaz\: aparatul propriu al Inspectoratului {colar – 37 (27 didactic – inspectori [colari [i 10 didactic auxiliar); cluburile sportive [colare – 64 (51 didactic, 6 didactic auxiliar [i 7 nedidactic); palatul [i cluburile copiilor [i elevilor – 91 (73 didactic, 8 didactic auxiliar [i 10 nedidactic); Casa Corpului Didactic – 10,5 (8 didactic – director [i profesori metodi[ti, 2,5 didactic auxiliar). Fa]\ de anul [colar anterior (253 posturi), reducerea înregistrat\ reprezint\ 19,97%. Cele mai multe posturi diminuate au fost de tipul didactic auxiliar [i nedidactic (48,60%). Posturile didactice reduse au fost ocupate anterior prin suplinire”, precizeaz\ `ntr-un comunicat de pres\ inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete.
~ncepând cu 1 septembrie a.c. Inspectoratul {colar va fi organizat pe trei departamente. Astfel, cel Administrativ va cuprinde zece posturi de didactic auxiliar, al doilea va fi pentru Descentralizare, management institu]ional, Dezvoltarea resursei umane [i ultimul este departamentul de Curriculum [i Controlul asigurarea calit\]ii (27 de inspectori [colari). Conducerea va fi asigurat\ de un inspector [colar general [i doi inspectori [colari generali adjunc]i, coodonatori ai celor dou\ departamente.
Departamentul Descentralizare, management institu]ional, Dezvoltarea resursei umane va cuprinde inspectori [colari de specialitate cu atribu]ii în domeniile implementarea descentraliz\rii institu]ionale, managementul resurselor umane, mentorat, dezvoltarea resursei umane, educa]ie permanent\, proiecte educa]ionale, înv\]\mânt particular [i alternative educa]ionale.
În Departamentul Curriculum [i Controlul asigurarea calit\]ii î[i vor desf\[ura activitatea inspectori [colari de specialitate cu atribu]ii în monitorizarea curriculumului descentralizat, înv\]\mântul preprimar [i primar, limba [i literatura român\, limbi moderne, matematic\, informatic\, fizic\, chimie, biologie, istorie, geografie, socio-umane, arte, religie, educa]ie fizic\ [i sport, înv\]\mânt profesional [i tehnic, minorit\]i, înv\]\mânt special. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Elevii din Suceava încep luni ”vacanța de schi”, care durează o săptămână, după care urmează simularea examenului de Bacalaureat 2024

Elevii din județul Suceava încep luni vacanța ”mobilă”, care are durata de o săptămână, fiind …